1 feb. 2017

Quote van de dag 5. Wij vinden het jammer dat onze conclusies en aanbevelingen voor het college slechts aanleiding zijn om voor kennisgeving aan te nemen en er geen inhoudelijke visie wordt gegeven.

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk komt met het eindrapport over het project Snipperuren. Inclusief de (teleurstellende) reactie van het college. Nawoord


De reactie van het college op onze rapportage over het project snippergroen (zie bijlage 10) is voor ons aanleiding tot het volgende nawoord.

Het college constateert dat de onderzoeksopdracht ruimer geïnterpreteerd is dan feitelijk is afgesproken. Wij zijn van mening dat ons onderzoek is uitgevoerd conform de na overleg met de fractievoorzitters opgestelde onderzoeksopzet.

Dat een versie van het conceptrapport in een vroeg stadium is gaan circuleren, betreuren wij. Dit is ontstaan doordat aan één persoon die zich met vragen over openbaar groen bij ons secretariaat gemeld had, door het secretariaat de betreffende versie abusievelijk is toegezonden, waarna deze het heeft doorgespeeld aan derden. Dit betrof echter alleen de versie waarin de feiten van ons onderzoek zijn opgenomen en die voor ambtelijk hoor en wederhoor is gehanteerd. Deze versie is op basis van het ambtelijk wederhoor daarna aangepast, hetgeen ook aan de geïnterviewde personen is aangegeven. Onze conclusies en aanbevelingen zijn eerst nadat het ambtelijk wederhoor door ons verwerkt is, toegevoegd.

Het conceptrapport is behoudens het hiervoor aangegevene, toegezonden aan personen waarmee gesproken is in het kader van ons onderzoek en aan de algemeen directeur van de Werkorganisatie CGM, dhr. R. Hoffmann, en de gemeentesecretaris dhr. J. Heerkens. Ook wij hechten aan zorgvuldige procedures; wij hebben de onterechte toezending aan één persoon reeds besproken en wij zijn van mening hiervoor geen specifieke evaluatie nodig te hebben.

Het college refereert in zijn reactie aan gegevens die ons onder geheimhouding zouden zijn verstrekt. Het gaat daarbij om de tarieven die bureau Eiffel heeft gehanteerd. Deze zijn in de definitieve versie niet door ons opgenomen. Waarom de betreffende gegevens van bureau Eiffel niet openbaar mochten worden, roept vraagtekens bij ons op. Het feit dat de betreffende tarieven “bedrijfsgevoelig” zijn, is ons niet duidelijk. De wijze waarop het bureau tot deze tarieven per dossier gekomen is, is naar onze mening veel eerder als bedrijfsgevoelig te kwalificeren. Immers, het gaat daar dan over het aantal uren dat per dossier geschat is en de werkelijke uurtarieven van de betrokken medewerkers. In het definitieve rapport hebben we ons gehouden aan de gemaakte afspraken en vermelden om die reden geen tarieven per dossier.

Het college meldt in zijn brief dat “het goed is projecten te evalueren, zodat er van geleerd kan worden”. Wij vinden het jammer dat onze conclusies en aanbevelingen voor het college slechts aanleiding zijn om voor kennisgeving aan te nemen en er geen inhoudelijke visie wordt gegeven. 

Geen opmerkingen: