13 sep. 2016

Wijkraad Binnenstad schrijft over communicatie.


Als aan te pakken projecten hebben wij voorlopig de volgende onderwerpen geselecteerd.
 •   Tijdelijke inrichting en gebruik van het Visio-terrein;
 •   De als gevolg van de klimaatverandering noodzakelijke verandering in omgaan met
  regenval. Daarbij is het voorkomen van schade door wateroverlast een aanleiding;
 •   Het speelruimteplan dat ons onlangs met een verzoek om reactie is toegezonden;
 •   Herziening van de parkeernota, waar inmiddels een begin mee is gemaakt.
 •   Veiligheid in de binnenstad. Dit onderwerp stond gepland voor onze onlangs
  gehouden bewonersbijeenkomst. Daarvoor in de plaats komt nu een gemeentelijke aanpak. Wij denken dat ook dit onderwerp zich leent voor een meer permanente aanpak.
  De algemene aanpak van dergelijke projecten zal zijn:
 1. Via de nieuwsbrief, mail en website zullen wij per onderwerp bewoners vragen zich aan te melden als belangstellende voor het betreffende onderwerp.
 2. Aan de belangstellenden wordt aanwezige informatie over het onderwerp beschikbaar gesteld;
 3. Vervolgens wordt een startbijeenkomst belegd, waarin het project nader kan worden toegelicht en de aanpak met planning wordt besproken. Belangrijk daarbij is duidelijkheid te verschaffen over de rol van de betrokken burgers. Ook moeten terugkoppelmomenten met ambtelijk apparaat, college en raad worden vastgelegd. Andere afspraken zullen afhankelijk van het project zijn.
Opmerkingen:
 •   Veel informatie kan via internet worden verspreid. Ons is gebleken dat voor toch nog veel mensen papier een belangrijk medium blijft, ook als zij wel beschikken over internet. Met de bibliotheek is daarom een afspraak gemaakt over het inrichten van een informatiepunt. Daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van papieren versies van diverse rapporten. We zullen ze niet allemaal zelf kunnen uitprinten. In de bibliotheek kunnen ook besprekingen worden gehouden.
 •   Het welslagen van deze aanpak is afhankelijk van een goede samenwerking met het ambtelijk apparaat. Dat brengt met zich mee dat wij openstaan voor alle op- en aanmerkingen over onze ideeën. Wel willen we in onze eerstvolgende nieuwsbrief van begin augustus de oproepen voor deelname plaatsen. Wij menen daarvoor voldoende informatie voorhanden te hebben.
 •   Begin september kunnen we in de bibliotheek terecht en dan willen we ook het informatiepunt operationeel hebben. Een samenwerking of combinatie met het door wethouder Joon tijdens de behandeling van de kadernota gelanceerd historisch informatiepunt is daarbij goed denkbaar. De "H" in de door hem genoemde afkorting staat dan zowel voor "historisch" als voor "hedendaags".
 •   Vooralsnog zullen bestuursleden van de stichting het voortouw nemen. Het is echter ons streven de kring van betrokkenen bij de organisatie zo snel mogelijk te vergroten met name als het gaat om het leveren van leden van gemeentelijke werk- en klankbordgroepen.
 •   Het is goed ook hier op te merken dat het eindresultaat van een dergelijk aanpak nooit zal zijn: “de wijkraad binnenstad Grave is akkoord”. Het zal altijd iets zijn in de geest van: “het project is in de binnenstad besproken met de volgende uitkomsten”. Op grond daarvan zal het gemeentebestuur dan het besluit kunnen nemen. 
Als aan te pakken projecten hebben wij voorlopig de volgende onderwerpen geselecteerd.
 •   Tijdelijke inrichting en gebruik van het Visio-terrein;
 •   De als gevolg van de klimaatverandering noodzakelijke verandering in omgaan met
  regenval. Daarbij is het voorkomen van schade door wateroverlast een aanleiding;
 •   Het speelruimteplan dat ons onlangs met een verzoek om reactie is toegezonden;
 •   Herziening van de parkeernota, waar inmiddels een begin mee is gemaakt.
 •   Veiligheid in de binnenstad. Dit onderwerp stond gepland voor onze onlangs
  gehouden bewonersbijeenkomst. Daarvoor in de plaats komt nu een gemeentelijke aanpak. Wij denken dat ook dit onderwerp zich leent voor een meer permanente aanpak.
  De algemene aanpak van dergelijke projecten zal zijn:
 1. Via de nieuwsbrief, mail en website zullen wij per onderwerp bewoners vragen zich aan te melden als belangstellende voor het betreffende onderwerp.
 2. Aan de belangstellenden wordt aanwezige informatie over het onderwerp beschikbaar gesteld;
 3. Vervolgens wordt een startbijeenkomst belegd, waarin het project nader kan worden toegelicht en de aanpak met planning wordt besproken. Belangrijk daarbij is duidelijkheid te verschaffen over de rol van de betrokken burgers. Ook moeten terugkoppelmomenten met ambtelijk apparaat, college en raad worden vastgelegd. Andere afspraken zullen afhankelijk van het project zijn.
Opmerkingen:
 •   Veel informatie kan via internet worden verspreid. Ons is gebleken dat voor toch nog veel mensen papier een belangrijk medium blijft, ook als zij wel beschikken over internet. Met de bibliotheek is daarom een afspraak gemaakt over het inrichten van een informatiepunt. Daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van papieren versies van diverse rapporten. We zullen ze niet allemaal zelf kunnen uitprinten. In de bibliotheek kunnen ook besprekingen worden gehouden.
 •   Het welslagen van deze aanpak is afhankelijk van een goede samenwerking met het ambtelijk apparaat. Dat brengt met zich mee dat wij openstaan voor alle op- en aanmerkingen over onze ideeën. Wel willen we in onze eerstvolgende nieuwsbrief van begin augustus de oproepen voor deelname plaatsen. Wij menen daarvoor voldoende informatie voorhanden te hebben.
 •   Begin september kunnen we in de bibliotheek terecht en dan willen we ook het informatiepunt operationeel hebben. Een samenwerking of combinatie met het door wethouder Joon tijdens de behandeling van de kadernota gelanceerd historisch informatiepunt is daarbij goed denkbaar. De "H" in de door hem genoemde afkorting staat dan zowel voor "historisch" als voor "hedendaags".
 •   Vooralsnog zullen bestuursleden van de stichting het voortouw nemen. Het is echter ons streven de kring van betrokkenen bij de organisatie zo snel mogelijk te vergroten met name als het gaat om het leveren van leden van gemeentelijke werk- en klankbordgroepen.
 •   Het is goed ook hier op te merken dat het eindresultaat van een dergelijk aanpak nooit zal zijn: “de wijkraad binnenstad Grave is akkoord”. Het zal altijd iets zijn in de geest van: “het project is in de binnenstad besproken met de volgende uitkomsten”. Op grond daarvan zal het gemeentebestuur dan het besluit kunnen nemen. 
Wij menen u hierbij een indruk te hebben gegeven hoe wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de communicatie in onze gemeente. Een verdere gedachtewisseling, gestructureerd of ergens op een terras aan de Maas, hierover stellen wij op prijs. De vakantieperiode is daarvoor ook geschikt. 

Geen opmerkingen: