24 mei 2014

Takendiscussie met wie? Wijkraad Binnenstad reageert op Gemeentelijke Takendiscussie.


MEI24

Takendiscussie met wie?

Tijdens de commissievergadering op 13 mei jl. is een werkgroep Takendiscussie samengesteld, wist u dat al?
Leden werkgroep/commissie Takendiscussie:
LPG – Rick Joosten
CDA – Ben Peters
VVD – Rob Bannink
Trots – Frans Smulders
Keerpunt 2010 – Jacques Leurs
Lijst Eigenhuijsen – Eva- Eigenhuijsen
VPGrave heeft besloten niet deel te nemen en wacht eerst een voorstel af.
En de Dorps- en Wijkraden zijn niet uitgenodigd.
Het voorstel van de gemeente om op 3 juni de inwoners van Grave elk 5 x 60 seconden de gelegenheid te geven om happend naar adem hun mening naar voren te brengen en vervolgens een week later beslissingen te nemen is een regelrechte farce. In het kersverse Bestuursakkoord stelt de coalitie nota bene meermaals dat de burger “aan de voorkant” moet worden ‘meegenomen’ in een besluitvormingsproces. Onderstaan enkele citaten uit dit Bestuursakkoord over het betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling;
  • De inwoners en Raad aan de voorkant betrekken bij ontwikkeling van het gemeentelijk beleid;
  • Optimale loketfunctie in Grave t.b.v. aanvragen op alle beleidsterreinen.
  • Burgers zo veel mogelijk aan de voorkant betrekken bij totstandkoming en  denken van buiten naar binnen. Meedenken, meebewegen, faciliteren en niet star toepassen van wet en regelgeving. Bedenken wat kan in plaats van bedenken wat niet kan
  • De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en -uitvoering. Het betrekken van wijken dorpsraden bij de communicatie van gemeente naar inwoners en van inwoners naar gemeente moet worden gestimuleerd.
  • Verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening met als uitgangspunt: De burger centraal;
Ik zou wel eens willen weten wat de definitie is van ‘aan de voorkant’; (Weet u ook wat de voorkant van uw achtertuintje is?) De Wijk- en Dorpsraden hebben merkwaardig genoeg geen uitnodiging ontvangen. Op de website van de gemeente staat ook uitsluitend op 3 juni een vergadering van een raadscommissie aangegeven, geen informatie. Handig is dit niet, we hebben nog maar zo’n 10 dagen te gaan. Alle burgers van Grave dienen nadrukkelijk uitgenodigd te worden. En a.u.b. ruim van tevoren, ook vrijwilligers hebben agenda’s.
Een uurtje surfen op het net om te bekijken hoe andere gemeenten deze takendiscussie regelen en wel zeer serieus nemen werkt verhelderend, een aanrader! Het volgende voorstel van de Wijkraad Binnenstad Grave;
* De Gemeente Grave dient enkele debatten te initiëren in Grave; Er moet veel bezuinigd worden, dit raakt ook direct aan de inwoners van Grave. De raad dient ruimte te geven aan de inbreng vanuit de stad en de gemeente. De raad dient de spelers in de gemeente nadrukkelijk te vragen mee te doen, een dialoog op te zetten. Immers in het bestuursakkoord is beloofd dat inwoners aan de voorkant zullen worden meegenomen in de besluitvorming? Iedere inwoner, elke organisatie, elk bedrijf uitnodigen om deel te nemen aan dit proces.
* Welke kaders gaat de raad stellen voor het college van B&W met een duidelijke opdracht voor dit college? Wat zijn de kerntaken in het licht van o.a. de kostenbesparingen voor de komende 4 jaar en verder?
Om een ‘kapstok’ te geven voor deze dialoog met de stad en de gemeente kunnen de volgende centrale thema’s gekozen:
Vitaal Grave
Dit thema heeft betrekking op de mogelijkheden die de stad biedt om te wonen, te werken en onderwijs te volgen. Daarnaast wordt de vitaliteit van een stad en gemeente ook bepaald door de faciliteiten voor mobiliteit (verkeer en vervoer), recreatie voor eigen inwoners, jeugd en toerisme en de fysieke ontwikkeling van de stad (stedelijke ontwikkeling). Ondernemerschap, minder regels.
Wonen in Grave
Het thema ‘Thuis in Grave’ staat voor het leefklimaat in de stad. Of het goed toeven is in Gravewordt bepaald door de beleving van veiligheid, het groene karakter van de stad (natuur en milieu), de staat van de openbare ruimte en de mogelijkheden om cultuur te beleven, evenementen te bezoeken en te sporten.
De krachten bundelen
Het thema ‘De krachten bundelen’ gaat over de ondersteunende rol van de gemeentelijke overheid. Zo is er de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke dienstverlening, maar ook voor de samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Daarnaast ondersteunt de gemeente via het verstrekken van subsidies, uitkeringen (sociale zekerheid) en door activiteiten op het terrein van zorg en welzijn.
Kortom;
 Welke taken kan de gemeente minimaliseren/stoppen?
 Welke taken kan de gemeente overlaten aan partijen in de samenleving?
 Hoe kan de gemeente dezelfde taken uitvoeren voor minder geld (efficiënter werken)?
 Hoe kan de samenwerking met partijen in de samenleving meer bezuinigingen opleveren?
 Hoe kan de gemeente extra opbrengsten generen?

Beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming
De takendiscussie zou de volgende fasen moeten doorlopen;
1. beeldvorming,
2. oordeelsvorming
3. besluitvorming.
In de vergadermodellen van diverse gemeenten komen deze drie stappen uitdrukkelijk naar voren. Steeds meer gemeenten hanteren het zogenoemde BOB-model om de besluitvorming door de raad te structureren.
De fase van beeldvorming dient vorm te krijgen in de externe oriëntatie met de stad, die van start kan gaan op 3 juni. En één bijeenkomst is waarschijnlijk niet voldoende. Na die bijeenkomsten zou een rapportage moeten verschijnen met de resultaten van deze beeldvormende fase. De gezamenlijke oriëntatie van de raad vormt een zo neutraalmogelijke inventarisatie van informatie uit de stad. De raad moet een open en transparant gesprek met de inwoners aangegaan over taken en hervormingen. De raad dient vragen te stellen, te luisteren en informatie te verzamelen. Met andere woorden, bij het ophalen van informatie is zeker geen plaats voor politieke kleuring.
Na afloop van deze externe oriëntatie met de gemeente/bewoners (beeldvorming) zou een meningsvormende  raadsbijeenkomst plaats moeten hebben(oordeelsvorming). Het gaat hier om een openbare bijeenkomst, niet zijnde een raadsvergadering. In deze bijeenkomst wordt het beeld verscherpt over wat de raad wel en niet als toekomstige kerntaken van de gemeente beschouwt, waar mogelijkheden tot een andere rolverdeling en besparingen liggen.
Uiteindelijk dient een raadsvergadering te worden belegd voor het kaderstellende debat (besluitvorming). De raad stelt dan de kaders via enkele richtinggevende uitspraken en/of een duidelijke opdracht van de raad aan het college over de verdere invulling van de kerntaken en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing. De uitvoering van die raadsbesluiten ligt in handen van het college.
H. Kruizinga- Wijkraad Binnenstad Grave (www.wijkraadbinnenstadgrave.nl)
St. Wijkraad Binnenstad Grave, secrt.: Brugstraat 10A, 5361 GT Grave. KvK. ’s-Hertogenbosch nr. 17212068. Tel.:0486-436652 + 06-15104825 (ook voor sms) Website: www.wijkraadbinnenstadgrave.nl ,email:info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Geen opmerkingen: