2 feb. 2015

Openheid: kopie aan de raad van brief aan Wil Baaijens en Ben Bongaards


Op 7 november jl. ontvingen wij uw brief van 5 november 2014 inhoudende een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. In uw brief somt u een groot aantal documenten op die u openbaar gemaakt wilt hebben. Deze stukken hebben samengevat betrekking op de constructie buitenschil van het gebouw van de Vereniging van Eigenaars Zuidooster.

In het verleden is de constructie van de buitenschil al diverse keren onderwerp van overleg met u geweest.

In 2007 is de heer Baaijens, in zijn hoedanigheid als raadslid van de gemeente Grave voor de SP, uitgebreid mondeling geïnformeerd over hetzelfde bouwdossier. Verwezen wordt naar de ambtelijke overleggen die hebben plaatsgevonden op 31 oktober 2007 en 5 december 2007. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden in het bijzijn van de toenmalige griffier van de gemeenteraad.

Het afgelopen jaar heeft, naar aanleiding van uw brief van 28 juni 2013, overleg plaatsgevonden met de voorzitter van ons college. Over de afwikkeling daarvan verwijzen wij u naar de brief van de burgemeester d.d. 8 oktober 2013. Tijdens dit laatste gesprek is u nogmaals toegezegd, en dit is ook schriftelijk aan u bevestigd, dat het dossier over de uitvoering van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor u ter inzage zal komen. Tot op heden heeft u van ons aanbod om de stukken te komen inzien nog geen gebruik gemaakt. Uw Wob-verzoek wekt dan ook onze verbazing.

Strikt genomen is, gezien het voorgaande, reeds tegemoet gekomen aan uw verzoek. Desalniettemin herhalen wij hierbij de in 2013 gedane uitnodiging om de stukken te komen inzien. Voor de goede orde delen wij u mee dat het dan uitsluitend gaat om de stukken die betrekking hebben op de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en uitsluitend om die stukken die bij de gemeente als bestuursorgaan berusten. Graag vernemen wij van u of u van deze uitnodiging gebruik wenst te maken, u kunt daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente.

Overigens wordt opgemerkt dat de bouwvergunningdossiers van de gemeente Grave momenteel gedigitaliseerd worden. Zodra de stukken terug zijn, nemen wij vervolgens contact op voor het vastleggen van een concrete datum en tijdstip.


Geen opmerkingen: