19 dec. 2016

(Veer)Krachtig Brabants Bestuur.

Stand van zaken (Veer)Krachtig Bestuur

Geachte raad,
De samenwerking in het Land van Cuijk kent al een lange geschiedenis. In dit proces hebben de vijf raden een bijzondere rol. Via het regieteam, met afgevaardigden vanuit de raden, is er regie op de uitvoering en de besluitvorming voor strategische samenwerking voor het Land van Cuijk. Ook worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor alle raadsleden over maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst van het land van Cuijk. Dat is een compliment waard.

Eind 2015 is de rapportage met de inhoudelijke opgaven voor het Land van Cuijk met de raden besproken. Op basis hiervan hebben de raden begin 2016 besloten om voor de uitvoering van een aantal strategische projecten een gezamenlijke organisatie op te zetten. Middelen zijn vrij gemaakt om dit mogelijk te maken. Een mooie stap naar meer samenwerking in het Land van Cuijk.

Daarna is er veel gediscussieerd over de vervolgstap. Wij hebben in onze brief van 17 mei 2016 onze zorgen uitgesproken over de voortgang in het proces om tot een verkenning van de toekomst te komen. Op 13 juli 2016 zijn er, in een bestuurlijk overleg met het regieteam van het Land van Cuijk, goede afspraken gemaakt. De aanpak voor de verkenning is ontwikkeld, waarbij aandacht is voor balans tussen kwaliteit en tempo.

De vijf raden zien een mooie toekomst voor een sterk Land van Cuijk en vinden dat daarvoor een goede verregaande samenwerking nodig is tussen de vijf gemeenten. Voor het vinden van de best passende (innovatieve) duurzame vorm wordt nu een verkenning gestart met hulp van een procesbegeleider dhr. Peter van der Velden.
Wij ondersteunen van harte uw inspanningen om gezamenlijk tot een keuze voor de toekomst te komen. Wij zijn ook benieuwd naar de innovatieve vormen die verkend worden. Het is interessant om vormen te verkennen die de nadelen van de bekende vormen verminderen, de slagkracht en de democratische legitimering vergroten, snelheid in de besluitvorming brengen en burgerbetrokkenheid van gemeenschappen en dorpen vergroten.

Wij adviseren u te streven naar besluitvorming in de raden voor de zomer van 2017.

Het is een uitdagend proces en wij wensen u veel succes bij de uitvoering daarvan. Wij blijven graag betrokken en zijn bereid dit ook financieel te ondersteunen binnen de geldende kaders.

Tot slot: Indien u kennis wilt nemen van de brieven die wij aan de voor u relevante (buur)gemeente(n) hebben gestuurd verwijzen wij u naar www.veerkrachtigbestuur.nl onder ‘proces’. Hier staan alle brieven die wij als reactie op de gemeentelijke toekomstvisie naar de Brabantse gemeenten hebben gestuurd.

page2image7744

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
page2image10816
de voorzitter,
de secretaris,
page2image13800

Geen opmerkingen: