20 dec. 2016

Livestream raadsvergadering van 20 december 2016.


Raadsvergadering van 20 december 2016

Woordje ter nagedachtenis aan Ton Hamers.

Interrupties worden meteen gehponoreerd.

Vaststellen agenda:

Motie vreemd aan de orde van de dag; Ondernmersvriendelijkhied

Twee moties door Nel Schuts ingediend.

Motie Kamps aangekondigd.

Vragen:

Floor: vragen over schrijven de heer Daudt. Hopen er gezamenlijk uit te komen. Op de hoogte gehouden worden. Raad van Inspiratie mooie bijeenkomsten. Joon: vervolgafspraken: groot dapper doel, open bijeenkomst rond 30 januari. Breed ingestemd. Doel: Grave behoort tot top 5 van historische plaatsen van Nederland in 2025. Boodschap aan Raad van Inspiratie.

Ben Litjens: wijkraad heeft bijdrage gevraagd voor schaatsbaan. Geen taak voor partijen. Henisch: ze kunnen een aanvraag doen.

Historisch Grave: Joon:ik praat u extra bij. Eva ook.

Maertens terreinen twee nieuwe bedrijven. Daandels: mijn zijn initiatieven niet bekend.
Ik zal bij de provincie extra aandacht vragen.

Werkzaamheden bij de brug. Onvriendelijk gedrag van de provincie moet stoppen.

Bongers: prachtig om er door heen te lopen..verlichting van gemeente en centrummanagement.

Nel Schuts: gisteren was er een belangrijke bijeenkomst in Velp. Raad was niet uitgenodigd. Ik was het enigste raadslid. Henisch: dit was een uitnodiging van een ontwikkelaar. Ik ben het niet mee eens dat de raad uitgenodigd moet worden.
Joon: later komt rapport over verkeerskundige keuzes rond Brede School. Nel: verwacht U aanpassingen bij omgevingsvergunning. Brug staat er in?


Raadsvragen door VPGrave aangeleverd via de griffier:

Woonfunctie “Rode Nonnetjesklooster”.

Afgelopen avond zijn er twee bijeenkomsten geweest in Velp over het introduceren van een woonfunctie in het “rode nonnetjes klooster “. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heb ik de volgende vragen voor het college. Deze vragen wil ik graag morgenavond beantwoord zien, gelet op de urgentie van de zaak. Immers, de ontwikkelaar wil al begin volgend jaar aan de gang met een beperkte verbouwing. Ik verzoek je de vragen morgen eveneens ter kennis te brengen van de overige raadsleden.

Een aantal weken geleden heeft u ons in het Presidium gevraagd of wij ermee akkoord zouden kunnen gaan wanneer er in het voormalige Redemptoristinnen klooster in Velp, thans in eigendom bij Roelofs en Haase, tijdelijk statushouders gehuisvest worden.

Dit natuurlijk met inachtname van alleformele regels die daarbij gelden. U gaf aan al een tijd op zoek te zijn naar mogelijkheden om meerdere statushouders tegelijk huisvesting te bieden, en voornemens te zijn de eigenaren van het klooster te willen benaderen.

Wij hebben de volgende vragen voor u:

1.    Waarom heeft u bij die gelegenheid gesproken over het benaderen van Roelofs en Haase, terwijl vanavond is gebleken dat het initiatief van de aannemer is uitgegaan.
2.    Waarom heeft u gesproken over statushouders, terwijl vanavond klip en klaar duidelijk is geworden dat de doelgroep “spoedzoekers “ is. Iedereen dus die snel een woning zoekt.
3.    Hoe verhoudt zich uw vraag aan ons tot wat vanavond gecommuniceerd is,Hoe verhoudt zich deze vorm van huisvesting in Grave tot uw lakse houding richting Mooiland ten aanzien van de realisatie van sociale huurwoningen respectievelijk het al jaren laten liggen van kansen in Grave om voor de doelgroepen van beleid tot nieuwe initiatieven te komen.
4.    Waarom heeft u niet de regie genomen bij de organisatie van beide bijeenkomsten vanavond. Bezoekers vonden het een zielige vertoning. De gemeente liet op geen enkele manier blijken zich medeverantwoordelijk te voelen, laat staan ( naar eigen zeggen althans ) zich dat de praktijk van vanavond zich verhoudt tot hetgeen in het Presidium werd besproken,
5.    Heeft u bedacht dat, ingeval een woonfunctie in het klooster wordt gerealiseerd , daarvoor een vergunning benodigd is, waarschijnlijk het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, en de gemeente met de ontwikkelaar moet afrekenen.
6.    Wij willen de garantie dat u bij de Raad langs komt voor een akkoord wanneer u de beoogde ontwikkeling wilt voortzetten.

Wij voelen ons misleid en we zijn gechoqueerd dat de gemeente op deze klungelige wijze opereert.


Gebruik Nonnenklooster

Astrid Floor: misleid? Zware uitspraak.

Bannink: beter uw uitspraken na overleg in presidium moeten doen. Niet in het openbaar bespreken. Zaak is er niet mee gediend.

Van Geest: Boodschapper moet weer geslachtofferd worden.

Bannink: onbegrijpelijk meneer van Geest hier uitspraken over doet.

Voorzitter: van Geest mag toelichting geven. Zie vragen boven.

Astrid Floor: wat is misleiding?

Jacques van Geest: initiatief is van de ondernemer uitgegaan.

Astrid Floor: niet alleen maar statushouders.

Van Geest: belangrijke verandering van gebruik monument. Regierol van de gemeente is

niet van de gemeente.

Anja Henisch: grenzen van fatsoen overschreden. Eerst naar uw raad gegaan. Presidium eerst geinformeerd. Gelekt naar bewoners in Velp. Integriteit in geding.
Van Geest: niet gelekt. Vertrouwelijk is nu niet aan de orde.

Anja Henisch: duidelijk gezegd dat er andere woningzoekenden gehuisvest worden. Initiatief ligt bij de ontwikkelaar. Omdat het gevoelig ligt waren de gemeente en Sociom aanwezig.

Eric Daandels: punt wat me dwars zit. Laksheid praten enz.  Met respect behandelen. Maatschappelijke bestemming. Past in het huidige bestemmingsplan.  Hier laat ik het bij.

Ben Litjens: wie heeft er gelekt? Krijgt geen lintje?

Rick Joosten: zijn uw aantuigingen juist? Positief dat college faciliteert. U interpreteert de waarheid. Degene die gelekt heeft zijn de titel niet waardig.

Van Geest: buitengewoon gemeend.

Daarna storingen in geluidsweergave

5. Mededelingen. Litjens: Bedankt voor medeleven met mijn ziekte. Gaat familiearchief in.

Joon: bidon…goede voorbeeld water drinken.

Joon: provincie plaatst geen opmerkingen bij de begroting.

6. Besluitenlijst

8. Ben Litjens stemt tegen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio omdat de ladderwagen nog steeds verdwijnt.

11. Subsidiestelsel.

Bongers: aansluiten bij de complimenten van de collega’s. Complimenten voor de medewerking van de klankbordgroep.

12. 2e bestuursrapportage

Nel Schuts: groene vinkjes zijn niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid.

13. Herinrichting N324

Nel Schuts: twee moties. Verzoek aan griffier om moties door te sturen om  18.00 uur.

Flink bezuinigd. Geen zienswijzen ingediend. Traject Reek – Graafse brug drie rotondes en drie stoplichten.

Eerste motie over aanbrengen verlichting voor fietsers. Vanaf rotonde Reek straatverlichting aanbrengen.

Tweede motie over naar voren halen tijdstip aanpassen cruising De Bons naar voren halen. Voor aanbesteding werkzaamheden naar voren halen van bovengenoemde verlichting.

Kamps: onze steun voor beide moties. Verlichting innovatief maken.

Eva: mooi project. Rotonde bij de Bons. Alle fietsers voorrang. Verkeersveilig?
Planning naar voren halen in jaren. Levensgevaarlijke situatie voor overstekende fietsers. Hopenlijk unanieme steun.

Rick Joosten: moties. Supersympathiek. Benieuwd reactie van het college.

Ben Litjens: veranderingen  op kosten van de provincie.

Ben Peters: verbeteren Oost West verbinding. Moties sympathiek en steunen.

Rob Bannink: moties oppositie steunen. Gemeente bijdragen leveren.

Smulders: rotonde Bonskazerne naar voren halen is een zinvolle actie. Fietsers moeten goede koplampen hebben. Wie gaat de verlichting betalen.

Daandels: weg is niet in onze handen. Uit hart van College gegrepen dat moties ingediend zijn. Wens leeft bij ons allen. DNA profiel van onze gemeente: bomen als antwoord op Ben Litjens. Meer bomen waar het kan.  Beide moties positief doorgeleiden.

Nel Schuts: kosten verlichting nog niet aan de orde. Het is niet het beleid van de provincie.

Ben Peters: verlichting niet in het plan.

Rein Keereweer: helemaal mee eens.

Rick Joosten: we kunnen met de moties meegaan.

Daandels: herbegrenzing. Verlichting is minimaal. Geluiden van de burgers moeten we meenemen. Burgervriendelijk maatregelen zoveel  mogelijk bij de aanleg.

Bannink: wat bedoelt u met burgervriendelijkheid meneer Litjens?

Stemming:
·       Hoofdvoorstel: Smulders tegen rest voor.
·       Motie verlichting: Smulders tegen. 14 voor en 1 tegen.

·       Motie planning: unaniem aangenomen.


14a. Verbeteren ondernemersklimaat (Motie vreemd aan de orde van de dag)
14a. Verbeteren ondernemersklimaat (Motie vreemd aan de orde van de dag)

Eva geeft nadere toelichting. Aanleiding. Recent weer een ranking gezien die je liever niet wil zien. MKB lijst. Motie die eerder al eens is ingediend. Het onderzoeksrapport aan te schaffen enz…

Ben Peters: al vaker moties ingediend. Wel 350 euro overmaken. Steun motie niet.

EVA: geen verhouding tot de duurdere adviseurs die de gemeente inschakelt.

Smulders: tegen.

Joosten: het kan altijd beter. We hebben al eens eerder een motie aangenomen.

Bannink: we begrijpen de oppositie. Er zijn zoveel zaken al aan de orde gekomen.
Waar staat je gemeente.

Kamps: sinds 2008 bungelt Grave onderaan. Tevredenheid over dienstverlening enz. Ondernemers moeten doelen Historisch Grave steunen. In 2008 stond Wijchen bovenaan. Hoe ga je met ondernemers om. Grave heeft veel potentie. Rapport is een prachtig iets om lessen te trekken.

EVA: meneer Bannink u verwijst naar rapport Rekenkamer. Deze raad kan nog een jaar de zaak verbeteren. Alle signalen uit het verleden hebben niet tot resultaten geleid.
Het gaat om het vertrouwen van de ondernemers. Het gaat niet om mijn mening.

Bannink: MKB gegevens voor lief aannemen. Te ver voor de voeten uit…..

Litjens: is het mogelijk dat ik dit op eigen initiatief koop uit mijn eigen vergoeding.

Schuts: nog steeds geen uitsluitsel over verbeteringen Rekenkamerrapport. Beter resultaat krijgen voor ondernemers.

Eric Daandels: aandacht voor MKB beleid. Uit het hart gegrepen. We verschillen niet van mening. We hebben overleg met Economisch Platform. Dit onderzoek hebben we aangevraagd. Signaalfunctie. Monitoring. Pleit voor verbeteringen ondernemersklimaat. Knappe boodschap. Kijken volgend jaar stapje verder.

Litjens: wethouder bedanken.

EVA: mede naar aanleiding van overleg met Graveon. Door monitoring zaken beter te volgen.

Bannink: waar haalt u uw informative vandaan? Niet steunen.

EVA: genoeg toegevoegd. Drie jaar raadslidmaatschap maakt me duidelijk hoe de vlag er voor hangt.

Daandels: Ook ondernemersvereniging is er nog lang niet. Intenties neem ik mee.

Stemming:

Coalitie: voor.
Oppositie: tegen
Weer 8:7


14b. Onderzoek instandhouding bakenbomen (Motie vreemd aan de orde van de dag)
14b. Onderzoek instandhouding bakenbomen (Motie vreemd aan de orde van de dag)

Geen opmerkingen: