22 dec. 2016

Opnieuw een ondernemersvriendelijke motie van de oppositie door coalitie verworpen


Nel Schuts:

Deze motie van Eva heb ik mondeling aangevuld met verwijzing naar de motie d.d. 15 november 2015 i.v.m. het rapport en adviezen  van de Rekenkamer Commissie Land van Cuijk over ondernemersklimaat –   klantvriendelijkheid naar toekomstige en gevestigde ondernemers door de gemeente Grave. Ook na herhaald vragen over de STAVAZA is een plan van aanpak nog steeds niet gepresenteerd.


Motie vreemd aan de orde van de dag:

 Verbeteren Ondernemend Klimaat

De gemeenteraad van gemeente Grave, in vergadering bijeen op 20 december 2016; gezien de slechte score van de gemeente Grave in het onderzoek naar ondernemersklimaat door MKB-Nederland ;

Overwegende: 
• De gemeente Grave in het MKB-Nederland onderzoek in 2016 zeer laag staat in de ranglijst van Nederlandse gemeenten;
• Bij het vorige onderzoek in 2014 dit ook het geval was;
• Dat het onderzoeksresultaat wederom een signaal is dat de gemeente Grave onvoldoende inspanningen pleegt om een gemeente te zijn waar het goed ondernemen is;

En spreekt uit:
• Dat de gemeente Grave stimulerend en enthousiasmerend moet optreden richting ondernemende inwoners en bedrijven die met initiatieven komen voor investeren in de eigen woning, erf of bedrijf;
• Dat de heersende houding van de gemeente Grave ten opzichte van ondernemende inwoners en bedrijven moet veranderen van het huidige “Nee tenzij” naar een “Ja mits”, oftewel een positieve basishouding richting iedere ondernemende inwoner en bedrijf;
• De ambitie om in 2018, de eerstvolgende enquête van MKB-Nederland, een forse sprong in de ranking te maken en tenminste in de top 300 te eindigen;

En verzoekt het college van B&W
• Het onderzoeksrapport van MKB-Nederland aan te schaffen en gedetailleerd te bestuderen;
• Binnen een half jaar te komen met een verbeterplan om bovenstaande te bereiken, inclusief SMART geformuleerd uitvoeringsprogramma;
• Middels een tevredenheidsmonitoring onder burgers en bedrijven die aankloppen bij de gemeente een continue meting te houden van de faciliterende rol van de gemeente, en de gemeenteraad daar ieder half jaar over te informeren; 
• Middels een ‘aanvragenmonitor’ in beeld te brengen wat de ontwikkelingen zijn rondom nieuwe en lopendeaanvragen die te maken hebben met bouwaanvragen, sloopvergunningen en overige investerings’aanvragen en de gemeenteraad daar ieder kwartaal over te informeren. 
En gaat over tot de orde van de dag.

Lijst Eva EigenhuijsenVPGraveKeerpunt 2010
E.E.M. Eigenhuijsen J.J.E. van Geest P.C. Schuts
                L.A. Kamps ​       B.W.A.M. Litjens
          G. Friesen​               H.M.J. Bongers 

Geen opmerkingen: