26 mei 2014

Veranderingen binnen college kosten 405.000 euro!


Beantwoording vragen Litjens:
  1. Kunt u reeds zeggen of de gemeente Grave op basis van de “Notitie groot onderhoud gemeentefonds 2015”van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gekort wordt en zo ja, tot welk bedrag?
  2. Ik wil graag een totaaloverzicht van de kosten wat de voorgenomen wethouders wisseling ons reeds nu kost en in de toekomst gaat kosten?
  3. Wil het college van B&W medewerking verlenen om er voor te zorgen dat het primaat weer terugkomt bij de Gemeenteraad?
  4. Kunt u mij een overzicht verstrekken, welke onderwerpen door gemeenteraad aan het College zijn gedelegeerd en welke machtigingen het College van B&W aan de ambtenaren hebben verleend en aan welke ambtenaren met naam en toenaam?
Antwoorden:
  1. Ja de gemeente Grave wordt gekort. Vooralsnog is de korting € 187.500. Bij de meicirculaire komt hier meer duidelijkheid over.
  2. De uitbreiding van 0,8 FTE van de wethouderfunctie voor de komende raadsperiode van 1-5- 2014 tot 1-5-2018 gaat ca. € 240.000,-- (€60.000 p.j) kosten. Door een wijziging in de bezetting van het college is er instroom in de wachtgelduitkering De duur is gemaximeerd op 3 jaar en 2 maanden. De maximale kosten bedragen ca. € 165.000,-- (€ 52.000 p.j). Eventuele neveninkomsten worden conform de bepalingen van de rechtspositieregeling met de wachtgelduitkering verrekend. 

Geen opmerkingen: