11 dec. 2014

Verslag en afsprakenlijst van de commissievergadering Inwoners en Bestuur.


Onderwerp
:

Datum, tijd & locatie
:
9 december 2014 20.15 uur Stadhuis/Raadzaal
Aanwezig
:
De heer J. Spoorendonk(CDA)
Mevrouw A. Floor – Bannink (LPG)
De heer J. Nuijen (LPG)
De heer M. de Vaal (Trots Liberaal LvC)
De heer J. Leurs (Keerpunt 2010)
Dhr. H. Bongers (Keerpunt 2010)
Mevr. E. Eigenhuijsen (Fractie Eigenhuijsen)
Dhr.J. van der Eerden (VPGrave)
afwezig
:
Mevr. C. Opsteeg – Peters (CDA)
De heer R. Bannink (VVD)
Verder aanwezig
:
Burgemeester L. Roolvink
Wethouder mevr. A. Henisch
Wethouder J. Joon
De heer F. Kersten, politie team Maas en Leijgraaf
Voorzitter:  dhr. F. Smulders
Commissiegriffier:  mevr. M. de van der Schueren  

1.Opening en voorstelronde
De heer Smulders opent de vergadering. Er is bericht van verhindering van de heer Bannink en mevrouw Opsteegh. Zij wordt vervangen door de heer Spoorendonk.

2.Vaststellen agenda en mededelingen
Agendapunt 7 (Veerkrachtig bestuur) wordt van de agenda afgehaald en teruggegeven aan de agendacommissie om op korte termijn opnieuw te worden geagendeerd.

3. Vragen
De heer Bongers vraagt naar de mening van het college op de reactie van de burgemeester van Cuijk, die heeft gezegd dat een bezuiniging van € 480.000 onverantwoord is.
De voorzitter zegt dat dit punt is geagendeerd voor de raadsvergadering volgende week zonder commissiebehandeling. Deze vraag kan bij de behandeling in de raad worden gesteld.
De heer Bongers vraagt hoe de samenvoeging van budgetten voor jeugdhulp wordt gecontroleerd en hoe wordt bijgehouden of iets wel of niet wordt gehaald. Het lijkt hem een complexe zaak.
De portefeuillehouder zal schriftelijk antwoord geven op deze vraag.
Mevrouw Floor vraagt of ondernemers die reclamebelasting betalen automatisch lid zijn van Graveon.
Wethouder Joon zegt dat zij geen stemrecht hebben, dus geen volledig lid zijn.

4. Vaststellen afsprakenlijst van 11 november 2014.
De afsprakenlijst wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

5. Spreekrecht publiek
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

6. Vaststelling integraal veiligheidsplan 2015-2018
De commissie maakt de volgende opmerkingen:
Op pagina 19 onder punt 3 toevoegen: productie synthetische drugs.
Mogelijkheid bekijken van inzetten boa’s voor ondermijning criminaliteit.
Is Grave al “een veilige gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is” of wil degemeente dat doel behalen.
Wat gaat Grave merken van de aansluiting bij het RIEC.
T.a.v. de cijfers over drugsoverlast: zijn de inspanningen op dit gebied gelijk gebleven.
Gaan politiebureau Cuijk en / of Boxmeer sluiten en wat zijn de consequenties voor de veiligheidvan de gemeente.
Burgemeester Roolvink antwoordt dat de productie van synthetische drugs aan het document zal worden toegevoegd. Wat betreft de inzet van boa’s voor ondermijning van criminaliteit merkt hij op dat de raad heeft besloten één boa te schrappen. Er is nog één boa die in overleg met de politie wordt ingezet. 100% veiligheid kan niet worden gegarandeerd maar gestreefd wordt naar een veiliger gemeente Grave. Het RIEC wordt ingeschakeld als er vermoedens zijn van misstanden zodat in een vroeg stadium kan worden gehandeld.
De heer Kersten geeft aan dat het politiebureau in Cuijk niet gaat sluiten. De eenheid Maas-Leijgraaf is geografisch dermate groot dat dit bureau waarschijnlijk de komende jaren als opstapplaats blijft gehandhaafd. De problematiek in verband met drugsoverlast is gecombineerd met het ‘donkere dagen offensief’ tegen woningbraken. Er zijn inspanningen verricht maar of die tot terugdringen hebben geleid is moeilijk meetbaar.
In tweede termijn wijst de heer Leurs op een mail over de wijkagenten waarin is aangegeven dat de gemeente Grave in een pool zit met Landerd.
De heer Kersten legt uit dat er een wijkagent plus bijkomt. Deze is de contactpersoon met het bestuur e.d. De gemeente Grave had één (operationele) wijkagent en krijgt er nu twee. De wijkagent plus wordt gedeeld met Mill en Landerd.
Advies: als A-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

7. (Veer)krachtig bestuur Provincie Noord-Brabant
Dit punt is van de agenda afgehaald.

8. Belastingmaatregelen 2015
De commissie heeft de volgende opmerkingen:
De verhoging van de rioolheffing is vreemd ten opzichte van het besluit tot afroming van dereserves met 2 miljoen
Gevolgen van de verhoging van de marktgelden met 10% en de ontevredenheid over deverplaatsing naar het centrum
Vergelijking tarieven lijkbezorgingsrechten met buurgemeenten
Wat betekenen deze besluiten voor de inwoners van Grave.
Wethouder Joon zegt dat inhoudelijke vragen eigenlijk aan de orde moeten komen bij de behandeling van de kadernota of de begroting. Nu gaat het om de vraag of het college met dit voorstel uitvoert wat in de begroting staat.
Wat betreft de verhoging van de rioolheffing met 1,6 % is daar in de doorrekening al rekening gehouden. . De 10% verhoging van de marktgelden was opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen bij de begroting 2014. Ook hier gaat het om de uitvoering van een opdracht. Wat betreft de ontevredenheid over de markt: de gemeente spant zich in om de markt te optimaliseren en de portefeuillehouder overlegt daarover met de marktkooplieden.
De wethouder zal informatie aanleveren over het totaalniveau van de lastendruk en de vergelijking met andere gemeenten.
Advies: als B-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

9. Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-oost 2015
De commissie heeft de volgende opmerkingen:
Open eind financiering: bijbetalen bij nadelig resultaat
ICT is nog niet op orde: risico voor gemeenten. Moet nu al rekening worden gehouden metvoorstellen voor extra budget.
Stand van zaken bij lokale aanbesteding, bv. dagopvang
Slankere organisatie tegen helft van budget, kleinere formatie vaststellen na evaluatie
Totstandkoming budget
Houdt gemeente eigen bevoegdheden bij deze regeling
Geldt solidariteitsprincipe zoals bij jeugdzorg ook bij WMO
Wethouder Henisch zegt dat er inderdaad nog onzekerheden zijn met betrekking tot ICT. Het gaat hier over de uitvoering. ICT ondersteuning zit in het budget maar het is mogelijk dat een extra programma moet worden aangeschaft en daarover komt dan een apart voorstel.
Dit voorstel betreft niet de uitvoering van de WMO in het algemeen, maar het regelt de continuïteit van de inkoop van de zorg vanaf 1 januari 2015.
Wat betreft de lokale situatie bepaalt de gemeente met welke aanbieder een contract wordt gesloten. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt overleg plaats en wordt de vinger aan de pols gehouden. Hier heeft de gemeente een eigen bevoegdheid.
Met betrekking tot de post uitvoering wijst wethouder Henisch erop dat een bedrag van 250.000 euro moet worden afgetrokken, dat is bestemd is voor verslavingszorg en beschermd wonen. Dat is een verplichte post door het rijk bij de gemeente Oss neergelegd. In de andere kosten zitten ook de kosten voor ondersteuning en overhead. Nu is nog niet bekend wat extra kosten zullen zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de kosten binnen het budget blijven.
Het solidariteitsprincipe heeft niet te maken met de kosten waarop dit voorstel betrekking heeft.  Het gaat hier om uitvoering en een evenredige verdeling van de kosten naar het aantal inwoners.
Centrale aankoop maakt de gemeente slagvaardiger en efficiënter bij de inkoop.
De voorzitter vraagt naar de bestemming van meevallers.
Wethouder Henisch antwoordt dat eventuele meevallers teruggaan naar het budget. Als er extra geld nodig is voor ICT komt daarover een apart voorstel.
Advies: als A-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

10. Subsidie uitvoering iDops 2013
De heer Leurs pleit ervoor om het budget voor 2104 dat overblijft te laten staan en is erop tegen om eendeel van het budget voor 2014 over te hevelen naar de algemene reserves. Hij is van mening dat alle inspanningen moeten worden gedaan om het budget volledig te besteden.
Mevrouw Floor is akkoord met het voorstel, maar dit moet wel eenmalig zijn.
Mevrouw Eigenhuijsen wil van de portefeuillehouder het breder perspectief zien. Wat staat te wachten voor 2015. Wat is de gedachte achter het labelen van de gelden aan een kalenderjaar.
Mevrouw Henisch zegt dat in 2013 is begonnen met de iDops subsidies. Een bedrag van € 50.000 is beschikbaar gesteld. De verordening is door de raad vastgesteld. In 2013 is door één wijkraad subsidie aangevraagd. Daarna is door de raad toegestemd om de gelden in de algemene reserves te stoppen. Tegelijk is afgesproken om de gelegenheid te geven om in 2014 alsnog een aanvraag in te dienen. Dit heeft niets te maken met interne problemen of het niet tekenen van het convenant.
De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is 1 mei 2014. Zij deelt mee dat de hardheidsclausule is toegepast om de aanvragen alsnog te behandelen.
In tweede termijn vraagt de heer Leurs waarom de termijn voor het aanvragen niet is verlengd. Verder vraagt hij of er voor 2015 voldoende aanvragen zijn voor het beschikbare budget.
Mevrouw Eigenhuijsen vraagt tot wanneer de iDops subsidies in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.
Wethouder Henisch antwoordt dat de datum 1 mei voor alle subsidies geldt. De iDops subsidies zijn opgenomen voor een periode van 4 jaar.

11. 2e Bestuursrapportage
De heer van der Eerden vraagt waarom dit stuk op deze agenda staat, of Grave in control is gelet op de grote afwijkingen van de begroting en of de goede dingen voor de burgers worden gedaan met het beschikbare budget.
Wethouder Joon antwoordt dat het onderwerp betrekking heeft op alle portefeuillehouders en daarom in deze commissie wordt behandeld.
Bij het vaststellen van de begroting zijn nog niet alle inkomsten en uitgaven precies bekend. Getracht wordt om zo goed mogelijk te begroten. Het tekort moet worden gezien in verhouding tot de totale omzet van 30 miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente niet alles zelf in de hand en heeft zij te maken met externe ontwikkelingen.
Op de vraag of de goede dingen worden gedaan antwoordt hij dat Grave nog een welvarende gemeenteis. Er wordt voldoende besteed aan de maatschappelijke portefeuille. Aanscherpen van beleid kan worden besproken bij de kadernota.
Mevrouw Eigenhuijsen vraagt naar de onderbouwing van de overschrijding van de post veroordeling proceskosten en griffierechten in verband met gegrondverklaring van beroepen. Verder vraagt zij of de uitgaven voor voetgangersoversteekplaats bij de ingang van het Arsenaal betrekking hebben op de voetgangersoversteekplaats die er al ligt. Klopt het dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van de speelvoorzieningen. Ten slotte vraagt zij of er in de toekomst meer schadevergoedingen zijn te verwachten voor derden in verband met het wegenbeheer.
Wethouder Joon antwoordt dat er met betrekking tot de proceskosten conservatief wordt begroot.
Later wordt bekeken hoe een en ander uitpakt. Structureel wordt te laag begroot. Daarom is de tekst zo geformuleerd.
Burgemeester Roolvink zegt dat het om dezelfde voetgangersoversteekplaats gaat. Deze wordt aangepast in verband met de maatregelen bij de chicane.
De post onderhoud speelvoorzieningen is voorheen ondergebracht bij de post groen. Hij is onterecht niet hierbij opgenomen maar dat gebeurt wel in de toekomst.
Ten aanzien van de schadeclaims in verband met het wegbeheer zegt burgemeester Roolvink dat het een algemeen bekend gegeven is dat als er minder wordt uitgegeven aan wegbeheer er meer schadeclaimskomen. Het is een 1 op 1 relatie. Het aantal is nooit in te schatten.
De heer de Vaal vraagt hoe de opzegging van de huur van de brede school in Velp zich verhoudt tot de bouw van 2 nieuwe scholen. Is er al zicht op het stimuleren van het watertoerisme. Waarop zijn de bedragen van de verkoop van pachtgrond gebaseerd en is het nog reëel om hiermee rekening te houden.
Wethouder Joon antwoordt dat de ondernemers naar de gemeente zullen komen met een plan. Ze moeten nadenken over wat ze willen en de prijs zal daarin een rol spelen. Er vindt nog overleg plaats.
De behoefte aan 2 brede scholen is aanwezig. Bij de besluitvorming is rekening gehouden met de ontwikkelingen. In de eerste helft van 2015 komt het college met een plan voor het watertoerisme. Dat gebeurt in samenspraak met het Platform toerisme en recreatie.
De heer Leurs heeft schriftelijk een aantal vragen gesteld. Enkele vragen zijn al eerder beantwoord.
1.Klopt het dat het financieel perspectief een negatief saldo van 104.000 euro oplevert.
Wethouder Joon antwoordt bevestigend en legt uit hoe dit bedrag tot stand is gekomen.
2.Van welke ruimte in de brede school is de huur opgezegd.
Wethouder Joon zegt dat dit de kinderopvang betreft.
3.Kan de hoogte van de leges te maken hebben met het feit dat het aantal huwelijken achterblijft bij de verwachtingen.
Wethouder Joon zegt dat dit wellicht te maken heeft met de economische crisis. Steeds meer bruidsparen kiezen voor de gratis huwelijksvoltrekking.
4.Overzicht van de gegrond verklaarde juridische procedures.
Wethouder Joon geeft aan dat dit staat in het jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften.
5.Waarom is de storting van 30.000 in de rioolvoorziening nodig nu het college er 2 miljoen euro uit wil halen. Was de storting wel nodig.
Wethouder Joon zegt dat het gaat om dit jaar, de 2 miljoen betreft toekomstige jaren. De aanbesteding heeft minder gekost dan verwacht en dit bedrag van 30.000 is teruggevloeid naar de voorziening rioolbeheer.
6. Waaruit bestaan de wijzigingen in het Lokaal platform toerisme en recreatie, wie zitten er nu in en wat doet het platform.
Wethouder Joon zegt dat het lokaal platform een van de afdelingen van Graveon  is. Het is net gestart. Het bestaat uit een aantal ondernemers op het gebied van recreatie, cultuur en horeca.
Er vindt actief overleg plaats.
7Welk bedrag verwacht het college binnen te halen met betrekking tot het project snippergroen.
Wethouder Joon zegt dat het antwoord schriftelijk zal worden toegestuurd.
8. Wanneer verwacht het college pachtgronden en een gedeelte van de geluidswal Kooikersweg te kunnen verkopen.
Wethouder Joon zegt dat het antwoord schriftelijk zal worden toegestuurd.
9. Wanneer komt het college met voorstellen over startersbeleid dat met Graveon wordt opgezet.
Wethouder Joon zegt dat het antwoord schriftelijk zal worden toegestuurd.
10Heeft de daling van het aantal begrafenissen te maken met hoge grafrechten. Graag een overzicht vande hoogte van omliggende gemeenten.
Wethouder Joon zegt dat hij een overzicht van de omliggende gemeenten in het Land van Cuijk zal verstrekken. Burgemeester Roolvink wijst erop dat de raad heeft besloten tot kostendekkende tarieven.
11. Hoeveel huishoudens hebben op basis van een herbeoordeling een lagere vergoeding voor huishoudelijke hulp gekregen. Aanvullend daarop: bij hoeveel huishoudens is een gedeelte van de uren geschrapt dan wel zijn alle uren geschrapt en hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend
Wethouder Joon zegt dat het antwoord schriftelijk zal worden toegestuurd.
12. Wat gebeurt met het budget van 30.450 euro uit het gemeentefonds voor faciliteitenbesluit opvangcentra. Aanvullend daarop: gaat dit om gelden die worden ontvangen voor het AZC. Waarom heeft het IWAG niet geld ontvangen uit dit budget.
Burgemeester Roolvink zegt dat deze gelden worden gebruikt voor extra ondersteuning voor de afdeling Burgerzaken. Dit gaat met name om het taalaspect en de kosten van tolken. Het staat los van subsidie.
13. Klopt het dat alle ambtenaren een eindejaarsuitkering krijgen van 350 euro.
De heer Leurs zegt dat hij inmiddels heeft begrepen dat dit voortvloeit uit de cao voor gemeenteambtenaren.
14. Wanneer krijgt de raad een collegevoorstel om de gebouwen en ondergrond met betrekking tot de bedrijfsvoering niet over te dragen aan CGM.
Wethouder Joon zegt dat in de 2e Burap staat waarom het college adviseert om dit niet te doen. Als de raad akkoord gaat met de 2e Burap geldt dat als besluit.
15. De raad was in meerderheid tegen het verhoogde tarief voor de ODBN. Gaat het college dat tarief toch betalen.
Burgemeester Roolvink antwoordt bevestigend. De meerderheid van de gemeenten heeft voor gestemd, drie gemeenten stemden tegen. Daarmee is het een verplichte uitgave volgens de Gemeentewet.
Advies; als B-stuk agenderen voor de raad van 16 december 2014.

Vergadering/agendapunt
Actie
Afhandeling
9/12/14, 3
Schriftelijk antwoord over controle op samenvoeging budgetten jeugdhulp

9/12/14, 8
Informatie over totaalniveau lastendruk en vergelijking met andere gemeenten

9/12/14, 11
Schriftelijk antwoord over te ontvangen bedrag snippergroen

9/12/14, 11
Schriftelijk antwoord over verkoop pachtgronden en gedeelte geluidswal Kooikersweg

9/12/14, 11
Schriftelijk antwoord over startersbeleid i.s.m. Graveon

9/12/14,11
Overzicht grafrechten omliggende gemeenten

9/12/14,11
Schriftelijk antwoord over aantal zaken waarin vermindering uren huishoudelijke hulp speelt en aantal bezwaarschriftentegen deze besluiten

Geen opmerkingen: