14 jan. 2015

Uitvoering motie carillon/toren.

Allen,

In 2013 heeft de gemeente Grave aan Bureau ReusenProjectN opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken voor de mogelijkheden van een nieuwe functie van de toren en het carillon.


Na enig vooronderzoek hebben er groepsbijeenkomsten plaatsgevonden waar u ook deel vanuit maakte. 

De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapportage welke eind 2013 door Bureau ReusenProjectN is aangeboden aan de gemeente.


Naar aanleiding van de rapportage is door de gemeente aangegeven dat, zodra de openbare ruimte rondom de toren gereed is en er zekerheid is over de financiële middelen (afhankelijk van goedkeuring subsidie), het plan voor de toren / carillon gereed zal worden gemaakt voor besluitvorming.


 Eind vorig jaar heeft de provincie goedkeuring gegeven op de subsidie en is de openbare ruimte (zo goed als) gereed gemaakt.

Op 16 december jl. is tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. In het kort komt het er op neer dat de gemeenteraad het college verzoekt om onderzoek te doen naar een alternatief scenario, namelijk: verplaatsing van het carillon naar de St-Elisabethkerk en sloop van de toren

Daarnaast heeft de gemeenteraad verzocht, indien dit scenario haalbaar is, om overleg te voeren met belanghebbenden.

Ik kan u melden dat het overleg met het kerkbestuur over een eventuele verplaatsing van het carillon inmiddels is gepland (eind deze maand). 


Mocht blijken dat dit een haalbaar scenario is (en dus in afwijking van het eerder gepresenteerde rapport van ReusenProjectN), dan zullen wij u ook uitnodigen voor een overleg.

Bron: Wijkraad Binnenstad

Geen opmerkingen: