18 jan. 2015

Grijpt Grave naast de "Doe-budgetten" van de provincie?

Samen met Nel Schuts op het Atterocongres

Beste Jacques,
  • Naar aanleiding van uw artikel op de website aangaande de ‘Doe budgetten’http://www.jacquesleurs.nl/2015/01/gelezen-op-de-provinciale-website-gaan.html. Het ontsiert de gemeente Grave dat de dorps- en wijkraden hiervan niet reeds op de hoogte zijn gebracht. In een tijd van bezuinigingen waar gemeenten en burger meer zelfredzaammoeten worden, hebben wijk- en dorpsraden elke cent nodig. Een subsidiemogelijkheid om kleine experimenten te ondersteunen waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen, is meer dan ooit nodig en vooral in kleine gemeenten als Grave.
  • Daarnaast is de laatste jaren gebleken dat het werken per project met groepen belanghebbenden, bij de gemeente Grave meer effect (lees: respect) oproept dan initiatieven via wijk- en dorpsraden. Met grote groepen burgers letterlijk de straat op gaan, en de commissies, raad en college in het stadhuis met veel lawaai en spandoeken hiermee overvallen,  ‘De Kat’, ‘Parkeren Stadhouderslaan’, Sluiting Scheepswerf, zijn hier recente voorbeelden van.
  • Mijns inziens zijn de Dorps- en Wijkraden Grave ten dode opgeschreven als de gemeente Grave (zowel de raad als het college) haar grondhouding ten aanzien van burgerparticipatie zelf niet eens zeer kritisch tegen het licht houdt. De gemeente houdt zich zelf standaard niet aan door haarzelf geïnitieerde Beleidsnotities en Convenanten (die laatsten zijn overigens bij voorbaat al –uit protest- nooit ondertekend door de wijkraden). Verschillende wijkraden hebben ook al geen reguliere jaarlijkse subsidie meer aangevraagd voor de jaren 2014 en 2015. Reden; verlies van vertrouwen en onafhankelijkheid en daarmee zuivere democratie
  • Burgemeester Haasjes was de laatste die (zelf) een burgerjaarverslag schreef. Zij verkondigde in haar voorlaatste ambtjaar dat “er helaas maar 2 burgerinitiatieven waren ingediend”. Sindsdien zijn bovendien geen nieuwe burgerinitiatieven ingediend en resteren nog slechts 2 oude initiatieven van de wijkraad Binnenstad die nu 2 jaar geleden zijn ingediend. De gemeente Grave lijkt mondige burgers vooral als ‘last en stoorzender’ te ervaren, in plaats van een aanwinst, een toegevoegde waarde. Een ondemocratische en respectloze houding van  sommige gekozen volksvertegenwoordigers, samen met een door henzelf gekozen college, welke zich beide gedragen als een soort management-team van een private winstgevende onderneming. Nota bene; De burger dient zich ervan bewust te zijn dat al deze volksvertegenwoordigers door henzelf maandelijks worden betaald en rekening en verantwoording moeten afleggen. Bovenal behoren zij dienstbaar te zijn aan elke burger.

  • Bijzonder wrang in dit specifieke geval/onderwerp is bovendien; Wij lezen dat er voor de gehele provincie slechts € 200.000,= beschikbaar is voor de aanvraag van 2 maart a.s. tot en met 1 april 2015, en dat is al op zeer korte termijn. En dat betekent gedeeltelijk, “ wie eerst komt eerst maalt”.  Grijpen onze Graafse wijk- en dorpsraden straks mis door gebrek aan informatie? Of verwachten zowel raad als college van Grave dat wijk- en dorpsradenzelf contacten gaan leggen met de provincie? Of erger nog; hoopt de gemeente stilletjes dat deze beker, dit lastige gedoe, dit jaar aan haar voorbij gaat? Dan zegt dat zeker iets over de kwaliteit van deze raad en dit college en hun overduidelijk gebrek aan respect voor afvaardigingen van burgers.
  • Tot slot; Het is -vanuit democratisch oogpunt bezien- beslist niet aan de overheid, en dus het college van de gemeente Grave, om de verschillende (besturen van) wijk- en dorpsraden, op hun kwaliteiten te kwantificeren en daar conclusies of voorwaarden aan te verbinden voor goed- of afkeuring van projecten.
  • Ooit ontstonden vakbondsbesturen ook juist vanuit de eenvoudigste mensen vanuit onze maatschappij met eigen kwaliteiten. Men kon er niet meer ‘omheen’, tot op de dag van vandaag. Precies zoals wijk- en dorpsraden wilden ook zij eigen omstandigheden en leefomgeving verbeteren. Ik raad alle wijk- en dorpsraden aan, op zeer korte termijn zelf aan de slag te gaan met informatie opvragen aangaande de ‘Doe budgetten’ bij de Provincie en voortaan zelf met regelmaat bij de Provincie Noord-Brabant te informeren naar nieuwe subsidieregelingen en mogelijkheden en plichten voor de gemeente Grave.

Hester Kruizinga

Geen opmerkingen: