1 dec. 2014

Terugblik op fractie-overleg en raadsvergadering.


 Mail van Henri Jansen m.b.t. waarschuwing PBL (planbureau leefomgeving); de gehele raad heeft de mail ontvangen. Vraag aan het college om nog eens naar alle bestemmingsplannen te kijken i.v.m. de leegstand welke zal ontstaan in de kernen. De wethouder heeft gereageerd om dit niet te doen. Het college kan de waarschuwing en de punten zo naast zich neer leggen zoals de wethouder in de beantwoording aangeeft. Henri Jansen geeft de volgende punten aan:
1.      De bestaande bouwplannen tegen de recent uitgebrachte waarschuwing van het PBL aan te houden en daar waar nodig en mogelijk de bouwplannen aan te passen.
2.     Per bouwplan mij aan te geven, hoe dat bouwplan zich verhoudt tot de waarschuwing van het PBL.
3.     Welke aanpassing per bouwplan door de gemeente wordt genomen
4.     Welke aanpassing per bouwplan de gemeente de uitvoerende partij laat nemen
5.     Mij aan te geven hoe het college de belangen van de huizenbezitters, met de waarschuwing van het PBL als uitgangspunt, zal behartigen.
6.     Mij aan te geven hoe het college er voor zorgt dat in de gemeente Grave er niet wordt gebouwd voor toekomstige leegstand

Keerpunt 2010 neemt de punten mee in de gemeenteraadsvergadering van 25 november aanstaande. Nel Schuts zal dit inbrengen.Mededelingen:
-        Plan Maaskade industriële erfgoed is toegezegd dat dit plan in de commissie ruimte geagendeerd wordt. Nel Schuts geeft aan dat dit zal gebeuren.
-        Brief aan provincie m.b.t. de bestuurlijke toekomst van Grave, deze zou worden geagendeerd. Alle stukken worden in de commissie Inwoners en Bestuur op 9 december besproken. Jacques zal als raadslid aanschuiven bij deze vergadering.
-        Notitie breuk St. Antonius en Boxmeer; Keerpunt 2010 wil informatie m.b.t. deze notitie hoe het nu verder moet. Jacques zal de vraag inbrengen hoe de raad hierover zal worden geïnformeerd.
-        Welke resultaten zijn er te melden vanuit de bijeenkomst in Boxmeer 5 gemeenten. Staat op de site van de gemeente.
-        Standpunt van Keerpunt 2010 op het artikel van Ben Peters (CDA) m.b.t. de bestuurlijke samenwerking 5 gemeenten. Keerpunt wil hier gezamenlijk als oppositie op reageren.

4.    Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 3 november jl.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.    Terugblik op de algemene beschouwingen 4 november jl.
-        Het positieve is dat de oppositie sterk naar buiten is getreden. Gezamenlijk optreden kwam sterk over.
-        Coalitie was een gesloten blok -met hulp van de burgemeester-  in standpunten verwoorden. Tijdens de laatste raadvergadering gebeurde dit ook tijdens de bespreking van de amendementen van de beheersplannen.
-        Beoordeling van de burgemeester zal binnenkort plaatsvinden, in kleinere kring zal dit worden uitgewerkt. Jacques zal inbreng hebben.
-        De motie openbare verlichting heeft Ben tegen gestemd omdat de vragen nog niet beantwoord zijn. 

6.    Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 25 november aanstaande
Vanuit de commissies Ruimte en Inwoners en Bestuur wordt verslag gedaan ter voorbereiding op de raadsvergadering.

-        Agenda 7, 4 patiowoningen: Nel wil een stemverklaring geven dat er in het verleden kosten zijn gemaakt welke op de projectontwikkelaar moeten worden verhaald, dit is niet duidelijk. Je kan tegen stemmen met deze stemverklaring. Er zal van te voren worden geïnformeerd bij de wethouder of het bedrag is verhaald.

-        Agenda 8 akkoord. Heeft meerwaarde.

-        Herontwikkeling westelijk deel Visio: verlening intentieovereenkomst zal een aanvullend contract voor worden afgesproken. Ben geeft aan dat eerst Wisseveld moet worden volgebouwd voordat Visio ter hand wordt genomen. Bestemmingsplan moet wel worden goedgekeurd het plan wordt ingebracht door projectontwikkelaar.

-        Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio: Grave moet een aantal dingen inleveren waardoor het gevoel ontstaat dat vrijwilligers niet gewaardeerd worden. Het lijkt op teloorgang van de kazerne. Keerpunt 2010 wil met een motie komen dat Grave zelf de kosten dragen voor het redvoertuig. Kan de brandweer garant staan voor hun werk met deze bezuiniging en waar kan de raad dit terug vinden. De bezuiniging komt al uit een eerdere zittingsperiode. Amendement: nu de zienswijze niet voldoet aan de basisvoorschriften in onze gemeente met een historische kern rest ons niet anders dan het redvoertuig (ladderwagen) te handhaven in onze gemeente evenals het blusvoertuig. Waarvoor extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Draagt het college op de inhoud van dit amendement over te nemen.

Amendement zal tevens aan de oppositie worden voorgelegd.

-        Beleidsplan jeugdhulp 2015 – 2018; Keerpunt wenst aanpassing van de financiële cijfers naar de definitieve cijfers. Keerpunt is van mening dat de juiste cijfers er in moeten en dit dus te agenderen voor de volgende vergadering.

 

7.    Rondvraag

-    Jacques Leurs: afscheid nemen van de raad. Schrijven van de ontslagbrief. Is nu nog niet nodig, Jacques schrijft in maart de brief.

-    Ben Litjens: afvalstoffen; worden voor 2015 20 tot 25 euro duurder per ton afval. Heeft het college hier rekening meer gehouden in de begroting van 2015.

-    Ben Litjens: zou graag de besloten overeenkomst met het GPB ontvangen. Wordt aan Moniek voorgelegd en in de raad gevraagd.

-    Ben Litjens: hoe groot is het verlies van project Wisseveld? Cijfers worden uitgezocht door Ben en Theo om vervolgens de vragen te stellen. Stukken zijn nu openbaar.

-    Ben Litjens: als er overleg is tussen gemeente en ondernemers stelt Ben voor om een afvaardiging van raadsleden als toehoorder deel te laten nemen.

 

8.    Sluiting; ALV Keerpunt 2010, 8 december aanstaande, volgende fractievergadering 15 december aanstaande (VZ verzoekt dat iedereen hierbij aanwezig is).

 

Voor verslag, Hennie Bongers (secretaris).

Geen opmerkingen: