21 nov. 2014

Rekenkamercommissies Naarden en Bussum doen prima onderzoeken.

Lopend onderzoek.

 • Sturen en controleren met de begroting

  Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie inzicht geven in de mate waarin met name de  programmabegroting van de gemeente Naarden  de gemeenteraad in voldoende mate van informatie voorziet in de uitoefening van haar taken en in hoeverre de raad invulling heeft gegeven aan haar kaderstellende rol bij de totstandkoming van de begrotingen van  2011 tot en met 2014. 
 • Lokaal economisch beleid

  Een goed economisch klimaat is belangrijk voor de gemeente, omdat bedrijven werkgelegenheid en daarmee inkomsten genereren (zowel voor inwoners als voor de gemeente). Daarnaast leveren bedrijven een bijdrage aan de infrastructuur, brengen zij diversiteit aan in het winkel- en horeca-aanbod en geven zij een impuls aan het maatschappelijk leven.
  Dit onderzoek wordt samen met de Rekenkamercommissie Bussum uitgevoerd. Doelstelling van het onderzoek is om de raden inzicht te geven in hoeverre de gemeenten de mogelijkheden binnen de eigen gemeente en in de regio goed benutten om haar doelen (op de langere termijn) te behalen. De rekenkamercommissies willen niet alleen maar terugkijken, maar juist ook vooruit kijken. Het is belangrijk om lessen voor de toekomst te trekken uit het verleden. 
 • Decentralisaties in het sociaal domein

  De grootste uitdaging voor de gemeente, en daarmee ook voor de rekenkamercommissie, wordt op dit moment gevormd door de enorme uitbreiding van het sociaal domein. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze uitbreiding vergt veel van de raad. De rekenkamercommissie is erop gericht de raad hierin bij te staan. Recent heeft de commissie een onderzoek uitgevoerd dat al in dit licht kan worden gezien. Het betrof een onderzoek naar sturings- en controlemechanismen op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit is immers een belangrijk instrument voor de raad, dat de raad op de juiste wijze moet zien te benutten om grip te houden op onder andere beleid en uitvoering inzake het sociaal domein.
  In 2014 zal de rekenkamercommissie zich met name bezig houden met de vraag of de gemeente goed is voorbereid op de decentralisaties.

Geen opmerkingen: