21 jan. 2015

Keerpunt 2010 vragen in de raad van 16 december. Nu de antwoorden.

Vragen en toezeggingen Raad d.d. 16 december 2014
Agendapunt
Vraag
Antwoord
3
CAK:
Veel mensen met een uitkering een mededeling hebben gehad van het CAK dat 33% korting met ingang van 1 januari vervalt. Hoeveel mensen in Grave hebben deze brief gekregen?
Worden mensen op een of andere manier gecompenseerd?

Het versturen van de brieven is een aangelegenheid van het CAK, wij hebben geen informatie over het aantal brieven dat in Grave verstuurd is.
Met betrekking tot compensatie, er zijn mogelijkheden maar deze zijn gebaseerd op individueel maatwerk. De mogelijkheden zijn geformuleerd in de Regeling compensatie zorgkosten en/of de mogelijkheid van bijzondere bijstand.
3
Wisseveld:
Kan inzage worden gekregen in de overeenkomsten betreffende het Wisseveld?
Hoe groot is het verlies waar de gemeente mee rekent?
Welk bedrag wordt er elk jaar bijgeboekt aan het verlies?
Wat is de kern van het geschil/de geschillen waarover thans geprocedeerd wordt?
Wat zijn de kosten die de gemeente in de juridische procedures inmiddels gemaakt heeft?
Klopt het dat het college er uit is en dat de grond naar GBB gaat?

Het dossier is openbaar en kan ingezien worden.
De raad heeft bij de herziening Grondexploitatie 2013 een verlies genomen van 8,2 miljoen
Er wordt geen verlies bijgeboekt omdat de boekwaarde op nul gezet is.
De kern is de verevening van de boekwaarden
De kosten voor juridische bijstand zijn ongeveer €25.000.
Hierover wordt de raad op korte termijn tijdens een werkbijeenkomst over geïnformeerd.
3
Visio:
Klopt het dat Visio Nederland alle grond wil verkopen, ook in Grave?
Het verkopen van gronden door Visio Nederland is een aangelegenheid van Visio Nederland. Het college weet niet of Visio Nederland van plan is om alle gronden te verkoppen.
3
Maasholding B.V/ Dhr. Wolters
In de brief aan Wolters staat dat de gemeente in voorkomende gevallen de interne beleidslijn volgt, waar staat dit?
Dit staat in een interne beleidslijn zoals deze door het college is afgestemd met de organisatie.
3
Waarom is het niet mogelijk om raadsleden te betrekken bij het overleg met ondernemers?
Dit heeft te maken met de scheiding van rollen tussen Raad en College. Waarbij de Raad de kaders stelt voor het College en het college uitvoering geeft aan deze kaders.
3
Bomenteelt:
Hij vraagt een antwoord van de wethouder over de bomenteelt. Als de ondernemers aardappelen gezet hebben maar liever bomen gepoot hadden, krijgen zij dan geld van de gemeente?
Nee.
3
Brief BZK - wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Welke wijzigingen ten gevolge van deze wet moeten er in Grave of CGM-verband voor 1 januari 2016 worden doorgevoerd.
Zoals eerder tijdens de vergadering gemeld zult u daar in de loop van het jaar nader over geïnformeerd worden, zodra de gemeenschappelijke regelingen ons over de wijzigingen hebben geïnformeerd.


2
 

Geen opmerkingen: