21 dec. 2016

Nel Schuts diende twee moties in, namens de gezamenlijke oppositie, over de geplande reconstructie van de Bossche Baan enz. Alleen Frans Smulders stemde tegen!

Uit het Historisch archief

Uit mijn Historisch Graafs Archief
                        

VPGrave 
EVA
Keerpunt 2010
Raadsvergadering
 20 december 2016
Agendapunt  
  13. Vaststelling bestemmingsplan herinrichting N324 gedeelte gemeente GraveMotie:  bestemmingsplan herinrichting N324 gedeelte gemeente Grave - planning


De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 20 december 2016

Gehoord de beraadslaging;

Overwegende dat:

  •   naar verwachting met het realiseren van het bestemmingsplan Herinrichting N 324 in 2018 aanvang genomen zal worden met een tijdspanne tot en met 2021 of langer;


  •    wordt voorgestaan dat begonnen zal worden bij het knooppunt Paalgraven gemeente Landerd en vervolgens het gedeelte langs de gemeente Grave tot de brug zal worden gerealiseerd; 

  •   hierdoor voorbij gegaan dreigt te worden aan de gevaarlijkste en meest verkeersonveilige kruising op dit tracé: de kruising van de N 324 met de Gen. de Bonsweg in Grave;

  •   op deze kruising in het (recente) verleden meermalen ernstige verkeersongelukken zijn gebeurd;

  •    het naburige AZC en bedrijventerrein De Bons zorgen voor intensief verkeer, terwijl er tevens een onveilige oversteekplaats is voor fietsers en voetgangers; 

  •   de situatie nijpend is en er liever nog vandaag dan gisteren verkeersveilige maatregelen dienen te worden genomen. Wachten tot de jaren 2020 is onverantwoord en geen optie;

  •    voor deze herinrichting de provincie Noord-Brabant jaren geleden het café De Nieuwe Elft op de hoek N 324 – Gen. De Bonsweg heeft aangekocht;

Draagt het college op:

Bij de provincie Noord-Brabant te bevorderen, dat het realiseren van de aanleg van de geplande rotonde op de kruising van de N 324 met de Gen. de Bonskazerne vóór de aanbesteding in de tijd naar voren wordt geplaatst, dan wel dat er anderszins verkeersveilige maatregelen worden genomen. 

En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:

VPGrave                                   Fractie Keerpunt 2010                 Lijst Eva Eigenhuijsen
J.J.E. van Geest                        B.W.A.M. Litjens                            E.E.M. Eigenhuijsen

G. Friesen                         H. M.J. Bongers                                                                         

L.A. Kamps                        P.C. Schuts                                                                              
Deze motie is bijna unaniem aangenomen  in de vergadering van 20 december 2016.


Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:  14: 1

Voor:…14…………………….  Fracties: Alle fracties behalve Trots/Liberaal L.v.C………………..

Tegen:…1……………………..Fractie:……Trots/Liberaal L.v.C.……………….


Motie 2 
Raadsvergadering
 20 december 2016
Agendapunt  
  13. Vaststelling bestemmingsplan herinrichting N324 gedeelte gemeente GraveMotie:  bestemmingsplan herinrichting N324 gedeelte gemeente Grave - verlichting


De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 20 december 2016

Gehoord de beraadslaging;

Overwegende dat:
-        in het bestemmingsplan Herinrichting N 324 gedeelte gemeente Grave, alsmede het gedeelte langs Landerd in het tracé niet wordt voorzien in het aanbrengen van openbare verlichting;

-        het ’s avonds en ’s nachts voor langzaam verkeer – fietsers en voetgangers – het fiets/annex voetpad oerdonker (diepste duisternis) is en dit mensonvriendelijk en verkeersonveilig is;

-        bij deze mega investering een bescheiden aantal straatlantaarns niet mag ontbreken;


Draagt het college op:

zich in te spannen teneinde te bevorderen dat er langs het tracé N 324 gedeelte Grave vanaf de rotonde N 324 – Mgr. Borretstraat  - Corridorweg op redelijke – zichtbare – afstand plaatsing van straatlantaarns wordt opgenomen. 


En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

VPGrave                                   Fractie Keerpunt 2010                 Lijst Eva Eigenhuijsen
J.J.E. van Geest                        B.W.A.M. Litjens                         E.E.M. Eigenhuijsen

G. Friesen                         H. M.J. Bongers                                                                         

L.A. Kamps                        P.C. Schuts                                                                              
Deze motie is aangenomen in de vergadering van 20 december 2016.Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:  14 voor en 1 tegen

Voor:…alle fracties behalve Trots/LiberaalL.v.C.…………………….  Fracties:………………..

Tegen:……1…………………..Fractie Trots/Liberaal Land van Cuijk (Smulders)………………….

Geen opmerkingen: