25 mei 2014

VPGrave reageert op bestuursakkoord. Gelderlander schrijft: "Weinig steun coalitie in Grave".Reactie op bestuurakkoord

Op 13 mei ontvingen wij het bestuursakkoord 2014-2018 Gemeente Grave. Later dan aangekondigd. Te laat omdat de collegeleden al geïnstalleerd zijn, de portefeuilles verdeeld en de werkzaamheden van het college gestart.

De coalitie vraagt aan de oppositie opmerkingen, correcties en ideeën opdat het bestuursakkoord aan waarde wint en een breder draagvlak kent. Wij als leden van de oppositie willen ons niet committeren aan het bestuursakkoord omdat het onze bewegingsvrijheid als oppositie hindert. Het is een bestuursakkoord van de coalitiepartijen en dat moet zo blijven.                                                                                                                   

Dat was overigens anders geweest als begonnen was met programmatische besprekingen om pas daarna naar de personele invulling te kijken. Verschillende suggesties in die richting zijn genegeerd.

In deze notitie geven wij een reactie op de inhoud van het bestuursakkoord en voegen wij de zienswijzen van de VPGrave toe.

Algemeen

‘Grave Gezond Zelfstandig’ zou de titel en hoofdlijn worden van de nieuwe coalitie voor de bestuursperiode 2014-2018 en was leidend voor de vorming van de coalitie. Echter slechts in de communicatieparagraaf wordt iets over dit onderwerp gezegd, namelijk dat in deze bestuursperiode wordt uitgegaan van de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten. 

Dit standpunt had door alle raadsfracties onderschreven kunnen worden. Immers, een gemeentelijke herindeling vraagt enige jaren voorbereiding. Wij vinden het aan de kant zetten tijdens de coalitiebesprekingen, van partijen die samen 46% van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen, met name vanwege hun standpunt met betrekking tot eventuele gemeentelijke herindeling, zeer dubieus.

Wij vragen ons daarom af of de coalitie nog meer afspraken heeft gemaakt, die zijn vastgelegd in een side-letter? Als dat het geval is willen wij daar graag kennis van nemen.

Het bestuursakkoord  is defensief, staat vol met gemeenplaatsen, is op geen enkel punt vernieuwend en bevat wat ons betreft geen passages waar wij enthousiast van worden. Het stuk ontbeert ambitie.

Een goede onderbouwing waarom er voor dit programma een uitbreiding van het aantal wethouders met 0,85 fte nodig wordt geacht ontbreekt volledig.

Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Het is merkwaardig dat de enige functie waar de gemeenteraad over gaat, te weten de griffie, als eerste genoemd wordt in het bestuursakkoord, verder te noemen BA.

Het aan de voorkant betrekken van burgers en organisaties van belanghebbenden bij totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid heeft onze instemming. 

Ook het niet star toepassen van regels en het trachten te voorkomen van procedures waar dat niet nodig is heeft onze sympathie, met de kanttekening dat de rechtszekerheid van burgers niet in gevaar mag komen en willekeur onder alle omstandigheden wordt vermeden.

Openbare ruimte

Er wordt onder de noemer openbare ruimte gesproken over woon- en leefomgeving, voorzieningen, toerisme en recreatie, samenwerking tussen gemeenten  en waterbeheer. Dat maakt een nogal chaotische indruk.

Wat wij missen zijn statements over hoe we willen omgaan met de noodzaak verdere maatregelen te nemen in het kader van de beveiliging tegen overstromingen. Ehoe we denken toeristen meer dan een dag vast te houden in Grave en omgeving door bijvoorbeeld een middenklasse hotel mee te nemen in het programma van eisen voor de Prinsenstal

En wat te denken van de verloedering van de binnenstad en het feit dat minder validen de toch al moeilijk begaanbare stoepen niet meer kunnen gebruiken, omdat  kooplui hun waar op de stoep zetten en steeds meer banners en ander reclamemateriaal de weg verspert.
                                                                                                                 Hebben we de illusie dat we de openbare ruimte op niveau kunnen houden als we doorgaan met de in de meerjarenprognose voorgestelde bezuinigingen?

De beleidsdoelstellingen en aandachtspunten ademen een sfeer van zelfvoldaanheid en zelfgenoegzaamheid, terwijl er een bezuiniging van 2 miljoen nodig is de komende jaren. 

Er moeten keuzes gemaakt wordenWij kunnen de koers die de coalitie wil varen bij de bezuinigingen niet ontdekken. Het onderhoud van wegen kan met de huidige budgetten niet meer op hetzelfde niveau blijven. Wij willen graag inzicht in de stille reserves die in de gemeentelijke onroerende zaken zitten. Wij geloven hier niet in.

Ronduit verrassend is dat de coalitie eindelijk werk wil maken van het ontwikkelen van een visie op het Visioterrein, inclusief een parkeerbak achter de Hampoort en een oplossing voor de verkeersproblematiek St. Elisabethstraat. In de vorige bestuursperiode wilde de coalitie daar nog niet aan. Bravo!

Maar hoe men in de visie op het Visio terrein het tracé van de N321 wil meenemen en tegelijk de ontwikkeling van de visie op de N321 géén belemmering mag vormen voor de uitvoering van eventuele plannen voor het Visio terrein is erg onhelder. Is een nieuw tracé voor de N321 over hetVisioterrein nu wel of niet denkbaar?

Restauratie van Bekaf, als dat al nodig is, kan wat ons betreft wachten tot er weer geld is.

Bouwen , wonen en milieu

Ook dit hoofdstuk is rommelig. Het is vooral een beschouwing over economie, het creëren van een beter vestigingsbeleid en verbetering van de relatie met plaatselijke ondernemers.  

Verder een opsomming van bestaand beleid, met dien verstande dat er op de rem wordt getrapt waar het betreft de woningbouw. Is er niemand binnen de coalitie die zich realiseert dat je aan woningbouw ook kunt verdienen. Is er niemand die zich realiseert dat spijtoptanten niet terugkeren als er geen aanbod is. Is er niemand die zich realiseert dat niet vraaguitval de oorzaak is van het leegstaan van relatief veel woningen, maar de veel te hoge prijzen die gevraagd worden.  

Geen concrete plannen, restrictief beleid, grote voorzichtigheid, ook ten aanzien van Wisseveld. Je zou toch mogen verwachten dat de coalitie over Wisseveld een standpunt heeft. Met welke resultaatgerichte afspraken ten aanzien van Wisseveld wordt de  wethouder de komende 4 jaar op pad gestuurd?

Kind, cultuur en sport

Geen verkeerd woord in dit hoofdstuk. Wel een ongelooflijk gebrek aan visie. Er wordt slechts gesignaleerd wat er aan bestaand beleid is. Waar zich de mogelijkheid voordoet  een eigen geluid te laten horen, namelijk ten aanzien van de afloop van het contract met LACO, wordt het aan het college gelaten daarover met een voorstel te komen.

Het installeren van een jongerenraad, nadat nagenoeg alles is wegbezuinigd, op de jeugdledensubsidie en een deel van de middelen voor culturele vorming na, is het voorhouden van een stuk vlees aan een tandenloze tijger.

Maatschappelijke zaken

Een volledig beleidsarm hoofdstuk. We zien wel wat er op ons afkomt waar het betreft de decentralisaties. We maken ons waar het betreft het AZC vooral druk over de invulling van de oude gebouwen en we gaan serieus werk maken van zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen of hun familie of buren. Als het maar geen geld kost.   
                                                                                          
De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verklaren we wederom tot een landelijk probleem. Geen spoor van mededogen, geen solidariteit. Neen, het is ons probleem niet. Op dit punt laat de coalitie zijn ware gezicht zien. Grave wordt de komende vier jaar wederom bestuurd door een rechtse coalitie.

De coalitie lijkt serieus werk te willen maken van versterking van de rol van wijk- en dorpsraden. Op dat punt mag de coalitie op onze steun rekenen.

Communicatie

Afgezien van de al eerder genoemde passage betreffende de zelfstandigheid die buitengewoon mager is kunnen we de lijn van wat in dit hoofdstuk staat wel onderschrijven. We begrijpen dat de coalitie transparanter wil werken en het ambtelijk apparaat daarop wil aanspreken. Dat voornemen heeft onze instemming.

Geen opmerkingen: