27 nov. 2014

Ultieme poging om redvoertuig/hoogwerker/ladderwagen definitief voor Grave te behouden mislukt. Keerpunt 2010 werd verweten op de emotie te spelen! Luister de band er maar op na.Kijkje in onze prachtige en goed uitgeruste brandweerkazerne

MOTIE:   Zienswijze 1e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord


De raad van de gemeente Grave, in vergadering bijeen op 25 november 2014;

Overwegende dat:

De zienswijze niet voldoet aan de basisveiligheidsvoorschriften in onze gemeente met een historische kern;

De aanrijtijd vanuit Cuijk, die minimaal 20 minuten bedraagt, te lang is om tijdig in te grijpen bij het redden van levens;

De aanrijtijd vanuit Cuijk ook te lang is om een vluchtweg te bieden aan brandweerlieden die zich in het brandende pand bevinden;


Verzoekt het college om alles in het werk te stellen om het redvoertuig te handhaven in Grave.

En gaat over tot de orde van de dag.


Keerpunt 2010   
                                  
J.A.  Leurs

P.C. Schuts                    

B.W.A.M. Litjens                     

Bij een brand in de historische binnenstad kan dit redvoertuig binnen 6 minuten op de plek des onheils zijn.

De motie is verworpen in de vergadering van 25 november 2014Stemverhouding:

Voor: 5……………………….  Fracties:Keerpunt 2010, EVA en Suzanne de Zoeten van VPGrave………………..

Tegen:………9………………..Fracties:…LPG, VVD, CDA,Liberaal Land van Cuijk…en Jacques van Geest en Leon Kamps van VPGrave……………….Dit redvoertuig geeft slachtoffers en brandweerlieden uit een brandend
                              pand een prima vluchtweg.

P.S. Naschrift fractievoorzitter Jacques Leurs:

VPGrave raadslid Leon Kamps verweet dat ik  een e-motie had ingediend. Je moet dit rationeel benaderen. De burgemeester/portefeuillehouder Lex Roolvink deed er nog een schepje boven op in zijn reactie. En zei terloops dat Grave op te luxe voet leefde. De LPG, de hoeder van de Graafse historische binnenstad, kwam niet verder dan hun bezorgdheid uit te spreken.

Het Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens  gaf nog een reactie van ons vrijwilligerskorps dat recentelijk op zijn terrein een grote oefening gehouden heeft. "De animo bij het korps zal fors afnemen als twee voertuigen verdwijnen en er een busje voor terugkomt." "Neem deze vrijwilligers hun voertuigen niet af". 

Op de site van Brandweer Nederland lees ik net:

Wetgeving

In het Besluit Veiligheidsregio's (BVR) zijn de opkomsttijden vastgelegd. Voor de eerste basisbrandweereenheid gelden vier verschillende normtijden, 5, 6, 8 en 10 minuten, gedifferentieerd naar verschillende gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit. Voor het redvoertuig gelden dezelfde tijden, maar dan uitsluitend voor gebouwen die door het bestuur van de veiligheidsregio zijn aangewezen. Voor het hulpverleningsvoertuig geldt in alle gevallen een opkomsttijd van 15 minuten.
Het Besluit Veiligheidsregio’s biedt de besturen de mogelijkheid van de normtijden voor de basisbrandweereenheid en het redvoertuig beargumenteerd af te wijken. Dit wil zeggen dat het bestuur kan besluiten voor specifieke objecten of gebieden een andere normtijd te hanteren, tot maximaal 18 minuten, “als de kosten-batenafweging, rekening houdend met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft” (Memorie van Toelichting Besluit Veiligheidsregio’s). Het bestuur moet op basis van een risicoanalyse kunnen onderbouwen waarom de brandweer later ´mag´ komen, maar wordt niet verplicht tot het treffen van maatregelen. Doelstelling van de wetgever is echter wel om het lokale bestuur aan te zetten tot een bewuste afweging van brandveiligheid, waarbij risicobeheersing en preparatie/repressie integraal worden beschouwd op basis van een risicoanalyse.

Geen opmerkingen: