25 mei 2014

Portefeuilleverdeling Graafs college.

Tijdens de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13 mei jl. is de portefeuille van het nieuwe college vastgesteld. Hieronder vindt u de verdeling van de portefeuilles. De nummers verwijzen naar de programma’s in de programmabegroting van de gemeente Grave.
Portefeuille burgemeester Lex Roolvink
1 dienstverlening, veiligheid en bestuur
   1.1 dienstverlening
   1.2 veiligheid
       Brandweer
       Openbare orde en veiligheid
       Rampenbestrijding
   1.3 bestuur
       Intergemeentelijke samenwerking
       Voorlichting en representatie
4 kind, cultuur en sport
   4.2 cultuur
       Kunst en cultuur
       Monumenten en erfgoed

Projectportefeuille burgemeester Roolvink
       - Visio
       - de Drie-eenheid
       - Handhavingsbeleid en B-zaken
       - Werkorganisatie CGM
       - Integriteit
       - Beleidscoördinatie

Portefeuille 1e Loco: Wethouder Anja Henisch
5 maatschappelijke zaken
   5.1 leefbaarheid
       Gemeenschapsaccomodaties
       Wijk- en dorpsbeheer
   5.2 welzijn en gezondheidszorg
       Jeugdbeleid
       Maatschappelijk werk
       Ouderenwerk
       Overige gezondheidszorg
       Vrijwilligerswerk
   5.3 inkomensvoorziening
       Fraudebestrijding
       Minimabeleid
       Uitkeringen BBZ
       Wet Buig
   5.4 werk en activering
       Participatiebudget
       Sociale werkvoorziening
   5.5 minimabeleid
       Minimabeleid
   5.6 maatschappelijke ondersteuning
       Maatschappelijke zorg
       Voorzieningen gehandicapten
       Vreemdelingen

Portefeuille 2e Loco: Wethouder Eric Daandels
2 openbare ruimte
   2.1 wegen en parkeren
       Gladheidsbestrijding
       Openbare verlichting
       Straatmeubilair
       Straatreiniging
       Verkeer en vervoer
       Wegen
   2.2 waterwegen en havens
   2.3 openbaar groen
   2.5 riolering en waterbeheer
   2.6 gemeentelijke eigendommen
       Begraafplaatsen
       Gem. Eigendommen
3 bouwen, wonen en milieu
   3.1 omgevingsrecht
       Bodem
       Milieu
   3.2 ruimtelijke ordening
       Huisvesting woonwagenbewoners
       Ruimtelijke plannen
       Volkshuisvesting
       WABO-beschikkingen
   3.3 economische zaken
       Economische zaken
       Markt (en)
   3.4 afvalinzameling

Portefeuille 3e Loco: Wethouder Jeroen Joon
2 openbare ruimte
   2.4 recreatie en toerisme
       Kermis en overige evenementen
       Recreatie en toerisme
3 bouwen, wonen en milieu
   3.5 Grondexploitatie
4 kind, cultuur en sport
   4.1 onderwijs en kinderopvang
       Achterstandsplan VVE
       Kinderopvang
       Leerplicht
       Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting
       Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
       Leerlingenvervoer
   4.2 cultuur
       Openbaar bibliotheekwerk
   4.3 sport
       Buitensportaccommodaties
       Sport algemeen
       Financiën

Projectportefeuille Wethouder Jeroen Joon
       - Uitvoering handhaving, m.u.v. handhaving B-zaken
       - Takendiscussie 2014
       - Leerlingen- en zorgvervoer
 

Geen opmerkingen: