14 dec. 2016

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk doet verslag.

Op 12 december jl. is de Rekenkamercommissie Land van Cuijk bijeen geweest om de lopende zaken door te nemen. Dat betrof de afronding van het onderzoek evaluatie snippergroen gemeente Grave, de behandeling van het onderzoek ICT in de diverse gemeenten, de stand van zaken van het onderzoek naar onderhoud van wegen en groen, en een vooruitblik naar mogelijke toekomstige onderzoeken.
In januari hebben wij weer een bespreking met het Regieteam, onze vaste overlegpartner op de schaal van het Land van Cuijk. Hierbij zal onder andere aan de orde worden gesteld de wenselijkheid van een gemeenschappelijke benadering en procedurele begeleiding van onderzoeken die voor alle vijf gemeenten relevant zijn. Naast incidentele lokale onderzoeken, al dan niet op verzoek van een gemeenteraad, is onze insteek immers primair onderzoek te doen op regionale schaal.
Een van de onderzoeken die in 2017 plaatsvinden betreft het onderhoud van wegen (grijs) en groen. De eerste stappen voor dit onderzoek zijn reeds gezet. De documenten, benodigd voor de eerste aanzet tot het bevindingenrapport hebben we van de gemeenten ontvangen. Als vervolg daarop spreken we nu met medewerkers van de werkorganisatie CGM en de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis over de werkwijze van planning en uitvoering van het beheer, onderhoud en rehabilitatie van de openbare ruimte. In de loop van januari verwachten we als onderdeel van het onderzoek in elke gemeente te starten met een zogenaamde lijncontrole. Dat wil zeggen, dat we één uitvoeringproject (bijvoorbeeld één straatreconstructie) van elke gemeente zullen analyseren. Dit moet leiden tot een beeld van de planvorming, de samenstelling van het bestek, de aanbesteding, de uitvoering tot uiteindelijk de verantwoording over de uitvoering.

Geen opmerkingen: