16 jan. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 85. Twee antwoorden op onze negen vragen.


Antwoord 16-01-2017:

Op 3 januari jl. heeft u een negental vragen gesteld naar aanleiding van het incident bij de Stuw. Recent is mevrouw Schuts mondeling al bericht dat op dit moment slechts twee vragen te beantwoorden zijn, namelijk de vragen 2 en 8.


De portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid burgemeester L. Roolvink is om 22.46 uur geïnformeerd.


Ten aanzien van vraag 8 kan bericht worden dat, zoals eerder meegedeeld, burgemeester Roolvink gepleit heeft voor een extern onderzoek. Ook vanuit meerdere kanten is inmiddels gepleit voor een dergelijk onderzoek. Dit wordt nu verder vorm gegeven.


Voor het beantwoorden van de overige vragen is het noodzakelijk eerst de evaluatie af te wachten Geen opmerkingen: