6 feb. 2015

Publicatie 100x100: onderzoek in 100 gemeenten.


BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VAN 100X100
• Binnen de gemeenten is volop aandacht voor de participatiesamenleving en de nieuwe ver- houdingen in het publiek domein. Er wordt zelfs gesproken over een doe- of netwerkdemocratie. De intenties zijn positief, veel gemeenten willen aan de slag met nieuwe manier van werken.
• Maar er is een verschil tussen woord en daad. De praktijk is weerbarstig. De wil is er, maar de meeste gemeenten weten nog niet hóe ze het moeten aanpakken. Het blijkt lastig om echt buiten de kaders te denken/werken.
• Toch zijn er ook plaatsen waar het wel lukt om vernieuwende experimenten te starten. Daarbij gaat het niet alleen over burgerkracht (meedenken en initiatief nemen) maar ook over burgermacht: meebeslissen en zeggenschap in het publieke domein. Het kan dus wel, maar is nu nog heel beperkt zichtbaar.
• De meeste gemeenteraden zijn hier echter nog niet aan toe, ze zijn nog erg intern gericht, bezig met partijpolitieke processen en oude routines. De correspondenten zien nog weinig reflectie op het eigen functioneren van de ge- meenteraad, laat staan een reflectie op democ- ratische waarden in het lokaal publiek domein. Het raadslid als procesarchitect voor lokale democratische processen is nog ver te zoeken.

• Door de mooie woorden en positieve houding van de gemeente worden de verwachtingen
bij burgers wel steeds hoger. En als er dan geen werkelijke verandering komt ligt de volgende teleurstelling op de loer.

• Uiteindelijk moeten we het samen doen; ge- meente en burgers maken samen een vitale lokale democratie. En dat is een zoektocht waarbij je elkaar de ruimte moet geven om te experimenteren. Zowel binnen als buiten de raadzaal. 

Geen opmerkingen: