6 okt. 2016

De griffier bericht: drukke tijden voor de fractie en vooral Hennie Bongers in werkgroep Betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen, betrokken bij Onderzoek Rekenkamercommissie Land van Cuijk over Snipperuren en lid van de begeleidingsgroep Bestuurskracht Grave.


Commissies oktober en novemberOp 11 oktober vergadert de auditcommissie. Voor de commissie Ruimte zijn deze raadscyclus geen agendapunten, de commissie van 18 oktober komt hiermee te vervallen. De commissie Inwoners en Bestuur vergadert op 1 november.


De agenda’s en onderliggende stukken treft u via de vergaderkalender.


Raadvergadering 8 november
Op 8 november staat een reguliere raadsvergadering gepland. Zoals bekend is er geen aparte begrotingsvergadering omdat de Algemene Beschouwingen reeds aan de orde geweest zijn bij behandeling van de Kadernota 2017-2020 op 12 juli. Mocht de agenda op 8 november niet afgerond kunnen worden dan wordt de vergadering voortgezet op 15 november.

Programmabegroting 2017-2020
Op 29 september is de programmabegroting 2017-2020 beschikbaar gesteld. De begroting wordt als eerste bespreekstuk geagendeerd voor de raad van 8 november. Voorafgaand aan deze raadsvergadering komt de begroting in een drietal bijeenkomsten aan de orde.
  1. Inloopavond maandag 10 oktober; tijdens deze avond zijn ambtenaren aanwezig om

    technisch inhoudelijke vragen over de begroting te beantwoorden, pagina voor pagina wordt de begroting doorlopen en kunnen vragen gesteld worden.
    Nadat de vragen beantwoord zijn geeft René de Bonte toelichting op de vernieuwingen in de BBV en op de verbinding tussen de kadernota en de begroting. Deze avond is niet openbaar en toegankelijk voor raads- en commissieleden.

  2. Auditcommissie dinsdag 11 oktober.
  3. Werkbijeenkomst woensdag 19 oktober; tijdens deze avond is het voltallige college
    aanwezig om alle politieke vragen over de begroting te beantwoorden.
Bestuurskrachtmeting Grave - begeleidingsgroep
U heeft een mail ontvangen over de samenstelling van een begeleidingsgroep ten behoeve van het bestuurskrachtonderzoek Grave. Tijdens de agendacommissie van 4 oktober is dit nader besproken. De heren van Geest en Bongers hebben zich aangemeld voor deze begeleidingsgroep. Graag uiterlijk vrijdag 7 oktober bij de griffie kenbaar maken welke raadsleden hierbij willen aansluiten.

Rekenkamercommissie Land van Cuijk onderzoek
De rekenkamercommissie is bezig met het onderzoek naar het project snippergroen. U bent hierover eerder geïnformeerd. In het kader van dit onderzoek wil de rekenkamercommissie ook graag met enkele raadsleden spreken. In de agendacommissie van 4 oktober is afgesproken dat Eva Eigenhuijsen, Hennie Bongers, Léon Kamps, Frans Smulders, Astrid Floor en Ben Peters in gesprek gaan met de rekenkamercommissie.

page1image24176 page1image24336Raadsexcursie vrijdag 14 oktober
Op 14 oktober vindt de raadsexcursie plaats. Het programma voor de dag:
10.00 uur
vertrek per bus bij het stadhuis in Grave
11.00 uur
aankomst bij de Lambertuskerk in Raamsdonk, toelichting op de herbestemming van dit religieus erfgoed
page2image8848
12.15 uur
lunch in Geertruidenberg
13.30 uur
Stadswandeling in Geertruidenberg met rondleiding door het oude stadhuis en gelegenheid om de toren te beklimmen waarmee men zicht heeft op de vestingwerken
16.00 uur
ontvangst door college en gemeenteraad van Geertruidenberg in het Oude Stadhuis met een informele borrel en toelichting door de projectleider vestingstedendagen
17.30 uur
page2image20216
vertrek per bus vanuit Geertruidenberg naar Grave
page2image23000
18.30 uur
ontvangst bij Mariëndaal in Velp voor diner en borrel (partners kunnen aansluiten). 
Rond 19.45 uur wordt een buffet geserveerd.

Betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen in Grave

Op 26 september heeft de tweede raadsbijeenkomst plaatsgevonden van dit traject. Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 september is door raadsleden en collegeleden aangegeven wat voor hen de ideale situatie zou zijn. Hiermee zijn deelonderwerpen bepaald; de thema’s. Het centrale thema is hiermee beperkt tot een aantal deelonderwerpen. De werkgroep (Léon Kamps, Astrid Floor, Hennie Bongers, Rob Bannink en Jochem Jacobs) heeft op 15 september vastgesteld welke thema’s leidend zijn en heeft daarbij een aantal discussievragen geformuleerd. De drie thema’s; burgers betrekken, vergadervorm en de rol van het raadslid zijn bediscussieerd tijdens de bijeenkomst van 26 september. De uitkomst van de verschillende gesprekken zijn gepresenteerd en gesproken is over de voorwaarden die de basis vormen voor de nieuwe werkwijze. Vandaag gaat de werkgroep de voorwaarden uitwerken tot een nieuwe werkwijze en mogelijk nieuwe vergaderstructuur waarin aandacht is voor participatie van inwoners. Ook wordt gesproken over de wijze waarop inwoners geïnformeerd en betrokken worden. 

Op 20 oktober presenteert de werkgroep een concreet advies aan de raad.

Vergaderschema raad 2017


Omdat het traject betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen in Grave loopt en de uitkomst hiervan bepalend is voor het vergaderschema van 2017 is op dit moment nog geen planning voor 2017 vast te stellen.
De agendacommissie heeft op 4 oktober een zeer globaal vergaderschema vastgesteld waarbij uitsluitend raadsvergaderingen zijn bepaald. Bij deze planning is rekening gehouden met de P&C-cyclus en de procedure rond Gemeenschappelijke Regelingen. 


page2image45912
Overzicht van nevenfuncties van raadsleden
In de agendacommissie is op 4 oktober gesproken over de actualiteit van het overzicht van nevenfuncties van raadsleden. Raadsleden zijn verplicht om alle functies die zij vervullen openbaar te maken. Op de website is dit overzicht raadpleegbaar. Raadsleden zijn zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van dit overzicht. Wijzigt er iets of is het bestaande overzicht niet actueel, meldt dit dan direct bij de griffie.

Euregio vertegenwoordiging Grave
De gemeenteraad van Grave wordt door Ben Peters vertegenwoordigd in de Euregioraad. Ben Peters heeft kenbaar gemaakt zijn positie beschikbaar te stellen. Meer informatie is te verkrijgen bij Ben, heeft u interesse, dan kunt u dit kenbaar maken bij de griffie.

Bijeenkomsten


Bijeenkomst gemeenteraad Graveon

Een nieuwe bijeenkomst met Graveon is gepland op 1 december. Een uitnodiging en agenda volgt later.

page3image57848
Kalender  Raad Grave (komende maanden)
Datum
Tijd
Activiteit
Ma 10/10
19:30 uur
Inloopavond begroting 2017
Di 11/10
19:30 uur
Auditcommissie
Vr 14/10
10:00 uur
Raadsexcursie
Di 18/10
page4image17712
19:30 uur
page4image19664
Commissie Ruimte
page4image21432
Wo 19/10
19:30 uur
Werkbijeenkomst begroting 2017
Do 20/10
19:30 uur
Raadsbijeenkomst 3 betrokkenheid inwoners en vergaderen
Di 01/11
19:30 uur
Commissie Inwoners en Bestuur
Di 08/11
19:30 uur
Raadsvergadering (incl. Begroting 2017)
Di 15/11
19:30 uur
Raadsvergadering (reserve)
Di 22/11
19:30 uur
Agendacommissie (aansluitend presidium)
Di 29/11
19:30 uur
Commissie Ruimte
Di 06/12
19:30 uur
Commissie Inwoners en Bestuur
Di 13/12
19:30 uur
Werkbijeenkomst raad (o.a. Historisch Grave)
page4image55184
Di 20/12
19:30 uur
Raadsvergadering

Bijeenkomsten - Uitnodigingen (overig)
Vr 14/10
14:00 uur
afscheid Janneke Pander
Vr 28/10
10:45 uur
Participatie Paradox Atelier tijdens Dutch Design Week 2016
Wo 02/11
12:30 uur
Minisymposium Attero – Verpakkingen in beweging
Do 03/11
Nationaal Deltacongres
Do 01/12
Overleg afvaardiging gemeenteraad - Graveon
Wo 14/12
19:30 uur
Themabijeenkomst Land van Cuijk

Geen opmerkingen: