11 feb. 2015

Keerpunt 2010 fractie heeft een spervuur van vragen over Wisseveld 2.0.


                                             Wisseveld


Als eerste de vraag: wat is de bedoeling van de behandeling van het Wisseveld in deze commissie.

In 2011 moest de raad vóór 31 december instemmen met beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst met de Grond- en Bouwbureau B.V. en werd de beëindiging uiteindelijk gecanceld.

Nu ligt er een door GBB getekende Beëindigings- en ontwikkelovereenkomst voor.

De begeleidende brief vermeldt dat – op straffe van niet-ondertekenen door het college uiterlijk 14 maart 2015 – het aanbod en de eenzijdig getekende overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn en derhalve niet langer kunnen worden gebruikt.

Met andere woorden: 


WAT IS DE SPEELRUIMTE VAN DE RAAD??

Ook wij willen leren van het verleden: 

 • Is dit een afgetimmerd contract? 
 • Een voldongen feit?? Slikken of stikken?
 • Doet de raad er nog iets toe?
 • waarom zo’n haast en moet het voorstel 10 maart a.s. in de raad? Wij behouden ons het recht voor om het stuk niet door te geleiden en uitstel te vragen op grond van een aantal van onze vragen die wij beantwoord – gerealiseerd willen zien.  
Vragen:


Raadsvoorstel/raadsbesluit:

 • pag. 1 Samenvatting: Keerpunt 2010 wil de juridische toetsing en accoordbevinding van de overeenkomsten inzien.
 • pag. 1….en de bijbehorende brief (ook beëindigingovereenkomst pag. 2 punt 1.3) en de ondertekening daarvan door het college (ook genoemd bij de bijlagen: Begeleidende brief aan GBB. Alsnog toesturen? niet aangetroffen.
 • pag. 1 + beslispunt 2: zich te kunnen verenigen …..inclusief het buitendijksgebied.
 • Dit lijkt een blanco cheque; carte blanche aan GBB voor de ontwikkeling van de uiterwaarden, zonder dat de raad daar nog iets van kan en mag vinden?? Klopt dat?
 • Heeft GBB hier ook reeds een globale visie over laten maken?  (haven)
 • pag. 2 punt 3: …op basis van eerder opgestelde taxatie getaxeerd op€ 1.393.160,00. Is de grondvervuiling hierin verdisconteerd? Wie heeft de grond getaxeerd? Keerpunt 2010 wil inzage taxatierapport.
 • pag. 2 onderaan: bijdrage GBB maximaal € 90.000,00 rotonde Industriestraat/kruising N 324. Opmerking: gaat dit ten koste van de eerder geplande rotonde op de gevaarlijke kruising N 324/Venesteinlaan?
 • pag. 4 Planning en waarborgrealisatie. Waar kunnen we een planning vinden – totaal en per deelgebied?
 • pag. 5 Conclusie. Waarom heeft wethouder Henisch zich onthouden van stemming?

Beëindigings- en ontwikkelovereenkomst

 • pag. 1 f.: Inschatting wat de gevolgen zijn als de rechter de gemeente Grave in het ongelijk had gesteld in de twee rechtszaken die nog lopen?
 • pag. 4 - 2.8 gaat over bijl. 3: Wij willen inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente van deze opdrachten 50-50 verrekening?
 • pag. 4 art. 3.1 ..exploitatie-overeenkomst ….is niet getekend??pag. 5 – 3.5 Kunnen op grond van dit artikel nieuwe ontwikkelingen bij Visio – Prinsenstal – voormalige scheepswerf geblokkeerd worden?
 • Kan er door  bakkerij Willems en het terrein Martens ontwikkeld worden?
 • Het probleem is dat er volgens dit artikel de komende 10 jaar (!) door de gemeente geen planologische medewerking aan concurrerende projecten mag worden geven. Met de overeenkomst wordt in feite de structuurvisie opnieuw vastgesteld. De wethouder heefteerder gezegd dat de structuurvisie “niet in beton gegoten is” en dat “nieuwe projecten altijd objectief beoordeeld zouden worden”. Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt de structuurvisie keihard en kan, volgens artikel 3.5 van de overeenkomst, het project op de werf als concurrerend (zonder definitie overigens!) beoordeeld worden met het gevolg dat er geen planologische medewerking door de gemeente gegeven kan worden.
 • Even afgezien of een dergelijke clausule geoorloofd is zou er een uitzonderingspositie voor de werf gecreëerd moeten worden. Ook omdat gezien de aanvullende plannen op Wisseveld de werf zwaar in de verdrukking komt. Het zal nog moeilijker worden om, zonder gevoelsmatige overlast, de zware industriële activiteiten, die volgens bestemmingsplan én vergunning mogen worden verrichten, uit te voeren.
 • Is er lopende dit proces overleg geweest met de heer Robert van Kessel?
 • pag. 5 - 3.10 is vaag en onduidelijk omdat de brief genoemd in art. 3.1 er niet is? Wat is de betekenis van dit artikel?
 • pag. 6 – art. 3.13  Wie bepaalt of gronden zwaarwegend zijn?
 • pag. 6 – art. 3.14……en zoveel meer woningen….Aantal woningen?
 • pag. 6 – art. 3.15 Hierbij zal indien aan de orde ook sociale/goedkope woningbouw enz.   Dit is boterzacht; geen poot om op te staan als GBB niet wil.
 • pag. 6 art. 3.17 Wat gebeurt er in de komende 10 jaar met het plangebied m.u.v. Achter Catharinahof; EMAB en Oranje Bastion??
 • pag. 7 art. 4.2  Graag aanduiding van Opstalrecht op bijl. 6
 • pag. 8 art. 8.3 …zwaarwegende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst enz. Wie bepaalt, beoordeelt dat – is weinig concreet!
 • pag. 9 – art. 9.1 …aanpassingsovereenkomst.  Wordt hierbij instemming van de raad gevraagd?
 • pag. 9 art. 9.2 Indien partijen enz. enz. Wat indien 1 partij tot de conclusie komt dat een dergelijke aanvaardbare oplossing niet mogelijk is??
 • pag. 9 art. 11.2 Wijziging/aanvulling op deze overeenkomst…..Behoeven die goedkeuring van de raad??  Zo ook bij 11.3
 • pag. 10 art. 12.2  3e regel…..een redelijke termijn. Hoe lang mag die duren??? 10 jaar??
Exploitatie-overeenkomst

 • pag. 4 art. 3 b 2e regel: Beëindiging- en ontwikkelovereenkomst (art. 3.5) moet art. 3.6 zijn!
 • pag. 7/8 Onvoorziene omstandigheden. Behoeft een aanpassingovereenkomst goedkeuring van de raad?

Overige vragen:

 • - Wat na 10 jaar? Loopt het project – en de voorkeursbehandeling voor GBB - dan eindeloos door? Einddatum??
 • De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van R.O. – toezichthouder  Heeft de provincie het contract gezien en akkoord bevonden?
 • Bijlage 1 Klopt dit overzicht met de getallen? Wie heeft het gecontroleerd?
 • Als GBB geen 13 miljoen verlies heeft geleden of de waarde van de gemeentegronden zijn te laag gewaardeerd – en/of die van GBB te hoog – dan spek je als gemeente de kas van GBB extra!
 • pag. 3 art 2.3 Beëindigovereenkomst….een gedeeltelijk gebruik van de jachthaven. Is dat gratis tot in lengte van jaren?
 • pag. 3 2.7 Waarom moet de gemeente bij grondoverdracht 50 % van de overdrachtsbelasting betalen?
 • pag. 5 3.10 Gaat de gemeente na die 10 jaar kosten in rekening brengen bij GBB voor haar faciliterende rol?
 • pag. 7 art. 4.1Wie draagt de kosten van het door de gemeente vast te leggen bestemmingsplan op grond van de door Ontwikkelaar opgestelde globale visie voor de EMAB-locatie en de jachthaven?
 • pag. 7 art. 4.3 Het uitbaggeren van de haven blijft voor rekening van de gemeente. Wie ontvangt de havengelden??
 • Als het raadsvoorstel wordt aangenomen wordt dan automatisch het hele dossier voor de openbaarheid vrijgegeven of moet de raad daar een apart besluit overnemen?
 • Dit hele lastige, moeilijke Wissevelddossier hebben diverse wethouders en interimmers en externen hun kop gekost.
 • Keerpunt 2010 wil dat de raad als hoogste orgaan een gedetailleerd financieel overzicht krijgt van alle inkomsten en uitgaven die op dit dossier drukken zoals ook de juridische bijstand en de kosten verbonden aan het vervangen van wethouders en interimmers en andere externen.
 • Keerpunt 2010 wil dat er overleg gepleegd wordt met twee partijen die dadelijk te maken krijgen met Wiseveld 2.0  Watersportvereniging De Stuw en Robert van Kessel met zijn Waterfront project. We willen terugkoppeling van het resultaat van die gesprekken.
 • Keerpunt 2010 wil een quickscan uit laten voeren door de Regionale RekenkamerCommissie. De rekenkamercommissie kan het rapport dat de vorige rekenkamercommissie heeft uitgebracht over het Wisseveld en het voorstel naast elkaar leggen en een inhoudelijk oordeel geven aan de huidige raad.
 • Wat zijn de gevolgen als de raad niet akkoord gaat met alle details?
 • Vallen we dan terug op eerdere besluiten?
 • Wethouder Eric Daandels heeft ooit gezegd "Grave had makkelijk eerder van het contract met GBB af kunnen zijn". Kan hij dat ons nog eens helder en in het kort uitleggen?
 • Naar aanleiding van brieven van o.a. Ben Bongaards en Wil Baaijens vraagt Keerpunt om een gesprek te organiseren van het college of de wethouder R.O. met briefschrijvers om verduidelijking te geven op alle plannen en eventuele vragen te beantwoorden.

Geen opmerkingen: