23 dec. 2016

Ben Litjens: inbreng raadsvergadering 20 december 2016.

Blz. 1
Inbreng raadslid BEN LITJENS (Keerpunt 2010) tijdens de raadsvergadering van de gemeente Grave op 20 december 2016
Betreft Agendapunt 4: Vragen
1. schaatsbaan
De Wijkraad heeft voor een schaatsbaan gezorgd maar komt nog € 400,- tekort.
De Wijkraad heeft aan alle fracties voor een bijdrage.
Ik sta heel sympathiek tegenover dit initiatief, waarvan iedereen in Grave kan genieten.
Dit zijn kleine bedragen, die heel nuttig zijn om onderlinge verbondenheid tot stand te brengen en te houden.
Wij vinden dit geen taak voor de politiek
Mag ik op steun rekenen van mijn mede raadsleden?

2. Historisch Grave
Dit project heeft mijn bijzondere aandacht. Het is dus extra opletten voor wethouder Joon. Kan hij iets meer vertellen over die zaken, die dit jaar concreet zijn uitgevoerd? Ik zie alleen papierwerk en personeelskosten.
Of wil hij deze vraag beantwoorden bij agendapunt 12 de 2e Burap?

3. Nieuw vestiging bedrijven
Ik heb vernomen, dat op het zogenaamde Martens terrein zich een tweetal nieuwe bedrijven vestigen.
Kan de wethouder vertellen, dat dit bericht juist is en om welke bedrijven het gaat? Het gaat toch niet om detailhandel?

En hoe staat het met de voortgang met de bestemming van het Martensterrein?
4. Gebrek aan dienstbaarheid aan de burger door de provincie Noord-Brabant
Enkele weken geleden werd in opdracht van de provincie nabij de Graafse brug werkzaamheden uitgevoerd.
De verkeersoverlast, die het gevolg was van deze werkzaamheden, was onnodig groot. Dit onvriendelijke gedrag van de provincie moet stoppen. Kennelijk heeft de Graafse kritiek van enkele jaren geleden bij werkzaamheden op de brug weinig indruk gemaakt.
Kan de gemeente dit niets een stevig aankaarten bij de gedeputeerde voor infrastructuur?

Blz. 2
Betreft Agendapunt 5: Mededelingen

Ik wil een ieder bedanken voor haar of zijn medeleven tijdens mijn ziekte.
In het bijzonder de hele gemeenteraad, die mij een mooie beterschapskaart gestuurd hebben.
Dit stuk wordt zeker in ons familiearchief ondergebracht. Er stonden zulke mooie persoonlijke wensen op.

Betreft Agendapunt 8: wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord 2011
Ik stem tegen voorstellen van de Veiligheidsregio, zolang de zorgen over onze brandpreventie annex ladderwagen niet serieus genomen worden.

Betreft Agendapunt 9: vaststelling erfgoedverordening Grave 2017
Ik wil graag een stemverklaring afgeven.
Ik stem voor dit voorstel omdat door deze verordening ook ons roerend cultureel erfgoed wordt beschermd en in Grave behouden moet blijven. Verplaatsing van onze oude archieven, die roerend cultureel erfgoed zijn, naar BHIC Den Bosch moet op grond van deze verordening worden gestopt of worden teruggedraaid. Prima zaak!

Betreft Agendapunt 13: vaststelling bestemmingsplan Herinrichting N 324
Met de verkeerstechnisch oplossingen kan ik instemmen. Van naaste betrokkenen heb ik vernomen dat zij tevreden zijn over het plan.
Met het bestemmingsplan kan ik instemmen.
Maar mijn zorgen zitten bij de uitvoering.

Diverse malen heb ik in het verleden gepleit om de rotonde bij de Bonskazerne als eerste aan te pakken en wel nog in het komende jaar.
Ik ondersteun uiteraard alle pogingen die daartoe oproepen.

Met de wederom coulante houding jegens de provincie ten aanzien van het planten van bomen kan ik niet instemmen.
Het is een Graafse kwaliteit, dat je Grave benadert via provinciale wegen met bomenrijen. Dit straatbeeld moet in het hart van Grave worden doorgezet.

Voor mij doemt in de verdere toekomst dan een oud stadje op met oude poorten, vestingwerken, waterpartijen gelardeerd met bomen waarin vogels nestelen. Voor deze kwaliteit moet de gemeente zich sterk maken.
Verder wil ik weten of de laatste veranderingen in de planvorming geheel voor rekening van de provincie komt?
Blz. 3

Tenslotte zou ik een script willen ontvangen welke burgervriendelijke maatregelen worden genomen door de provincie bij de uitvoering. Wilt uw college dat met de provincie regelen?

Betreft Agendapunt 14: Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Grave 2016”
Ik ga akkoord met dit bestemmingsplan.
Wel ben ik van mening, dat het bieden van een mogelijkheid voor een bedrijfswoning de aantrekkingskracht om zich in Grave te vestigen zal toenemen.

Het hebben van een mogelijkheid van een bedrijfswoning is een goede opstart voor een startende ondernemer, bevordert de veiligheid gedurende avond en nacht en past binnen de Graafse sfeer van gemoedelijkheid en het versterkt de onderlinge verbondenheid.
Escharen, 20 december 2016 Ben Litjens 

Geen opmerkingen: