14 jan. 2015

Huishoudelijke Hulp-Vivant B.V. verklaard.

Geachte raadsleden,


Zoals u vandaag mogelijk via pers of andere media heeft vernomen is Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent bv failliet. Een vervelende boodschap voor de medewerkers van Pantein-Vivent en voor de cliënten die huishoudelijke hulp krijgen van deze aanbieder. Via dit mailbericht willen wij u voor zover mogelijk informeren over de actuele stand van zaken en de vervolgstappen.


In gezamenlijk overleg hebben de portefeuillehouders van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert vandaag afgesproken dat alle cliënten van Pantein-Vivent, woonachtig in de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert, nog deze week een brief ontvangen met nadere informatie over wat een en ander voor hen betekent. Strekking van de inhoud van deze brief zal zijn dat de betreffende cliënten binnenkort een andere aanbieder voor huishoudelijke hulp krijgen. Welke aanbieder dit wordt is op dit moment nog niet bekend. De gemeente maakt daarover op zo kort mogelijke termijn afspraken. Deze cliënten krijgen in ieder geval ook na 1 februari de huishoudelijke verzorging die zij nodig hebben. Verder benadrukken wij in deze brief dat als een cliënt andere zorg dan huishoudelijke verzorging ontvangt van Pantein (bijvoorbeeld persoonlijke zorg of begeleiding), er op dat gebied niets verandert. Als zij deze van Pantein krijgen, dan gaat deze zorg gewoon door.


Ter informatie: de curator heeft vandaag de pers/media geïnformeerd en een brief verstuurd aan allecliënten van Pantein-Vivent (zie bijlagen), waarin de op dat moment meest actuele informatie te lezen is.De curator geeft onder andere aan: “Tot eind januari blijft de situatie zoals het nu is. Klanten en medewerkers worden de komende dagen uitgebreid over de veranderingen geïnformeerd.”Vanzelfsprekend houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Persbericht bij faillissement

Huishoudelijke Hulp onbetaalbaar geworden voor Pantein-Vivent

Faillissement onafwendbaar maar alternatief van ZuidZorg nabij

Landelijke bezuinigingen op het gebied van huishoudelijke hulp hebben de bedrijfsvoering voor Pantein/Vivent (HHPV) onbetaalbaar gemaakt. Om die reden isvandaag een faillissement aangevraagd. Een andere zorgpartij, ZuidZorg, zal hoogstwaarschijnlijk de dienstverlening overnemen.

Effecten gewijzigd beleid
De ontstane situatie bij HHPV is een direct gevolg van bezuinigingen in de zorg. Doorlandelijke en lokale politieke besluitvorming hebben gemeenten te maken met afnemende budgetten waardoor minder uren worden afgenomen en vergoedingen voor dienstverlening op dit moment lager zijn dan de salarisrechten van medewerkers.

Gestreden voor dienstverlening en banen
Afgelopen twee jaar hebben medewerkers en bestuur gestreden voor behoud van dienstverlening en werkgelegenheid. De verwachting was dat HHPV door het akkoord met de vakbonden, ontslag van een gedeelte van het personeel en een loonsverlaging,tot een kostendekkende dienstverlening konden komen. Helaas bleken de maatregelenniet toereikend om de verliesgevende situatie om te buigen.

Alternatief voor klanten en medewerkers
De afgelopen weken heeft Pantein-Vivent onder begeleiding van een stille bewindvoerder, de heer mr. drs. F.P.G. Dix van Turnaround Advocaten, naar de best mogelijke oplossing voor 6.100 klanten en 1.800 medewerkers gezocht. Na een zorgvuldige marktverkenning is een deskundige partij gevonden die het werk en een aanzienlijk deel van het personeel kan overnemen. Hierdoor lijkt een oplossing voor klanten en veel werknemers nabij.

ZuidZorg neemt dienstverlening en medewerkers over
Vanaf 1 februari 2015 is ZuidZorg voornemens de diensten van HHPV over te nemen. De gemeenten lijken hier positief tegenover te staan, maar de colleges van B&W moeten hier nog wel formeel mee instemmen. ZuidZorg is een thuisorganisatie uit Zuidoost-Brabant met ruime ervaring met thuiszorg, waaronder huishoudelijke hulp. ZuidZorg is bereid om alle dienstverlening vanaf 1 februari van HHPV over te nemen. Ruim 80% van de medewerkers krijgt een vast contract aangeboden van Zuidzorg, rekening houdend met de nieuwe beleidskaders. Zo kunnen klanten grotendeels hun vaste hulp behouden en medewerkers hun werk. Tot eind januari blijft de situatie zoals het nu is. Klanten en medewerkers worden de komende dagen uitgebreid over de veranderingengeïnformeerd.

Zorg van Pantein en Vivent
Het faillissement heeft alleen betrekking op huishoudelijke hulp van HHPV. De overigediensten van zowel Pantein als Vivent, zoals verpleging en verzorging (thuiszorg), kraamzorg, zorgcentra en het Maasziekenhuis Pantein, ondervinden geen gevolgen van het faillissement.

////


Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent is een eigenstandig bedrijf dat zich richt op huishoudelijke hulp, gefinancierd vanuit de WMO. De dienstverlening staat geheel los van andere diensten van Pantein en Vivent zoals (wijk)verpleging en verzorging, wonen metzorg en andere medisch specialistische diensten, gefinancierd vanuit de zorgverzekering en AWBZ.


Geen opmerkingen: