21 dec. 2014

Grave is op zoek naar een nieuwe griffier.


De gemeenteraad van Grave zoekt gemotiveerde kandidaten voor de functie van
De vorige griffier Jos Roelofs

Raadsgriffier voor 32 uur per week (32/36)

De gemeente
De gemeente Grave ligt aan de rivier de Maas en bestaat uit de meer dan 750 jaar oude vestingstad Grave en de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp. In Grave wonen bijna 13.000 inwoners.

De bestuurlijke organisatie
De gemeenteraad telt vijftien zetels. De gemeente Grave kent drie raadscommissies n.l. de commissie Ruimte, de commissie Audit en de commissie Inwoners en Bestuur.

De ambtelijke organisatie
De gemeente Grave werkt vanuit bestuurlijke zelfstandigheid intensief samen met de gemeenten Cuijk en Mill & St. Hubert. Met het oog op die samenwerking zijn met ingang van 1 januari 2014 de ambtelijke organisaties van deze drie gemeenten samengevoegd in de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Kortom Werkorganisatie CGM. Vanuit deze werkorganisatie wordt de dienstverlening aan de drie gemeenten verzorgd.

De griffie
De gemeenteraad wordt in Grave ondersteund door een griffier, een plaatsvervangend griffier en een administratief ondersteuner. De plaatsvervangend griffier en de administratieve ondersteuning voor de griffie worden geleverd vanuit de Werkorganisatie CGM. Tezamen vormen zij de griffie van de gemeente Grave.

De functie in hooflijnen

In de commissie Ruimte
U gaat de raad, de raadscommissies en de afzonderlijke raadsleden in hun werk ondersteunen. De werkzaamheden omvatten onder andere het volgende:
Het procesmatig, procedureel en logistiek adviseren en ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de politiek-strategische (jaar)agenda;
Het vanuit een adequate planning, coördinatie en goede informatievoorziening bijdragen aan een goed verloop van de vergaderingen;
Het ondersteunen en adviseren van raadsfracties en individuele raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties, amendementen en andere instrumenten;
Tijdens de raadsvergadering
Het gevraagd en ongevraagd signaleren van thema’s en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die voor de kaderstellende en controlerende functie van de raad van belang zijn;
Het ondersteunen en adviseren van de voorzitter van de raad bij de uitoefening van zijn functie;Het voeren van overleg voeren met de burgemeester en de gemeentesecretaris over ambtelijke bijstand, politiek/bestuurlijke zaken en over hetgeen door de raad wordt verlangd;
Het ondersteunen van de raad bij het proces van informatieverzameling en het uitwisselen van argumenten voor besluitvorming over raadsvoorstellen;
Het bijdragen aan en ondersteunen van de communicatie vanuit de raad naar inwoners en media;
Het monitoren van de uitvoering van raadsbesluiten en het bewaken van de voortgang van de raadscorrespondentie en klachtenafhandeling;
Het optreden als budgethouder van budgetten van de raad, het signaleren van eventuele overschrijdingen en het adviseren over budgettaire zaken;
Over uw werkzaamheden als griffier legt u verantwoording af aan de werkgeverscommissie.

Wat wij vragen
Minimaal een relevante HBO-opleiding met zeer ruime aanvullende bestuurskundige kennis en ervaring. U heeft verstand van en gevoel voor het politiek-bestuurlijk functioneren van de lokale overheid. U heeft betrokkenheid bij en inzicht in maatschappelijke en politieke thema’s.
Naast analytisch vermogen, flexibiliteit, overtuigingskracht, organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden, zijn de volgende competenties treffend voor de Graafse griffier; Onafhankelijkheid – Omgevingsbewustzijn – Inlevingsvermogen- Initiatief Bovenal bent u gemotiveerd en enthousiast.

Wat bieden wij
Een boeiende functie in een boeiende gemeente waarin u enthousiasme en ambitie kwijt kunt. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een bruto maandsalaris van maximaal € 4.029,33 (functieschaal 11 conform cao sector gemeenten per 1.10.2014) op basis van 32 uur per week.
Daarnaast beschikken wij over een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

De selectieprocedure
De werkgeverscommissie van de raad treedt op als selectiecommissie. De selectiegesprekken zullen worden gehouden in week vier en week vijf 2015. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgeverscommissie, mevrouw Astrid Floor (06-23019642). Heeft u vragen over de selectieprocedure dan kunt u daarmee terecht bij personeelsadviseur Geert Loeffen (06-83694612).
Gemotiveerde sollicitaties, met curriculum vitae, onder vermelding van ‘vacature griffier Grave’, kunt u tot 12 januari 2015 richten aan de voorzitter van de werkgeverscommissie, gemeente Grave. Stuur uw sollicitatie bij voorkeur digitaal naar vacature@cgm.nl. Per post is mogelijk op adres: Postbus 7, 5360 AA Grave.


Jos begon in de "bezemkast" van Piet Vollenberg in het oude stadhuis aan het Hofplein

Afscheid van Grave en terug naar Schaijk

Geen opmerkingen: