22 jan. 2017

Op weg naar een nieuwe gemeenteraad en college in 2018. 1. Nieuwe Lokale Democratie.

Nieuwe lokale democratie

Concrete vraagstukken

Hoe geef je bewoners regie en burgermacht?


Hoe waarborg je de representatieve democratie?


Wat zeggen bestuurders en ambtenaren hierover?
Marijke Sterkenburg, makelaar start-ups, micro- ondernemingen en MKB, gemeente Zwolle:

“Ik zou tegen gemeenten willen zeggen: heb zicht op kansen, creëer kansen, kijk hoe het wel kan en hoe je ondernemers zoals Binthout – een social design firma – kunt stimuleren. Want samen kun je tot nieuwe manie- ren komen om dingen te regelen.”


Henri Verbruggen, gebiedscoördinator, gemeente Eindhoven:
“Creatieven bedenken verrassende manieren om bewoners te benaderen. Bovendien nemen ze het niet van bewoners over. Bewoners worden ingezet in de proces- sen en worden mede-uitvoerder vanuit hun eigen talent. Samen creëert dat een positieve sfeer waarin de men- sen uitgenodigd worden om mee te doen.”

Hoe haal je de vraag uit de samenleving op?
page11image20512
Het wordt steeds duidelijker dat veel maatschappelijke opgaven zo complex zijn dat ze niet binnen één beleid- sterrein kunnen worden opgelost. Gemeenten staan voor de uitdaging van ontschotting en het integraal benaderen van actuele vraagstukken.

Daarnaast is er de uitdaging om de participatieve of maatschappelijke democratie opnieuw vorm te geven, de vele initiatieven en ideeën van burgers 
in kaart te krijgen en te verbinden, zonder in nieuwe bureaucratische structuren te vervallen. Doordat burgers simpelweg iets doen voor de publieke zaak, zoals informele zorg en welzijn aanbieden, een buurthuis programmeren of een moestuin beheren, ontstaat er een vorm van meebepalen of mee beschikken.

Daardoor geven gemeenten momenteel opnieuw vorm en inhoud aan de verhouding tussen overheid, burgers en overige aanbiedders. Een specifieke uitdaging bij de herinrichting van de democratie is het waarborgen van de representatieve democratie: want burgerinitiatieven zijn niet altijd een afspiegeling van de bevolking en de stem van veel kwetsbare mensen wordt vaak onvoldoende gehoord. 

Door bezuinigingen op subsidies voor bijvoorbeeld zorgbelangenorganisaties is met name de vertegen- woordiging van groepen als GGZ-cliënten en verstan- delijk gehandicapten verzwakt. Ook jongeren zijn nog weinig betrokken. 

Veel Wmo-raden in gemeenten hebben de laatste jaren een adviesrol vervuld en minder de traditionele rol van belangenbehartiging die ouderen- en gehandicaptenraden vervulden.

page11image37968

Geen opmerkingen: