23 jan. 2015

Is Grave rijp voor een zorgcooperatie?


Hoe werkt zorgcoöperatie Tot uw Dienst?
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst heeft geen directeur, geen panden en ook geen andere overhead. Het is een organisatie die niets anders doet dan bemiddelen tus- sen iemand die zorg nodig heeft, en iemand die zorg kan leveren. Het is een vereniging waar alle leden, zowel zorgvragers als zorg- verleners, samen eigenaar van zijn. Leden betalen jaarlijks 15,60 euro contributie. Inmiddels telt de vereniging 287 leden, er komt dus jaarlijks zon 4.500 euro binnen.
De zorgverleners die via Tot uw Dienst werken zijn allemaal zelf- standigen, zzpers. Ze vragen 16,70 euro per uur voor huishou- delijke hulp en 22,90 euro voor verzorging. Ze dragen per uur een bedrag af aan de coöperatie:

1,50 euro voor huishoudelijke hulp, 2 euro voor zorg.
Van de contributie en de loon- afdracht betaalt de coöperatie cursussen voor de zorgverleners. Dementie, tiltechniek, reanimatie. Ook wil de coöperatie op termijn ondersteuners contracteren. Nu werken de vier ondersteuners nog op vrijwillige basis.

Een voorbeeld. Piet komt uit het ziekenhuis na een ingrijpende operatie. Hij heeft verzorging no- dig en huishoudelijke hulp. Hij belt Tot uw Dienst. Een ondersteuner
van de coöperatie helpt hem in- dicaties aan te vragen. Voor huis- houdelijke hulp via de Wet maat- schappelijke ondersteuning, voor zorg via de Algemene wet bijzon- dere ziektekosten. Uiteindelijk komt er een beschikking waarin staat op hoeveel uren zorg hij recht heeft. Piet kan die hulp zelf inkopen met zijn persoonsgebon- den budget. Hij stort dat budget op een nieuw rekeningnummer.
De ondersteuner van Tot uw Dienst zoekt een vast team van drie verzorgers bij elkaar. Bij een traditionele zorginstelling is het vaak onmogelijk zon vast team samen te stellen omdat er veel verschillende mensen op verschil- lende tijden werken. Verzorgen- den worden bovendien als te duur voor huishoudelijk werk be- schouwd, waardoor daarvoor weer apart personeel moet wor- den ingehuurd. Hierdoor komen er vaak heel veel verschillende men- sen bij de cliënt over de vloer.
Als het klikt met het team maken ze afspraken. Hoe laat wilt u dat wij u komen wassen? Op welke dagen zullen we komen poetsen? Ze stellen hun afspraken op schrift en tekenen daarvoor. Vanaf dat moment trekt Tot uw Dienst zich terug. De verzorgers regelen onderling de planning. 

Geen opmerkingen: