25 okt. 2016

Openbaar fractieoverleg Keerpunt 2010. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten of zaken onder de aandacht van de fractie te brengen.

Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de fractievergadering op woensdag 2 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave. 

Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2016 waaronder de Programmabegroting 2017 – 2020.

De betreffende agenda en raadsstukken zijn vanaf 2 november te vinden op de website van de gemeente Grave – www.grave.nl

Eerder zijn enkele raadsvoorstellen op deze website te vinden via de vergaderkalender van de commissievergaderingen Audit van 11 oktober en Inwoners en Bestuur van 1 november. 

Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd. 

U bent van harte welkom. 

Fractievoorzitter Nel Schuts

Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave

Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

GRAVE - Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de fractievergadering op woensdag 2 november om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave. Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 8 november, waaronder de Programmabegroting 2017-2020.

De betreffende agenda en raadsstukken zijn vanaf 2 november te vinden op www.grave.nl. Eerder zijn enkele raadsvoorstellen al op deze website te vinden via de vergaderkalender van de commissievergaderingen Audit van 11 oktober en Inwoners en Bestuur van 1 november. Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd.


Aanvulling van de webmaster: uit de afsprakenlijst van de vorige commissievergadering.

De heer Bongers heeft aanvullende vragen inzake de overlast bij de skatebaan, dit is eerder in deze commissie aan de orde geweest. Wat is er aan gedaan in de tussenliggende periode? 

Bij herhaling komen signalen vanuit de wijkraad dat de overlast weer toeneemt. Er bestaan verschillende beelden bij het functioneren van de jeugdagent. Het verwachtingspatroon vanuit de wijkraad is aangescherpt.

Wat kan van een jeugdagent verwacht worden op dit moment en in relatie tot deze overlast?


In breder perspectief gaat het hier over handhaving van onacceptabel gedrag, hoe gaan we hier als gemeente mee om?

Wethouder Joon meldt dat het college zich er terdege van bewust is dat hier 

sprake is van overlast. Met de wijkraad en inwoners is recent een gesprek geweest. Er wordt gekeken naar oplossingen, waarmee deze problematiek structureel wordt aangepakt. Het zoeken naar deze structurele oplossingen loopt, een plan wordt uitgewerkt en er wordt vaart achter gezet. Het verminderen van deze overlast heeft de aandacht.

De heer Bongers vult aan dat vanuit de signalen van de wijkraad herhaaldelijk klachten komen over het gedrag van de jeugdagent over de wijze van handhaven. Wat is het beleid op zo’n moment? Wordt uitleg gegeven of wordt in gesprek gegaan met de wijkraad? 

Burgemeester Roolvink geeft aan dat in dit specifieke geval overleg tussen wijkraad en politie plaatsvindt. Een jeugdagent moet bepaalde kwaliteiten hebben en verschillende werkwijzen hanteren afhankelijk van de situatie. Dit onderwerp komt ook aan de orde in het overleg dat de burgemeester met de politie heeft. Mevrouw Floor refereert in dit kader aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Er moet niet alleen naar de jeugdagent en naar gemeente gekeken worden.

Mevrouw Schuts gaat in op het politieloket in het stadhuis dat niet meer open is. Aangifte of overig contact met de politie kan via een 0900 nummer. Zijn er wijzigingen te verwachten m.b.t. aanwezigheid politie in Grave?


Burgemeester Roolvink antwoordt dat buiten het gestelde geen wijzigingen te verwachten zijn. 
M
evrouw Schuts vraagt hoe de dienstverlening aan de burger dan gezien wordt wanneer er geen loket meer is.Burgemeester Roolvink legt uit dat beleid van de politie is minder binnen zitten en meer het contact zoeken met de buitenwereld. Daarbij zijn er digitale opties, maar kan op afspraak aangifte ook op locatie worden opgenomen. De inzet buiten wordt bevorderd. 

Geen opmerkingen: