2 feb. 2015

Snippergroen: vanavond bijeenkomst Bewoners Centrum en Lovendaalsingel.  De gemeente Grave heeft op 21 mei 2013 besloten te starten met het project Snippergroen. Hierbij wil de gemeente het gebruik van stroken gemeentelijk groen regelen.
  Op dit moment is het gebruik van gemeentegrond vaak niet goed geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die wel een afspraak hebben gemaakt met de gemeente voor eenzelfde strook snippergroen of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen.
  Met het project Snippergroen wil de gemeente Grave een regeling treffen voor stroken grond die bewoners gebruiken. Bijvoorbeeld door de in gebruik genomen gemeentegrond aan de gebruiker te verkopen.
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor bewoners die geen gemeentegrond in gebruik hebben een aanvraag in te dienen voor de aankoop van een strook grond direct grenzend aan hun perceel. Door de aankoop van deze grond wordt het woongenot van de bewoners vergroot, heeft de gemeente minder onderhoudskosten en is de openbare ruimte beter gestructureerd.

  Start project Snippergroen binnenstad Grave

  In 2013 is de gemeente gestart met dit project in de dorpen Velp en Escharen. Vervolgens heeft de gemeente betrokken bewoners in de wijken Grave-West en De Zittert en het dorp Gassel aangeschreven. Binnenkort zal gestart worden met het aanschrijven van bewoners in de binnenstad van Grave en omgeving om een oplossing te bieden voor het gebruik van gemeentegrond.
  Het project Snippergroen begint voor iedere kern met een algemene informatieavond over het project. Voor de bewoners van de binnenstad in Grave wordt op 2 februari deze informatieavond georganiseerd. Bewoners waarvan verwacht wordt dat zij te maken krijgen met het project Snippergroen ontvangen een uitnodiging voor deze informatieavond.
  Tijdens deze informatieavond wordt algemene informatie gegeven over het project. Er wordt dus niet ingegaan op individuele situaties. Tijdens de informatieavond is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. Na deze algemene informatieavond ontvangen alle betrokkenen een brief van de gemeente waarin meer informatie wordt gegeven over hun persoonlijke situatie en welke mogelijkheden van toepassing zijn.

  Wat is Snippergroen?

  In het project verstaan we onder Snippergroen stroken openbaar groen, in eigendom van de gemeente. Deze stroken hebben slechts een beperkte functie en grenzen direct aan een woonperceel. Deze stroken grond zijn bijvoorbeeld niet belangrijk voor de verkeersafwikkeling.

  Doelstelling project Snippergroen

  Met het project Snippergroen wil de gemeente een oplossing bieden voor bewoners die momenteel gemeentegrond in gebruik hebben en daarover nog geen afspraak hebben gemaakt met de gemeente. De wens van de gemeente is dat ofwel de grond weer in beheer van de gemeente komt, ofwel een verkoopovereenkomst wordt afgesloten voor het gebruik van gemeentegrond. Tevens wordt aan bewoners, die geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen, de mogelijkheid geboden om een strook snippergroen direct grenzend aan hun perceel aan te kopen. Dit is dus een uitgelezen kans om uw perceel te vergroten.

  Aankopen van snippergroen

  Het snippergroen wordt aangeboden tegen een tijdelijk gereduceerd tarief van € 70,- per vierkante meter, kosten koper (de notaris- en kadasterkosten van circa € 550,- en 2% overdrachtsbelasting komen voor uw rekening). Dit tijdelijk verlaagde tarief geldt alleen tijdens het project Snippergroen in uw dorp of wijk.

  Aanvragen?

  Heeft u nog geen grond in gebruik, maar grenst uw eigen grond wel aan een stuk openbaar groen (groenstrook) of andere grond van de gemeente? Soms kunt u die grond kopen. Ook als u op dit moment al een huur- of gebruiksovereenkomst voor een strook gemeentegrond heeft, wordt u in de gelegenheid gesteld deze grond te kopen. U kunt daartoe het aanvraagformulier hier downloaden

  Voorwaarden verkoop snippergroen

  Als u aangeeft een stukje gemeentegrond te willen aankopen, zal de gemeente toetsen of de strook grond aan u verkocht kan worden. Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit?
  1. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen.
  2. De betreffende grond mag geen deel uitmaken van de structuur van de weg;
  3. Er mag geen sprake zijn van een waardevolle beplanting of van een monumentaal karakter dat behouden dient te blijven;
  4. Er dient voldoende "groen" in de betreffende wijk of kern over te blijven;
  5. De verkoop of verhuur van groenstroken mag niet leiden tot toename van de versnippering;
  6. De groenstroken mogen geen onderdeel uitmaken van de entrees van een wijk in verband met toekomstige verbreding van wegen of accent op een wijkingang.
  7. Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen. Wel kan onderzocht worden of uitgifte aan de verhuurder mogelijk is.

  Vragen?

  Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de uitgifte van het openbare groen. Hiervoor kunt u in de bijlage onder aan deze pagina de veelgestelde vragen en de informatieflyer raadplegen. Daarnaast kunt u hiervoor op donderdag en vrijdag telefonisch contact opnemen met de heer T. Arfman of mevrouw S. Aaldering via het algemene nummer van de gemeente Grave (0486) 477 277, of per e-mail viasnippergroen@grave.nl.

  Geen opmerkingen: