2 feb. 2015

Openheid: verslag van twee burgemeestersoverleggen in de regiegroep Land van Cuijk
Aanwezige leden:
Voorzitter                                : W. Hillenaar

Burgemeesters:
Boxmeer                                 : K. van Soest
Cuijk                                      : W. Hillenaar
Grave                                     : L. Roolvink
Mill & St. Hubert                       : A. Walraven

Coördinatie en secretariaat                : P. v.d. Koolwijk en H. Luijters

Afwezig:
Sint Anthonis                                    : M. Sijbers

Opening
I.v.m. afwezigheid van mevr. Sijbers zit dhr. Hillenaar het overleg voor. 

Mededelingen

Dhr. Van Soest meldt dat de  colleges van Boxmeer en St. Anthonis met elkaar gesproken hebben over het raadsbesluit van St. Anthonis en de ontstane situatie in de samenwerking tussen beide gemeenten. Dat heeft ertoe geleid dat er een persbericht is uit gegaan waarin wordt gemeld dat de bestaande dienstverlening van Boxmeer aan St. Anthonis t.a.v. P&O, ICT, SocZa en BBS onverminderd voort gaat. Voor het overige is het afwachten welke ontwikkelingen zich voordoen.

Afscheid Mevr. Kersten als voorzitter. Met mevr. Kersten wordt gezocht naar een passend moment voor een afscheid. Wellicht een extra bijeenkomst daarvoor beleggen.

Op 16 december staat een bedrijfsbezoek van Nutreco gepland. Dat bezoek legt een fiks beslag op de beschikbare tijd. Besloten wordt een extra CO te beleggen wellicht in combinatie met afscheid Mevr. Kersten en de 16de alleen het bedrijfsbezoek te houden.

Dhr. Hillenaar heeft een notitie (die opgesteld is ter beantwoording van vragen uit de Cuijkse gemeenteraad) gestuurd met daarin een voorzichtige berekening cq financiële doorrekening van de gevolgen bij een evt. herindeling tussen de 3 CGM of de vijf gemeenten LvC. De tijd was tekort om te bestuderen dus de leden kunnen nog opmerkingen aanleveren.


Verslag van 9 sept. 2014

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regieteam raden

In de themabijeenkomst van 19 nov. staat de voortgang van de uitvoeringsagenda Strategische visie LvC centraal. De thematrekkers worden verzocht een stand van zaken te geven en de daarop volgende workshop te (bege)leiden. Ambtelijke trekkers zijn over programmaopzet en de verwachtingen geïnformeerd en erop geattendeerd dat zij de bestuurder dienen te faciliteren. De burgemeesters doen navraag daarover bij de wethouders.

Ten aanzien van de evaluatie Graafs Manifest wordt besloten twee bestuurlijke trekkers aan te stellen zijnde Lex Roolvink en Karel van Soest met ambtelijke ondersteuning door Coen Boode van Mill. De planning van het Regieteam is niet realistisch. Wel zegt het CO toe dat tijdig voor de eerste themabijeenkomst in 2015 er een gedragen evaluatie ligt waarbij ook Veerkrachtig bestuur is betrokken.

Veerkrachtig Bestuur

Dhr. Van Soest reikt in het overleg de notitie “bestuurlijke samenwerking LvC na 2015” uit. Deze notitie is geschreven vanuit de opvatting dat het Graafs Manifest geëvalueerd moet worden, de samenwerking tussen de vijf behouden en bij voorkeur geïntensiveerd moet worden om die eenheid te kunnen bewaken en te behouden. Daarnaast is er nu de handreiking van de Provincie. Hij realiseert zich dat de komende vier jaren geen ingrijpende ontwikkelingen verwacht mogen worden maar het is aan bestuurders om verder te kijken dan.  
Het overleg ontbreekt het aan tijd om van de inhoud kennis te kunnen nemen. Dhrn. Roolvink en Walraven geven aan dat zij, gezien de opdracht van hun raden, geen behoefte hebben aan een notitie die ingrijpt in de bestuurlijke zelfstandigheid van hun gemeenten of de samenwerking binnen CMG. Desgevraagd stemt dhr. Van Soest ermee in dat de CO-leden eventueel met hun wethouders hierover in gesprek gaan.

Rapportage Grenzeloze Economie
Boxmeer en Cuijk hebben hierin een actieve rol vervuld en zijn cijfermatig ook in de rapportage meegenomen. Het is wenselijk om deze rapportage ook te betrekken bij de Strat. Visie LvC. De overige leden van het CO nemen kennis van de rapportage. De rapportage wordt aan de colleges aangeboden met het verzoek deze aan de raad te sturen. Ook wordt een artikel opgenomen in de raadsnieuwsbrief LvC. 

Basisoverleg
Dat wordt gehouden op 12 nov. bij het ROC. Geagendeerd wordt de voortgang uitvoering strategische visie waarin de poho’s worden uitgenodigd een laatste stand van zaken te melden. T.a.v. het thema Leefbaarheid bestaat zorg. Het thema is breed, raakt vele thema’s maar komt nog onvoldoende uit de verf. Wellicht via bespreking in het Basisoverleg bezien of er kaders en diepgang gegeven kan worden.
   
Ambtelijke inzet t.b.v. LvC
Besloten wordt om dit thema te betrekken bij de evaluatie van het Graafs Manifest waarin het aspect (regionale)samenwerking en ambtelijke inzet aan de orde zullen komen.

Burgemeestersdag
Is succesvol geweest. Van Soest meldt dat hij met de organisatoren van Provincie en gemeenten nog een plezierige evaluatie wil houden.

Heidag CO
Wordt niet inhoudelijk besproken maar gemeld wordt dat er binnenkort een vervolg komt.
(Wordt 11 nov. gehouden.)

Voortgangsrapportages strat. Visie
De rapportage(s) worden v.k.a.. Deze worden aan de gemeenteraden gestuurd i.v.m. de themabijeenkomst van 19 nov. Bij sociaal domein moet de naam J. Nielen nog worden toegevoegd.
  
Rondvraag
Niets meer aan de orde wordt de bijeenkomst gesloten.
  

Onderwerp
Actie
Bijzonderheden/afspraak
Basisoverleg
PvdK/HL
Voortgang uitvoering strat. Visie, bezichtiging ROC, thema leefbaarheid besprekenbezoek Nutreco geen combi met CO (16 december)
PvdK/HL
Zie afscheid Joke Kersten
Afscheid Joke Kersten
PvdK/HL
Nwe bijeenkomst beleggen voor afscheid
Grenzenloze economie
PvdK/HL
Aan colleges aanbieden in raadsnieuwsbrief LvC opnemen.
Voortgangsrapportages strat. Visie
PvdK/HL
Na toevoeging J. Nielen naar raden sturen.
Evaluatie Graafs Manifest strat. Visie irt Veerkrachtig bestuur (inc;l. ambtelijke inzet)
KvSoest/LRoolvink en Coen Boode
Tijdig voor 1 thema bijeenkomst raden 2015 door colleges gedragen evaluatie voorleggen. Regieteam informeren.
Wie besluit wanneer tot ambtelijke inzet t.b.v. regio en namens LvC?
Driehoek
Agenderen


Land van Cuijk, november 2014
Vastgesteld op  2014Coördinatieoverleg Land van Cuijk
13 januari 2015


Aanwezige leden:

Burgemeesters:
Boxmeer                                 : K. van Soest
Cuijk                                      : W. Hillenaar
Grave                                     : L. Roolvink
Mill & St. Hubert                       : A. Walraven
Sint Anthonis                           : M. Sijbers (voorzitter)
Coördinatie                             : C. Boode

Afwezig:

Secretariaat                             : H. Luijters

Opening
- 

Verslag van 31 oktober 2014

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. actiepunten:
Op woensdag 25 februari is er een bijeenkomst over het rapport Grenzenloze Economie. Informatie over deze bijeenkomst komt per e-mail.

Bespreking met Gedeputeerde Pauli

Er wordt met een positief gevoel terug gekeken op het overleg. De lijn van het Land van Cuijk wordt gedeeld. De provincie maakt het verslag.
Burgemeesters Hillenaar en Walraven kunnen verder met hun huiswerkopdracht. De ingezette lijn, die ook door de provincie omarmd werd,  om ons met name op de inhoud te richten en een verdere uitwerking (verbreding en verdieping) van de strategische visie tot een succes te maken blijft de inzet van de opdrachtomschrijving. De uitkomst zou inzicht kunnen geven aan het beschrijven van werkprocessen, een verdieping van de strategische visie, gezamenlijke ambtelijke voorbereiding, borging ambtelijke capaciteit. Op verzoek van de provincie moet ook het maatschappelijk middenveld worden betrokken.
Bovenstaande wordt nader uitgewerkt en afgestemd met het CO, ter voorbereiding op een gesprek met de provincie.

Bestuurlijke borging samenwerking Land van Cuijk
Gesproken wordt over hoe ervoor te zorgen dat wat wij met elkaar willen ook goed geborgd wordt, en het enthousiasme voor het Land van Cuijk verder wordt uitgebreid.
Burgemeesters Sijbers en Roolvink pakken dit op binnen de huiswerkopdracht over het proces van het coördinatieoverleg. Ook de link met het Regieteam Raden wordt hierin opgenomen. Suggesties worden gedaan hoe periodiek via de ambtelijke en bestuurlijke trekkers de voortgang te monitoren. Zowel qua inhoud als inzet capaciteit. De inhoudelijke thema’s zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke trekkers.

Rondvraag
Het CO stemt in met het organiseren van het Basisoverleg op 25 maart a.s. in combinatie met een werkbezoek aan Schouwburg Cuijk.

Het CO vraagt zich af wat de stand van zaken is van het regionaal economisch bureau. Dit wordt uitgezocht.

Het regieteam heeft op 14 januari besloten om de themabijeenkomst Raden Land van Cuijk op 11 februari a.s. te laten vervallen. In plaats daarvan een extra bijeenkomst van het regieteam.

Wederom wordt een signaal ontvangen over de facturenstroom Land van Cuijk. Het CO wil een praktisch en pragmatisch voorstel over het budgetbeheer ontvangen.

Het college van Cuijk nodigt Erik Ronnes en Pierre Rijnen uit om mee te gaan op een bedrijfsbezoek bij een vooruitstrevende agrarisch ondernemer.

Agendapunten voor de volgende keer:
  • Notitie Proces Coördinatieoverleg
  • Notitie Samen Werken Land van Cuijk/ afspraak met provincie
  • Voortgang alle plannen strategische visie. Suggestie: nodig 1 trekker uit. recreatie en toerisme, bijvoorbeeld een half uur aan het begin van de vergadering.
Leden van het CO worden opgeroepen om eventuele agendapunten tijdig en ruim voor de vergadering bij Coen Boode aan te melden.

L. Roolvink is helaas verhinderd bij de bijeenkomst van het regieteam van woensdag a.s. Het CO besluit dat de voorzitter L. Roolvink zal vervangen.

De bijlage (planningsoverzicht 2015) wordt besproken. In het planningsoverzicht staat vermeld dat er 4x per jaar een nieuwsbrief verschijnt. Dit is niet correct en moet eens per 6 weken zijn.

Film gemaakt tijdens burgemeestersdag Land van Cuijk
Film wordt bekeken, een leuke film die een goede sfeerimpressie geeft van deze succesvolle dag.
  
Onderwerp
Actie
Bijzonderheden/afspraak
Afscheid Piet van de Koolwijk
H. Luijters

Grenzenloze economie
W. Hillenaar
Stuurt e-mail met informatie over bijeenkomst op 25 februari 2015 (is gebeurd)
Evaluatie Graafs Manifest
K. van Soest, L. Roolvink, C. Boode en H. Luijters
Vervolgafspraak gepland op 29 januari 2015
Notitie Samen Werken Land van Cuijk
W. Hillenaar, A. Walraven en C. Boode
Vervolgafspraak gepland op 21 januari ter voorbereiding op gesprek met de provincie 28 januari 2015
Proces Coördinatieoverleg
M. Sijbers, L. Roolvink, C. Boode en H. Luijters
Verder uitwerken van het voorstel inclusief een link met het regieteam raden op 29 januari 2015
Stand van zaken regionaal economisch bureau
H. Luijters

Budgetbeheer Land van Cuijk
C. Boode
Voorstel maken voor toekomstig budgetbeheer

Land van Cuijk, vastgesteld op 20 januari 2015Geen opmerkingen: