8 sep. 2016

Rekenkamercmmissie start onderzoek. Keerpunt 2010 kwam als eerste met een verzoek om dit onderzoek.


1. Inleiding
De raad heeft per motie de RKC gevraagd onderzoek te doen naar het verloop van het project snippergroen, in het bijzonder ten aanzien van de aspecten:
a. deargumentatieopbasiswaarvanverjaringistoe-ofafgewezen;
 1. de vraag of recht is gedaan aan het beginsel van rechtsgelijkheid;
 2. de wijze van dossiervorming;
d. derolvanderaadenhetcollegebijditproces.
Na overleg met de fractievoorzitters gevoerd te hebben, heeft de RKC besloten de aspecten genoemd onder a. en b. niet te onderzoeken, omdat dit een duplicering van de werkzaamheden van het project zou inhouden en de RKC daar niet voor is ingesteld.
2. Onderzoeksobject
Wel zal de RKC onderzoek doen naar de wijze waarop het project van de zijde van de gemeente is aan- en bijgestuurd en hoe het verloop is geweest binnen de ambtelijke organisatie; dit houdt in dat de aspecten c. en d. van de motie worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van deze notitie.
3. Aanpak
De eerste stap in het onderzoek zal zijn het kennis nemen van de verslagen van de gemeenteraad en commissies waarin over het project is gesproken, alsmede van overige relevante documenten, zoals opdracht bureau Eiffel etc.. Aan de griffier is een eerste lijst van te verzamelen documenten ter hand gesteld. Nader overleg is nodig voor het bepalen van het aantal dossiers dat wordt doorgenomen.

Nadat deze documenten zijn bestudeerd, zullen gesprekken met betrokken personen worden gevoerd.
Te benaderen personen hiervoor zijn in eerste instantie:

 • -  de portefeuillehouder, wethouder dhr. E. Daandels;
 • -  hoofdverantwoordelijke/medewerkers van Eiffel;
 • -  teamleider Ruimtelijk beleid CGM, dhr. J. Dijkstra;
 • -  Adviespunt Snippergroen, de heren W. Baaijens en J. Satter;
 • -  wellicht enige betrokken burgers.

  Gedurende de werkzaamheden wil de RKC graag met een klankbordgroep van raadsleden communiceren en de voortgang toelichten. In de periode september november zal enkele keren een bijeenkomst met deze groep kunnen plaatsvinden.
  Voor de ondersteuning bij het onderzoek zal de griffier mw. De Best beschikbaar zijn.

  4. Planning
  Uitgaande van een start komende week streeft de RKC er naar om begin december de werkzaamheden te hebben afgerond en een rapportage te kunnen aanbieden. Omdat er hoor en wederhoor bij de betrokkenen dient te plaats te vinden, kan dit mogelijk enige vertraging met zich brengen. Als dit het geval is, wordt dit gemeld.
  Rekenkamercommissie LvC 5 september 2016 

Geen opmerkingen: