2 mei 2014

Opmerkelijk nieuws in Grave Kiest.‘Jammer dat de raad niet eerder bij de formatie betrokken is’
Een gesprek met wethouder Daandels

Gerard Adams heeft verstek laten gaan zonder opgaaf van reden. 

Later in het gesprek zinspeelt Daandels een paar keer op het gegeven dat Adams zich erg geschoffeerd voelt door de wijze waarop hij door de VVD opzij geschoven is. Terwijl van die kant de eis op tafel gelegd werd, dat ze een financieel expert op de zetel wilden, zijn ze hem voorbijgelopen, hoewel hij toch in het raad en bij de bevolking uitstekende credits opgebouwd had. Overigens is bovenstaande formulering de onze. Daandels heeft enkel verteld dat hij er ook niets van begreep. De rol van de VVD, die Adams niet wilde voordragen, blijkt uit wat Daandels in het gesprek vertelde over de formatie. En uiteraard uit onze eigen waarneming.  

Een bestuurder met zelfvertrouwen, dus, maar ook op en top politicus die graag kwijt wil dat hij door het CDA gevraagd is om de kar nog vier jaar te trekken. In de vorige raadsperiode was de relatie met ons Graafse CDA vooral zakelijk; na april zal hij binnen de partij deelnemen aan de coaching van hun nieuwe raads- en commissieleden. Zoals u weet, heeft daar een verjonging plaatsgevonden en moeten nieuwe raadsleden goed ingewerkt worden. 

Tot medio mei is Adams dus nog in functie.

De discussies over wie wel en wie niet hebben zich eigenlijk alleen binnen de VVD afgespeeld. 
  ‘Door alle gedoe in de VVD ziet het er wel een beetje zo uit maar vanuit het CDA kan ik melden, dat wij vanaf het eerste gesprek met de inhoud bezig zijn geweest. Ik heb met Ben Peters uitvoerig gepraat over de speerpunten van het nieuwe beleid en er ligt ook al een tijdje een akkoord op hoofdlijnen.’ Daandels wijst erop dat het zijn voorkeur gehad zou hebben, als er eerst een informateur aan het werk zou zijn gegaan om alle informatie vanuit de partijen op tafel te krijgen en op basis daarvan pas aan de eigenlijke formatie te beginnen. ‘Zoals het nu gegaan is, is allerlei informatie over wat er gaande was toevallig naar buiten gekomen en dat is niet goed. Er gebeuren altijd onverwachte zaken; nu bijvoorbeeld dat beoogd wethouder Joon al in een heel vroeg stadium naar buiten bracht dat hij wethouder ging worden in Grave. 

‘Bovendien is mijn oordeel dat ze Adams veel te weinig in het onderhandelingstraject hebben meegenomen. Maar het was de VVD die er echt over ging en die daarop aangesproken moet worden.’

Oppositie
‘Wat mij betreft wordt het concept bestuursakkoord aan de raad voorgelegd. Ook binnen de oppositie leven goede en behartigenswaardige gedachten en mogelijk kan er op die manier ook voorzien worden in een breder draagvlak. Maar dat zijn zaken van de coalitie zelf; ik werk enkel in haar opdracht.’

Taakverzwaring
‘Bovendien maakte de ingewikkeldheid van de coalitie, een duidelijke winnaar en uiteindelijk drie verliezers in de coalitie, het wenselijk dat op deze manier extra stabiliteit en commitment van de deelnemend partijen werd ingebouwd.’ Onze vraag waarom de burgemeester niet wat meer politieke taken toebedeeld gekregen heeft, wordt maar heel summier beantwoord. Daandels wijst erop dat de burgemeester druk in de weer is om Grave op allerlei plekken op de kaart te zetten maar dat lijkt een beetje op het compliment in protestante kerken, ‘Dominee, u had een boeiende Bijbeltekst gekozen’, wanneer niet met zoveel woorden gezegd wilde worden dat de preek niet erg gewaardeerd werd. Wel wil hij nog wat kwijt over dat driemaal nagenoeg voltijds. ‘Een van de gedachten daarachter is, dat het niet werkt om parttime wethouder te zijn. Wethouderschap is geen baan van negen tot vijf; je moet op heel veel verschillende tijden beschikbaar zijn. Dan is het lastig om parttime te werken.’

De samenwerking tussen die wijk- en dorpsraden en de gemeente is erg moeizaam geweest de voorbije jaren. Dat is in belangrijke mate een kwestie van gebrek aan communicatie geweest. Nu staat er een akkoord in de steigers; als dat zijn definitieve vorm heeft, is daarmee een basis gelegd om echt iets voor elkaar te krijgen. Dan komt het er alleen nog op aan dat de raad echte keuzes maakt, ook in het kader van de bezuinigingen en de takendiscussie die daaruit voortvloeit. In dat opzicht verwacht ik ook veel van mijn nieuwe collega Joon die daar plek voor zal moeten zoeken binnen de begroting met een zware bezuinigingsopdracht. 

Daandels geeft de wijk en dorpsraden het advies mee om elkaar wat nadrukkelijker op te zoeken en ook daar te kijken naar schaalvergroting. ‘Je ziet bijvoorbeeld dat de wijkraden in West en Centrum er niet in slagen om voldoende bestuursleden te krijgen. Waarschijnlijk wordt dat al een stuk beter als die samengaan of intensief gaan samenwerken.’

Ondergronds
Daandels is ook de wethouder van de ondergrondse opslag van afval, althans van de plannen daartoe die in eerste instantie zijn vastgelopen. ‘We zijn begonnen deze processen wat beter in beeld te brengen. In mei komt er een notitie over de ondergrondse opslag en kunnen we een paar varianten aan de raad voorleggen. Die varianten gaan er dan over in hoeverre we de wensen en verlangens van horeca en andere ondernemers bij het project kunnen betrekken. Het college heeft daar inmiddels al een keuze gemaakt maar die houd ik nog even voor me, omdat die uiteraard eerst aan de raad moet worden voorgelegd. Mogelijk zal er een soort pilot volgen vanuit het Land van Cuijk, waar deze taak is neergelegd maar eerst moet de raad hier haar keuzes maken.’ Het klinkt erg ambtelijk en vaag maar de conclusie mag voorlopig zijn dat ondergrondse opslag van afval in Grave nog niet van de baan is en dat er voortvarend aan wordt gewerkt. Een kostbare geschiedenis, laat zich raden…

Gestoofd
Met Daandels praten kan niet zonder het ook over ’t Wisseveld te hebben, de vastgoedkool die ons bestuur in belangrijke mate zichzelf gestoofd heeft. We weten dat het vier jaar tot Daandels’ core business heeft gehoord om daar een fatsoenlijk einde aan te breien. Hij vertelt wel erg geschrokken te zijn van de overeenkomst die er lag. ‘Die was zwaar onder de maat, omdat de gemeente haar regietaak er door kwijt was geraakt. De onderhandelingen hebben tot nu toe steeds als inzet gehad om die weer terug te leggen bij ons. Een jaar of anderhalf geleden lag er een akkoord met de Grond- en BouwBank (GBB), maar die is daar alsnog op teruggekomen en nu moet er gewacht worden op een bindende uitspraak van de rechter. Die verwachten we tegen de zomer.

Volwassener
Als het aan Daandels ligt, wordt de relatie tussen raad en college in de nieuwe periode volwassener.  

Bron: Voor het hele interview Grave Kiest

Geen opmerkingen: