3 feb. 2015

Raadsvergadering van afgelopen dinsdag 27 januari.

 • Asielzoekersprotest (eigen archief)
Met behulp van mijn IMAC en IPAD probeer ik een verslag te maken. Helaas worden de vergaderingen niet meer genotuleerd zoals vroeger. Maar drie zaken verdienen het om meer aandacht te krijgen:
 • Interpellatiedebat Keerpunt 2010 over opvang van uitgeproduceerde asielzoekers in het Graafse Bastion van Zorg.
 • Interpellatiedebat Keerpunt 2010 over de plotselinge veranderingen in het Graafse Sociale Domein. Faillissement Pantein gevolgd door overname Tzorg.
 • Glasvezel/Breedband in heel Grave; krediet beschikbaar stellen voor vervolgstappen. 
Uren terugluisteren levert de volgende "livestream in woorden" op. 

De Gelderlander schrijft dit al tientallen jaren. Grave zit in de wurggreep van VVD en LPG.
Ons verzoek om twee interpellaties te houden bracht de tongen al los:
 1. Rick Joosten, namens 4 LPG-ers: "Te pas en te onpas wordt het middel interpellatie ingezet. Ik vind dat een kwalijke zaak. Ik schat de democratie hoger in dan mijn persoonlijke mening dus LPG stemt in met de twee interpellaties". Jacques Leurs: LPG had dit natuurlijk afgestemd met haar wethouder Anja Henisch. Ze kon nu haar verhaal uitgebreid vertellen aan een ieder die het wilde horen. Astrid Floor kwam met het verkeerde voorbeeld over Graafse opvang. Ingefluisterd?
 2. Ben Peters, namens 2 CDA-ers: "We hebben onze standpunt meteen doorgegeven. Het CDA heeft geen behoefte aan het interpellatiedebat over opvang asielzoekers. Met het tweede kunnen we wel instemmen" Jacques Leurs: Opmerkelijk van het CDA. Samen met Keerpunt 2010 en VPGrave beslisten zij gunstig over het meewerken aan het nieuw AZC in de vorige regeerperiode. LPG, VVD, Trots stemden toen tegen. Dankzij de toenmalige oppositie en het CDA hebben we er 724 Gravenaren, en een fors bedrag aan koppengeld enz., bij eind vorig jaar en het vooruitzicht van een prachtig nieuw AZC.
 3. Rob Bannink, namens 1 VVD-er: "Tegen beide interpellaties"
 4. Frans Smulders, namens 1 TLLvC-er: "Tegen beide interpellaties".
 5. Eva Eigenhuijsen, namens 1 EVA-er: "Ik geef weloverwogen steun aan de door de aanvragers gevraagde interpellatiedebatten".
 6. Jacques van Geest: "Interpellaties zijn geen bijzonder zwaar middel. Het is een kwestie van beleefdheid dat andere fracties hiermee instemmen. Het tweede debat is misschien te vroeg. VPGrave wacht liever de rapportages af.
Dankzij de twee interpellaties weten we dat de Gemeente geen overleg heeft gepleegd met het Graafse Interkerkelijk Werkgroep Asielzoekers Grave over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Oss werkt als centrumgemeente aan een voorstel dat nog voorgelegd moet worden aan de raad hoe Grave handelt als de nood aan de man komt. Deze taak hebben we dus ook al uitbesteed concludeert Keerpunt 2010.

Mevr.  Henisch had voor ons raadsleden niet veel nieuws te vertellen. Maar de mensen op de publieke tribune en de thuisluisteraars hoorden haar wel zeggen dat het feit dat de huishoudelijke hulpen een contract krijgen tot eind dit jaar. Jacques Leurs: wat gebeurt er eind dit jaar met de contracten? De jaar moet betrokken worden bij dit te lopen traject. De hoogte van de salarissen is een zaak van werkgever en vakbonden. Keerpunt 2010vindt dit te kort door de bocht. We hebben de stellige indruk dat geld doorslaggevend is geweest om met Tzorg in zee te gaan.

Raadsvergadering; breedband voorstel


 • LPG

Breedband is een nutsvoorziening. Wijk- en dorpsraden erbij betrekken. Stemmen in met voorstel amendement...college moet terugkomen naar de raad.


 • CDA
Eerste levensbehoefte. Internetsnelheden verre van goed in vooral Buitengebied.
Lagere kosten. CDA partij van de toekomst.


 • Ben Litjens
Nog niet rijp voor behandeling. Tegen borgstelling. Gemeente niet rijp voor.

 • Nel 
Alle vragen niet beantwoord. Breedband kerntaak vergelijkbaar met CAI is niet beantwoord.
We hadden alle reden afvoeren van de agenda te vragen...niet rijp voor besluitvorming. Grote twijfel risico's. Coöperatie oprichten enz. Lopen ver voor de muziek uit. Wel oplossing witte vlekken. Ziggo 250 aansluitingen. Geen kerntaak gemeente. Amendement ...schorsing.

 • LLVC
Strategische visie spreekt duidelijke totaal. Ontvolking dwingt ons het tij te keren. 
Focus vooral gericht op bedreigingen. Twee storende elementen...provider die wakker is geworden...fors tarief..marktaandeel van 90 %... Onbegrip in de kernen...investeringskrediet moet nader bekeken worden..cooperatiegedachte spreekt ons aan.

 • VPPG
Als fractie zitten we niet op een lijn. Kamps...als de markt het laat afweten overheid ingrijpen...alleen in Buitengebied breedband aanleggen..in centra moet de gemeente zich buiten de markt houden.

Jacques van Geest
voorzitter: "er is echt onenigheid in de fractie". Ik ben voorstander van het collegevoorstel. In Gassel internet erg traag.  Moment van reflectie inlassen. Het is geen investering.

Suzanne de Zoeten
Ik neig meer naar de mening van collega Kamps.  Hoge investering terugverdienen in gemeentelijk net is risicovol. Slechte verbinding in Buitengebied neigt me voor optie 2 te kiezen.


 • EVA
Als zzp-er van huis uit kunnen werken. Volgens Ziggo 250 aansluitingen in Buitengebied..daar waar markt faalt overheid ingrijpen..143.000 euro...borgstaan 6.9 miljoen euro. Haalbaarheidsonderzoek niet uitvoerig genoeg. Kunnen niet kiezen uit afwijkende voorstellen. Te weinig checks in. Te veel gerekend op vrijwilligers. Onvoldoende go of no-go momenten in.


 • VVD
Voor breedband. Beetje teleurgesteld in provincie. In Brabant leefbaarheid in stand houden. eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Geen vertraging. 
 • Wethouder reageert op amendement.
Jammer geen antwoorden kan geven. Na vraagbundeling terugkoppeling...kan leven met amendement..te makkelijk te weinig informatie..meer dan 80 % heeft aangegeven niet tevreden te zijn over internetsnelheden. Marktpartijen gaat geen breedband aanleggen naar huis. Beter, marktconform product aanbieden.


 • Nel Schuts ...schorsing.
 • Aangepast Amendement Oppositie
 • Nel
We willen tot elkaar komen..we willen verbinden...vraagbundeling groot risico...vraag aan coalitie  bedoelen jullie j i.v.m. Groot risico punten eruit. om 4,5,6,7 even te parkeren...eerst vraagbundeling doen.

 • EVA
Verbindingen leggen voor onze inwoners..raad voorbeeld geven. Wat is er op tegen knip te leggen door amendement oppositie te steunen. Gezamenlijkheid vinden.
 • Jacques van Geest
Steun gegeven aan amendement.

 • Rick Joosten
Beslispunten uitsluiten...stichting is nodig voor tweede fase. Alleen 6 wijzigen.

 • Jacques van Geest
Organisatievorm nog niet nodig

 • Amendement rondgedeeld
Twee amendementen. 
Beide gehandhaafd?

 • Bannink
Eerst reactie op amendement twee door wethouder.

 • Wethouder Daandels
Vehikel moeten we hebben.6 schrappen..borgstelling. Geen moeite mee
Punt 7 moeite mee..wel consultatie marktpartijen.

 • INTERUMPTIE Jacques van Geest en Suzanne de Zoeten
 6 en 7 niet nodig afhangen van marktverkenning Essentie 1 tot 5 hele raad voor
Focussen op 1 tot 5 Marktpartijen consulteren natuurlijk doen.
Wat waard tot gemeenschappelijk besluit te komen.

 • Bannink
Vraagbundeling afwachten. VVD ondersteunt amendement oppositie niet. Op vraag van Keerpunt 2010 gaat hij niet verder in. 
 • Peters
Opmerking Kamps...vergeven...hij zit in de oppositie. Mogelijkheid coöperatie of andere staan in ons amendement. Oppositie oproepen ons amendement te steunen.

 • Eva 
Coalitie kan ook amendement van oppositie steunen.

 • Rick Joosten
Mening wethouder laat ons bij ons besluit.  Mooie manier van doen Keerpunt 2010.eerst van tafel halen...nu amenderen.

 • Jacques Leurs
Ik had gehoopt iedereen blij met een unaniem besluit.
 • Rick Joosten
Mooiste compliment oppositie ons steunt.

 • Suzanne de Zoeten
Blij doorgaan. Fors krediet. Alternatieve financiering.

 • Stemming
Stemverklaring Jacques van Geest
Verklaard voorstander amendement 1 en 2 
Verschil nanodik

 • Stemmingen
Hoofdelijke stemming. Amendement verst gaat eerst.

Oppositie amendement

Voor: Keerpunt 2010, Eva, VPGrave 
Tegen: 8 stemmen (Hele coalitie)

Amendement coalitie

Voor: coalitie, keerpunt 2010, van geest
Tegen drie stemmen

Geamendeerde voorstel

Voor: Lpg, CDA, VVD, Jacques van Geest, Suzanne de Zoeten
Tegen: Keerpunt 2010, Eva en Kamps.

Verslag verstuurd vanaf mijn iPad. Gehoord via de gemeentelijke website

Geen opmerkingen: