11 jan. 2015

Terugblik op 12 jaar raadslidmaatschap; deel 2. Henk Siroen (PLC Cuijk) werkt samen met Jacques Leurs (Keerpunt 2010) o.l.v. voorzitter Ton van Elk de Freese.


14 apr. 2009

Henk Siroen, fractievoorzitter van Progressief Leefbaar Cuijk zet standpunt uiteen over de 2 WGR regelingen.

De eerste spade in het Homburg terrein; Voorzitter Ton van Elk de Freese en 
fractievoorzitter PLC Henk Siroen


Henk Siroen van PLC uit Cuijk met Jacques Leurs van de fractie Jacques Leurs


De bijdrage van Henk:


Als Gravenaar geboren in Esteren is het me een eer om hier als gastsprekerinbreng te hebben over een belangrijke materie. Samenwerking tussen autonome gemeenten in het Land van Cuijk en binnenkort ook wellicht daarbuiten is hot!

Ik ben al heel lang grote voorstander om regionaal goed samen te werken inderdaad in de directe regio, maar ook met Noordelijk Noord Limburg en een stukje van de aangrenzende Euregio.

Binnen mijn partij PLC in Cuijk is dat reeds lang bepleit.

En jullie kunnen er overigens van op aan dat ik hier niks kom doen wat in het nadeel van mijn geboortegrond is.

Vanaf 1981 ben ik raadslid bij de buurgemeente Cuijk en ben ook actief als lid van de VNG bestuurscommissie OZW. Ik zit ook in de Euregioraad en in deexpertgroep van Beeldenstorm 2025. In mijn gewone dagelijkse werk ben ik na jaren lang onderhandelaar CAO in het HBO te zijn geweest nu docent ICT bij ROC Rivor te Tiel

De thans beoogde samenwerkingsverbanden tussen de 5 gemeenten in het Land van Cuijk dienen gedurende dit jaar geformaliseerd te worden, wordt gesteld. En ten behoeve van de juiste juridische, wettelijke en arbeidsvoorwaardelijke kaders dienen een 2-tal gemeenschappelijke regelingen te worden opgezet.

Het is zeer de vraag of dat zo mot!

Samenwerking tussen gemeenten is primair iets van raden en de bevolking en dan mag er geen construct tot stand worden gebracht wat oncontroleerbaar, wat ondemocratisch is en ‘t mag ook geen ding zijn wat een open einde financiering heeft. Daar is in het verleden juist veel op stuk gelopen in de samenwerking LvC.
Het mag ook geen speeltje van de burgemeesters zijn, want als die er niks van bakken dan kunnen we ze maar moeilijk wegsturen of alleen met een boel ellende.

Het heeft er alle schijn van dat burgemeesters , secretarissen en directieleden ook in de ban zijn van als het maar groot is dan is het mooi. Slingeren er dan ook nog een fancy Engelse naam bij van regiobranding en dan moeten we allemaal very impressed zijn. Schaalvergoting juist in deze tijd van krimp enz.… en van de ene mislukking na de andere moeten we kritisch benaderen!!

Als er al sprake is van een samenwerkingsgen dan moet dat door de bevolking worden gedragen en eventueel worden gemanipuleerd en ontwikkeld en niet door burgemeesters en secretarissen is mijn stelling. Samenwerken tussen gemeenten isvertrouwen in elkaar hebben en goed samen de noodzaak zien. Niet vanuit slechts een eng kokertje. Het verdraagt zich ook onvoldoende met een min of meer gemeenschappelijk uitgangspunt van Samen en toch apart (Seta).
We hebben ook slechte cellen /genen in de samenwerking gekend en hoe fris staat in ons geheugen nog de complete mislukking van het Streekgewest Land van Cuijk. Extra op ons hoede zijn is dan gepast en goede stap voor stap opbouwstrategie is dan geboden!
De genetische samenwerkingsmanipulatie kan inderdaad alleen op basis van breed draagvlak tot stand komen en voorwaar er zijn wel degelijk betere alternatieven.
Vanuit het budgetrecht van de raad moet je de financiële consequenties goed kunnen overzien en ook taakstellend kunnen bepalen; dat is niet opgenomen in de twee voorliggende regelingen.

Überhaupt worden de raden niet of slechts in de orde van een verwaarloosbare grootheid tot nihil genoemd in de twee nu voorliggende regelingen. Ik vind dat zelfs respectloos voor raad en bevolking!!

Ik adviseer om ook nog eens goed met experts en E&Y als raden van gedachten te wissen. Hulp van de VNG zou hier ook op zijn plaats en haalbaar zijn.

Zonder al te veel in details te gaan ook nog het volgende. Voor dat we begonnen zijn wordt ook al afgeweken. In de Zware WGR wordt vanuit bijdragen naar rato van inwoners gerekend en bij de opstart moeten vijf gemeenten elk voor 20% bijdragen.

We motten nog wel drie keer nadenken om dit zo over ons af te roepen en m.a.w zo de bestuurlijke vormgeving van samenwerking LvC verder op te tuigen. An mijn nooit nie!

Ik wil tot slot wel aangeven dat ik het prettig vond om de verantwoording en onderbouwing vanuit het college van Grave zo gepresenteerd te zien. Ik heb de stukken van Cuijk daar ook al bij gehad en dan geef ik qua presentatie en opzet Grave de pluim.


Mbt de inhoud wijk ik van Grave en Cuijk sterk af, dat moge duidelijk zijn! In Cuijk heb ik dat ook al eerder gesondeerd zogezegd.


Dank voor de aandacht Henk Siroen, fractievoorzitter PLC Cuijk/gast fractie Jaques Leurs


Mijn eigen bijdrage:Aangaan van 2 regelingen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ten behoeve van Samenwerken Land van Cuijk

Als we als raad deze regelingen aannemen nemen we ook voorgoed afscheid van deSETA gedachte. (Zie ook in het onderliggend stuk).

De fractie Jacques Leurs is over de gemeentegrenzen aan het heen kijken om zich te oriënteren voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Bij mijn tocht door Cuijk ontmoette ik oude bekenden van de plaatselijke partij Progressief Leefbaar Cuijk.

Fractievoorzitter Henk Siroen was direct bereid om aan te schuiven aan de gemeenteraadsberaadslagingen over dit onderwerp. Henk is al sinds 1981 lid van de gemeenteraad van Cuijk en wil graag zijn visie op gemeentelijke samenwerking met ons delen.

Na het verhaal van Henk wil ik nog mijn kijk op de samenwerking geven.

Tijdens de Paasdagen heb ik mij in het Collegevoorstel verdiept, de bijdrage van Henk bestudeerd en twee uitgaven van de VNG gelezen. Het eerste ging oversamenwerking tussen gemeenten op basis van de WGR; praktijkvoorbeelden, dilemma’s, en kansen; inclusief 24 voorbeelden. Het tweede behelsdeactualiteitencolleges Gemeentewet 2008/2009.

Mijn kijk op de verdere samenwerking.

De commissie van Aartsen, die de publicatie De Eerste Overheid schreef, stelde in het rapport zelfs voor de Wet Gemeenschappelijke Regelingen af te schaffen. De wirwar van regelingen, samenwerkingsverbanden heeft negatieve gevolgen voor de herkenbaarheid van het lokale bestuur.

Henk heeft gepleit om toch vooral tot samenwerking over te gaan en niet bijgemeente-,provincie- en landsgrenzen te stoppen.

Na de lange reeks van aanbevelingen van RabobankKamer van Koophandel,Industriële KringPIO-overlegde Gelderlander en Beeldenstorm 2025 rest ons maar een conclusie:

Samenwerken in het land van Cuijk/Maasduinen e.o. met gelijkwaardige partners moet!!!

Dit kan prima volgens de methode van de BELgemeenten.

Blaricum, Eemnes en Laren willen hun bestuurlijke zelfstandigheid behouden, de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en de kwetsbaarheid verkleinen. Daarom hebben ze besloten toe te werken naar een situatie waarin in principe alle werkzaamheden zoals taken, hoofdprocessen, programma’s en projecten worden uitgevoerd door een gezamenlijke werkorganisatie. Elke gemeente behoudt haar eigen raad en college, die het beleid in hun gemeente bepalen.
Zo blijft de eigen identiteit behouden en blijft de afstand tussen bestuur en burgers klein. Deze samenwerking waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening nu en in de toekomst. Tegelijkertijd vermindert de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Door meer specialistische kennis in huis te halen kan ook de dienstverlening worden versneld en verbeterd worden. De aanleiding was dat bestuurskrachtonderzoek uitwees dat op termijn behoefte aan meer schaal en kracht gewenst was.

De afgelopen maanden is dat ook in Grave pijnlijk aan het licht gekomen.

Mijn vijf belangrijkste conclusies:

1. In het Collegevoorstel is weinig aandacht besteed aan de positie van de raad.
Dat kan ook moeilijk anders want deze regelingen zijn erg monistisch van
aard.
2. De toedeling van de kosten naar de gemeenten van 20% is afwijkend van de
tot nu toe gehanteerde methodiek van toerekening naar inwonertal.
3. Er ontbreekt een alles omvattende Toekomst Visie en Missie voor het Land van
Cuijk e.o.
4. Doordat we zo’n Visie en Missie in Grave ook nog niet hebben kunnen we dit
voorstel ook nergens aan toetsen.
5. Er is onvoldoende gecommuniceerd met raadsleden uit het Land van Cuijk om
genoeg draagvlak voor dit voorstel te krijgen.

Mijn vragen:

Waarom is toch voor deze twee WGR’s gekozen?
Waarom is er voor de kostenverdeling gekozen?
Waarom kiest het College voor een Regeling die door colleges wordt getroffen en niet voor een Regeling die door de raad is getroffen?
Hoe geschiedt de verantwoording?
Hoe worden de inlichtingen verstrekt?
Hoe kunnen de vertegenwoordigers ontslagen of teruggeroepen worden?
Hoe kijkt onze eigen ambtelijke organisatie naar deze ontwikkelingen?
Biedt deze overeenkomst ook op termijn de mogelijkheid om te komen tot een ambtelijke organisatie?
Kunnen andere gemeenten later ook aanschuiven?
Hoe zit de invulling met de poppetjes er uit? Hoe is de politieke verdeling?
Welke raadsleden gaan naar het tweedaags congres van het VNG in Almere, waar diverse workshops handelen over samenwerki

Geen opmerkingen: