3 dec. 2014

Twee miljoen uit rioolreserve naar algemene middelen i.pv. verlaging rioolrechten.

In de commissie Ruimte tekent zich een meerderheid af om het voorstel van het college te steunen om 2 miljoen euro uit de rioolreserves te halen en in de pot algemene middelen te storten. Keerpunt 2010 ziet liever dat de rioolbelasting fors verlaagd wordt. EVA en VPGrave zijn hier ook voorstander van. Blijft de rioolheffingvraag of rioolbelasting hoger dan kostendekkend mag zijn. 


In Hilversum werden de tarieven recentelijk ook verlaagd.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014
Aan de gemeenteraad,
Voor u ligt het voorstel tot herziening van het tarief betreffende de rioolheffing voor het belastingjaar 2014.
De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering. De kosten hiervan worden doorberekend via een rioolheffing. De uitgangspunten voor de exploitatie van het rioolstelsel en de wijze waarop de kosten worden gedekt, zijn neergelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).
Met ingang van 2014 wordt een deel (€ 350.000,-) van de veegkosten meegenomen in de rioolheffing. Het is toegestaan deze kosten ten laste te brengen van de rioolheffing. Immers, als de verharding niet (goed) geveegd wordt , moeten de kolken vaker geleegd worden en hierdoor stijgen ook de kosten voor het rioleringsbeheer/onderhoud.
Niettemin wordt voor 2014 wordt het tarief verlaagd met 0,5%. Door een beperkte, maar gelijkmatige daling van het tarief voor de komende jaren, vloeit het geld uit de egalisatiereserve terug naar de burger, zonder dat dit grote tariefschommelingen tot gevolg heeft.
Het tarief komt daarmee voor 2014 uit op € 213,12 per adres.

Geen opmerkingen: