20 jan. 2015

Vragen en toezeggingen over glasvezel.

Vragen en toezeggingen Commissie Inwoners en Bestuur d.d. 6 januari 2015
Agendapunt
Vraag
Antwoord
3
Zijn er plannen voor een alternatief gebruik voor de leegstaande fietsenstallen bij het stadhuis/busstation?
Nee er zijn geen plannen. De fietsenstalling is open als stallingsmogelijkheid.
7
Raadsvoorstel: pag. 2 en besluitpunten 5 en 6: Waarom nu al besluiten tot het verstrekken van een borgstelling, als de uitgangspunten nog kunnen wijzigen. Dit beslispunt kan ook later, nadien??
Dat klopt deels, wat nu van belang is dat de Raad zich realiseert dat indien er nu gekozen wordt om door te gaan naar de 2e fase dit impliceert dat bij een positieve uitkomst er een beroep op de gemeente gedaan zal worden voor de borgstelling. Hiervoor zal een apart besluit kunnen wo rden voorgelegd bij de start van de uitrol echter het besluit om in principe daarmee akkoord te gaan is nu aan de orde.
Immers als men wel besluit door te gaan met de 2e fase en bij een succesvolle vraagbundeling geen borgstelling wil verstrekken dan is dat niet consequent. Indien er geen marktpartijen zijn die de businesscase willen overnemen zou dat betekenen dat er geen financiering bij een bank te verkrijgen is en het project dus niet door kan gaan.
7
Prognoses kosten € 47.058,-- alleen voor Grave voor Reclame bureau, evenementen en acties?? Lijkt een (te) hoog bedrag
De bedragen zijn in lijn met budgetten uit eerdere vraagbundelingstrajecten en daarop gebaseerd.
Daarnaast is het zo dat er in een tijdsbestek van zes maanden zeer intensief gecommuniceerd dient te worden in alle mogelijke media. Ons inziens is dit eerder krap dan ruim.
7
pag. 3 2e alinea: wanneer is het point of no-return of go or no-go??
4e alinea: Advies t.a.v. het vervolg: keuze garantstelling ofwel zelf financieren: Is breedband een kerntaak van de gemeente te noemen?? Vergelijk de CAI
Het point of no return ontstaat op het moment dat er een positieve vraagbundeling is en het voorstel tot uitvoering in een bestek voorligt en de financiering etc. geregeld is. Dus na een positieve vraagbundeling aan het einde van de 2e fase. Op dat moment dient er ook een besluit te zijn over het verstrekken van de borgstelling vanuit de gemeente.
7
3e alinea vanaf onder: Wat kost borg/garantstelling over 3.0 miljoen de gemeente jaarlijks?
Dat kost de gemeente in principe niets (tenzij het project onverhoopt mislukt) maar levert de gemeente 3,8% premie op jaarlijks over de omvang van de borgstelling. Bij 3 mln. is dat dus € 114.000,- per jaar.
7
Is een lening van 3,8 miljoen en onderaan lening door de coöperatie van 6,9 miljoen exclusief lening van het Breedbandfonds van de provincie??
(Br.ba.fo. 50 % van de totale lening?)
De totale investering is ca. 6,9 mln. Het breedbandfonds zou daarin 50% van de investering in het buitengebied voor haar rekening kunnen nemen, in deze case is dat ca. € 0,8 mln. De lening van het breedbandfonds is hier in de businesscase meegenomen.
7
pag. 4 5e alinea Een succesvolle vraagbundeling is ….bij deelname van 40%. Het Plan van Aanpak van augustus 2013 spreekt over (pag. 13) 50 % participatie voorwaarde van banken?? Waardoor is dit gewijzigd?
In Landerd is het project afgeblazen 1.500 op de 6.400 mensen waren op 1 december 2014 bereid om aan te sluiten = 23,4 %. Te geringe belangstelling. Verliespost van € 90.000,- Moesten er ruim 3000 = 50 % zijn om de financiering bij de bank rond te krijgen..
In de 1e fase is uitgebreid overleg geweest met de bank over voorwaarden en condities, deze zijn weergegeven in de rapportage. Dat wijkt inderdaad af van het uitgangspunt in het PVA. Het project in Landerd heeft een verkeerde start gekend in de vraagbundeling (onervaren met vraagbundelen i.c.m. glasvezelcampagnes) en de ambitie lag te hoog. (50%) omdat het buitengebied uitgestrekt is. Vandaar dat ook in de studie gekeken is naar welke ondergrens nog een positieve exploitatie geeft.
7
pag. 5  2e alinea Draadloze technieken zijn relatief goedkoop enz….
Glasvezel is ook nog niet uitontwikkeld( pag. 6 rapport)
Is draadloze techniek uiteindelijk toch in de toekomst de beste en minst dure oplossing?
Hierbij moet ik wederom verwijzen naar de rapportage waarin hier uitgebreid aandacht is besteed, zie hoofdstuk 4.
7
3e alinea Kosten aansluiting: is dat inclusief werkzaamheden infrastructuur – openbaar groen en aan andere voorzieningen openbare ruimte
Dit zijn de kosten om de infrastructuur in de grond te krijgen en de boel weer netjes achter te laten.
7
Worden de aansluit- en gebruikerskosten per jaar lager als Boxmeer en St.Anthonis ook mee zouden doen?
In eerste instantie niet, echter de businesscase is wel interessanter voor providers en banken etc. De businesscase wordt ook minder gevoelig voor tegenvallers. De tarieven kunnen iets lager uitvallen en in de aanleg kan er schaalvoordeel zijn.
7
Blijkt uit de uitkomst van de enquête dat voldoende mensen/bedrijven bereid zijn om € 905,00 tot  € 2609,00 voor een aansluiting te betalen?
Nee want dat gaan ze ook niet betalen, dat is de verwachte investering.
7
Rapport gaat over de 3 CGM gemeenten.
Hoe staat het met het overleg met Boxmeer en St.Anthonis om ook mee te doen?
Zie ook Conclusie en Advies op pag. 54 van het rapport: Probeer in het Land van Cuijk alle gemeenten gelijk op te laten trekken in e vervolgfase, zodat er een coöperatie gevormd kan worden die het netwerk exploiteert.
In het voortraject is veel overleg geweest met Boxmeer maar ook met St Anthonis aangezien het doel is om in het hele Land van Cuijk het initiatief op te tuigen. In de 2e fase wordt de samenwerking nog belangrijker. De uitgangspunten voor het netwerk zijn al op elkaar afgestemd.
7
Openbaar aanbesteden??  Plan van Aanpakrapport augustus 2013
Hoe hier mee omgegaan kan worden wordt in de 2e fase duidelijk, dit is nog steeds de doelstelling.
7
pag. 7 rapport: KPN – meerderheidsaandeelhouder van Reggefiber (uitvoerder van glasvezelnetten)  focust op verdere optimalisatie van het kopernet i.p.v. in te zetten op glasezel.  Hoe valt dit te verklaren??
KPN Reggefiber heeft veel geïnvesteerd in Nederland de afgelopen jaren. Met de aankoop van 4G frequenties en het gegeven dat de meest aantrekkelijke gebieden voor KPN al op Glas zitten wordt een andere koers gevaren. Het geld om hierin te investeren is een beetje op.
Nu wordt uitgegaan van een langzame groei vanuit reeds bestaande glasvezelnetten. Er is geen focus op nieuwe uitleg.
KPN verliest veel klanten aan het snellere internet van Ziggo. Om de leegloop te stoppen wordt het kopernetwerk opgewaardeerd zodat hogere snelheden aangeboden kunnen worden (90/9Mbps) die vergelijkbaar zijn met die van Ziggo. Upgraden gaat sneller dan glasvezel aanleggen. Zou kunnen ze hun klanten voorlopig bij zich houden.
7
rapport pag. 39/40 Waarom is bij scenario 1 de investering apart per gemeente CGM lager dan bij CGM samen?  € 23.700.668,-- versus  €25.833.324,--?
Bij scenario 2 is het apart iets duurder.
De resultaten apart zijn in de exploitatie anders tot stand gekomen. In de scenario’s waar de gemeenten apart zitten wordt er terwijl er nog geïnvesteerd moet worden al inkomsten gegenereerd met het aangelegde deel. Daarmee kan de vermogensvraag iets lager uitvallen. Dus in feite is het netwerk niet goedkoper maar kan er eerder geld verdiend worden. De term totale investering is dan niet helemaal goed gekozen.3

Geen opmerkingen: