18 feb. 2015

Afsprakenlijst Commissie Ruimte d.d. 10 februari 2015

Afsprakenlijst


Onderwerp
:
Verslag van Commissie Ruimte d.d. 10 februari 2015
Datum, tijd & locatie
:
10 februari 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal
Aanwezig

:
Dhr. J. Jacobs (CDA)
Dhr. J. Spoorendonk (CDA)
Dhr. R. Bannink (VVD)
Dhr. R. Joosten (LPG)
Dhr. H. van de Westerlo (LPG)
Dhr. T. Reijnen (Trots Liberaal LvC)
Mevr. S. de Zoeten (VPGrave)
Dhr. J. van Geest (VPGrave)
Mevr. P. Schuts (Keerpunt 2010)
Dhr. B. Litjens (Keerpunt 2010)
Mevr. E. Eigenhuijsen(Fractie Eigenhuijsen)

afwezig
:
--
Verder aanwezig
:
Wethouder dhr. E. Daandels
Dhr. J. Heerkens (ambtelijke ondersteuning bij agendapunt 7)
Dhr. Sparidans (inspreker)
Voorzitter:  dhr. L. Kamps (VPGrave)
Commissiegriffier:  mevr. D. Wessels  


1.
Opening en voorstelronde

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook het publiek.

.
Vaststellen agenda en mededelingen

De agenda wordt vastgesteld. Er wordt medegedeeld dat er één inspreker is. Verder zijn er geen mededelingen.

.
Vragen

De voorzitter benoemt dat het college de vragen uit de vergadering van 6 januari 2015 schriftelijk heeft beantwoord.

Dhr. Bannink:
Er is een brief ontvangen door de fractie m.b.t. de afwijzing van een principeverzoek m.b.t. de uitbreiding van de motorzaak. Gevraagd wordt naar een reactie van de wethouder op deze afwijzing.

o
Wethouder: De vraag wordt schriftelijk beantwoord.

Dhr. Van de Westerlo:
De Trompetterstraat zal worden aangepast. Gevraagd wordt waarom omwonenden nog niet schriftelijk zijn geïnformeerd? En of dit een taak is van de gemeente of de uitvoerder.

o
Wethouder: De afspraak is dat de omwonenden geïnformeerd worden. Er zal aandacht gevraagd worden voor de communicatie bij de betrokken afdeling.

Mevr. Schuts:

In het verleden werd periodiek een projectenoverzicht verstrekt. Dit overzicht wordt gemist. Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. het project Dorpshart Velp.

o
Wethouder: Er zijn  afspraken gemaakt over het informeren van de commissieleden over de projecten. Informatieverstrekking vindt via deze afspraken plaats. Voor wat betreft Dorpshart Velp zal de commissie geïnformeerd worden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied is ook een motie van aansporing aangenomen om een inventarisatie te maken van de knelpunten en deze in een partiële herziening op te lossen. Gevraagd wordt hoe het hiermee staat. Ook wordt gevraagd naar de toegezegde lijst met correcties n.a.v. de uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Buitengebied.

o
De wethouder geeft aan dat een raadsinformatiebrief wordt voorbereid en dat deze op kortetermijn aan de raad zal worden aangeboden. In deze raadsinformatiebrief zal ook ingegaan worden op de betreffende motie van aansporing.

Gevraagd wordt naar de voortgang van de reconstructie van de N324.
o
Wethouder geeft aan pas naar de raad te gaan wanneer er weer een bijeenkomst door de provincie is belegd. In deze bijeenkomst dient door de provincie ook aangegeven te worden wat er met de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst is gedaan. De rol van de provincie dient ook nadrukkelijker te worden aangegeven.Vaststellen afsprakenlijst  6 januari 2015

Dhr. Bannink geeft n.a.v. blz. 2, agendapunt 4 aan dat hij nog geen antwoord heeft gehad op zijn vraag wat de kosten zijn voor de aanleg van een amfibieënonderdoorgang.

De wethouder geeft aan dit na te zullen gaan.

Mevr. Schuts geeft n.a.v. het verslag aan dat zij na de vergadering 2 vragen per e-mail heeft gesteld en dat deze nog niet zijn beantwoord.

5.
Spreekrecht publiek

Dhr. Sparidans (spreekt in m.b.t. het Wisseveld, agendapunt 7). De heer Sparidans blikt terug op de pilot. Is niet gelopen voor de gemeente zoals vooraf bedacht. Hij adviseert de gemeente de voorliggende overeenkomst goed juridisch te laten checken.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein De Bons Zuidelijke hof en beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein de Bons deelgebied W X.

De wethouder geeft een korte toelichting op het agendapunt. Het voorliggende bestemmingsplan steekt flexibeler in om de betreffende kavels beter in te laten spelen op de markt behoefte. Grootte van de kavel is flexibel (tussen de 1.000 en 5.000m2).
Mevr. Eigenhuijsen vraagt of de VVE is meegenomen in het overleg. En of er zich al gegadigden hebben gemeld voor de kavels in deze nieuwe opzet.
De wethouder geeft aan de VVE is meegenomen in het overleg en dat er zich, voor zover bij hem bekend,nog geen gegadigden hebben gemeld, maar dat dit ook vaak pas gebeurt nadat het bestemmingsplan er daadwerkelijk ligt.
Mevr. De Zoeten informeert naar het aantal ondernemers welke hebben afgehaakt vanwege de beperkingen op basis van het geldende plan. Ook vraagt zij naar de gevolgen van deze wijziging voor de grondexploitatie.
De wethouder geeft aan dat er zich geen serieuze gegadigden hebben gemeld. De gevolgen voor de grondexploitatie zijn naar verwachting juist positief omdat er ingespeeld wordt op de marktbehoefte en er dus sneller verkocht kan worden. Het ‘niet ontwikkelen’ heeft juist een negatief effect op de grondexploitatie.

Mevrouw Schuts stelt de volgende vragen:
  • Worden de kavels duurder omdat er nu extra kosten zijn gemaakt in deze bestemmingsplanprocedure (extra onderzoeken etc.)
  • Welk deel van de gemeentewerf zit nu in het voorliggende plan?       
  • Klopt het dat er een extra ontsluiting komt op de Steegschenhofscheweg en waar komt deze?
  • Kunnen er ook kleinere kavels uitgegeven worden (van bijvoorbeeld 500 m2)?
De wethouder geeft aan dat er voor wat betreft de gemeentewerf rechts van de zoutloods 2 kavels worden uitgegeven. De ontsluiting is na te zien op de verbeelding. Op het bedrijventerrein worden kavels uitgegeven van 1.000 tot 5.000 m2. Dit is ook gebruikelijk voor dit soort terreinen. Kavels van 500 m2 is meer voor bedrijfsverzamelgebouwen. Hiervoor zijn ook mogelijkheden in Grave. Hierop wordt later nog een keer terug gekomen. 

De heer Litjens vraagt of er nu een flexibel plan komt waar heel veel in kan en waarom er geen opslag mogelijk is aan de voorzijde.

De wethouder geeft aan dat het bestemmingsplan flexibel insteekt op de kavelgrootte, maar dat er wel voorwaarden in het plan zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld hoogte en rooilijnen. Dit ook vanuit het oogpunt van de beeldkwaliteit. Ook de opslag aan de voorzijde wordt vanuit het oogpunt van beeldkwaliteiten de uitstraling van het terrein niet wenselijk geacht.

Dhr. Reijnen geeft aan dat zijn fractie positief staat t.o.v. het plan.

Dhr. Bannink vraagt of er nu ook voor de andere kavels flexibel wordt ingestoken.
De wethouder geeft aan dat het bestemmingsplan toetsingskader is. Wanneer ook daar meer flexibiliteit ingebracht moet worden is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het optimaal benutten van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Dhr. Joosten geeft aan het een goed stuk te vinden en dat het goed is dat er overleg is geweest met de VVE.

Dhr. Van Geest geeft aan dat er een gegadigde was voor de aankoop van het pand dat nu gesloopt is. De gemeente heeft daar geen reductie op de grondprijs toe willen passen waardoor het niet tot een verkoop is gekomen, terwijl juist aangegeven was dat het behoud van de panden ons als gemeente ook best iets waard was. Dit is ambtelijk afgehandeld. De heer van Geest vindt dat dit niet kan. Dit had bestuurlijk voorgelegd moeten worden en vraagt of de wethouder hiervan op de hoogte is en wat zijn standpunt hierin is.

De wethouder geeft aan dat we als gemeente graag de panden behouden hadden. Hij geeft aan niet van alle onderhandelingen op de hoogte te zijn en dat hij het betreurt wanneer dit op deze manier gelopen is.

Dhr. Van Geest geeft aan over de stukken te beschikken en kan deze doen toekomen aan de wethouder.
Er ontstaat nog een korte discussie over de omgang van de organisatie met de ondernemers en het ambtelijk afhandelen van zaken welke bestuurlijk dienen te worden voorgelegd.

De Wethouder geeft aan dat wanneer ondernemers het gevoel hebben niet welkom te zijn in Grave dit voldoende triggert om deze vraag neer te leggen in het Economisch Platform en in dat verband te bezien of het noodzakelijk is een sessie te beleggen hoe we dit kunnen verbeteren. De wethouder zegt toe dit te bespreken in het economisch platform.

Advies: Als A-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 10 maart 2015


Geen opmerkingen: