7 okt. 2016

Rekenkamercommissie Land van Cuijk schrijft:

Onderzoeksopzet “Grijs en groen is best te doen!”

Onderzoek naar het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen in het Land van Cuijk
4 oktober 2016

Inleiding

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn kerntaken van alle gemeenten in het Land van Cuijk. Gemeenten hebben een zorgplicht voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Bij gebrekkig onderhoud kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als wegbeheerder en als eigenaar van speelterreinen.
Het maatschappelijk belang van voldoende beheer en onderhoud van de openbare ruimte is groot. Inwoners hebben direct profijt van een veilige, goed onderhouden en schone leefomgeving. Zij ondervinden direct nadeel wanneer dit niet het geval is. De waardering voor de gemeentelijke overheid wordt in hoge mate bepaald door het oordeel van de inwoners over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Slechter onderhoud kan leiden tot meer klachten of schadeclaims.
Het financiële belang van beheer en onderhoud van de openbare ruimte is aanzienlijk. Hieraan wordt veel geld besteed.
Vooronderzoek
Op basis van het bovenstaande heeft de Rekenkamercommissie Land van Cuijk (verder: RKC LvC) een vooronderzoek gedaan naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte om na te gaan of dit onderwerp geschikt en waardevol is voor een breed onderzoek in het Land van Cuijk.
Tijdens de zomermaanden heeft de RKC LvC een aantal documenten bestudeerd en oriënterende gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeenten. Daarnaast heeft de voorzitter van de RKC LvC een informatiebijeenkomst in Boxmeer op 14 juli jl. bijgewoond over het Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (IUP). Tijdens deze bijeenkomst hebben meerdere raadsleden en burgerraadsleden belangstelling getoond voor dit onderwerp.

Uit het vooronderzoek is het volgende gebleken:
 • -  de meeste gemeenten in het Land van Cuijk hanteren een integrale benadering bij
  het onderhoud van de openbare ruimte; het wegenonderhoud is een relevant
  onderdeel hiervan;
 • -  hoewel het er naar uitziet, dat de gemeenten in het Land van Cuijk dit thema op
  gelijke wijze benaderen, kunnen de individuele gemeenten zich onderscheiden in organisatie, aanpak of uitvoering. Het is waardevol dit verder te onderzoeken en te delen, om zo van elkaar te leren.
  Op basis van het bovenstaande heeft de RKC LvC het thema “Onderhoud van de openbare ruimte” gekozen als onderzoeksonderwerp voor het Land van Cuijk in 2016/2017.

  Raadpleging raadsleden

  Om het onderzoek goed te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraden heeft de RKC LvC begin september alle raadsleden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk via een vragenformulier geraadpleegd. De volgende vragen zijn gesteld:
 •   Welke onderdelen van de openbare ruimte in uw gemeente zou u willen laten onderzoeken?
 •   Welke aspecten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verdienen meer aandacht in uw gemeente?

Geen opmerkingen: