23 jan. 2017

Nieuws van de vereniging Keerpunt 2010: Algemene Ledenvergadering.

Onze fractievoorzitter, Nel Schuts, in een van haar vele rollen.
In haar Velp spreekt ze actieve vrijwilligers toe.

AGENDA voor de  Algemene Ledenvergadering van KEERPUNT 2010 op donderdag 26 januari 2017 in het Stadhuis te Grave om 19.30 uur.


1.    Opening door de voorzitter, de heer Jacques Leurs.    

2.    Vaststellen van de agenda.

3.    Vaststelling verslag vorige jaarvergadering.

4.    Ingekomen stukken en mededelingen.

5.    Voordracht nieuw bestuurslid.

6.    Stemming uitbreiding bestuur.

7.    Jaarverslag van de voorzitter en webmaster Weblog.

8.    Jaarverslag van de secretaris.

9.    Jaarrekening van de  vereniging.

10.  Verslag kascontrolecommissie.

11.  Verslag fractievoorzitter Nel Schuts.

12.  Ervaringen van het afgelopen jaar van Hennie Bongers.

13.  Ervaringen van het afgelopen jaar van Ben Litjens.

14.  Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

15.  Instellen    programmacommissie enz.

16.  Wat verder ter tafel komt.

17.  Rondvraag.


18. Sluiting

     P.S. Tijdig wordt de jaarrekening 2016 en de actuele ledenlijst toegezonden.

Geen opmerkingen: