30 jan. 2017

Quote van de dag 3.: Dorps- en Wijkraden schrijven brandbrief over gebrekkige communicatie en willen meepraten met de raad over gewenste verbeteringen.

Op deze foto zitten op de eerste rijen twee huidige bestuursleden van  de Wijkraad Binnenstad.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad

Politieke Partijen van de gemeente Grave

Grave,    januari 2017

Betreft: Communicatie

Geachte bestuursleden van de gemeente Grave,

Op 23 januari j.l. is er overleg geweest tussen de wijk- en dorpsraden in de gemeente Grave.

Een van de agendapunten, aangegeven door alle raden, was (het gebrek aan) Communicatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden.

Als een van de oorzaken wordt o.a. aangegeven: het steeds wisselen van beleidsmedewerkers en contactpersonen. Dit stagneert het communicatieproces en is op zijn minst zeer storend. Ook komt de geloofwaardigheid en het functioneren van wijk- en dorpsraden in het geding.

De gemeente is  sinds een half jaar bezig met het schrijven van een communicatieplan.
Op 15 november heeft de werkgroep “betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen in Grave” de opbrengst van het doorlopen traject gepresenteerd (aan de gemeenteraad)  met de opzet voor 2017.


Tot slot worden de komende maanden de inwoners betrokken bij de uitwerking en verfijning van de nieuwe vergaderwijze. De invoering is verschoven naar maart/april 2017.

Wij als dorps- en wijkraden trekken hieruit de conclusie dat alleen de inwoners en niet de dorps- en wijkraden bij dit toch zeer belangrijke punt “communicatie” betrokken wordenWij als wijk- en dorpsraden, zouden het zeer op prijs stellen, als wij inzage krijgen in dit communicatieplan, voordat het wordt vastgesteld door het College en de Raad en voordat de inwoners erbij worden betrokken.

Ook willen wij de mogelijkheid  hebben om eventueel aanvullingen, op- en/of aanmerkingen op dit rapport te geven.

Het gaat niet alleen om het maken van duidelijke afspraken, maar vooral dat men zich ook aan deze afspraken houdt.

Wij zien uw communicatieplan met belangstelling tegemoet.
  
Hoogachtend,

Bestuur:

Dorpsraden Gassel, Escharen en Velp 

Wijkraden Binnenstad Grave, Estersveld/de Stoof, Mars en Zit

Geen opmerkingen: