23 mei 2014

Laat je stem horen in de Graafse Kerntakendiscussie.Zoals in eerdere berichtgeving is gemeld, staat de gemeente Grave voor de opgave een evenwichtige begroting te presenteren die in speelt op wat voor gemeente we willen zijn en waar structurele lasten gedekt worden door structurele inkomsten. 

Daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

Hieronder leest u enkele vragen en stellingen, waarmee wij u willen prikkelen om uw bijdrage te leveren aan onze takendiscussie. Alles tegelijk gaat niet meer en moeten we voor niet-wettelijke taken altijd naar de lokale overheid blijven kijken? Discussieer mee en kom met goede suggesties.


Een gemeente krijgt financiële middelen uit diverse bronnen. Voor een deel is dat gemeenschapsgeld (Gemeentefonds en subsidies), voor een deel zijn dat directe belastingen en heffingen bij de inwoners en bedrijven. Grave besteedt die middelen aan wettelijk opgelegde taken; zelfbenoemde taken en zelf gekozen voorzieningen. 

Omdat we niet meer kunnen uitgeven dan wat we beschikbaar hebben moeten we steeds nieuwe keuzes maken en accepteren dat sommige overheidstaken en gemeentelijke voorzieningen, boven op de wettelijke voorzieningen, niet vanzelfsprekend zijn.

Hoe kijkt u naar de gemeente? Welke rol heeft zij in de samenleving?
  • Moet extra geld naar samenlevingsknelpunten of naar de    woonomgeving?
  • Beperken we ons tot landelijk vastgestelde maatschappelijke voorzieningen?
  • Investeren we gelden in werkgelegenheidsvoorzieningen of toeristische ontwikkeling of vergrijzingsproblematiek specifiek in het belang van onze gemeente?
  • Moet de gemeente 4 voetbalverenigingen in stand houden?
  • Moeten verenigingen/evenementen financieel ondersteund worden door gemeente?
  • Grave heeft veel groenvoorzieningen in de wijken. Veel inwoners zijn er trots op. Mogen we van die inwoners verwachten dat zij plantsoenen zelf op orde houden?
Hoe kunt u een bijdrage aan de discussie leveren?

Op 3 juni is er een inspraak avond van de gemeenteraad. Dan kunt u gebruik maken van de geboden spreektijd. 

Wij vragen u om uzelf aan te melden per e-mail: griffie@grave.nl of telefonisch: T (0486) 477 215. Doe dat uiterlijk op 48 uur voor aanvang van de vergadering (3 juni,19.30 uur). Spreekt u namens een organisatie, geef dat dan aan.

Maar u kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de raadsleden en fracties van Grave. Zodat zij uw ideeën/suggesties mee kunnen nemen bij hun beschouwingen op de takendiscussie op 10 juni. 

De deadline hiervoor is 5 juni 2014. Voor adressen van de individuele raadsleden verwijzen wij u naar de website van de gemeente Grave.

Vanaf maandag 26 mei is de notitie Takendiscussie beschikbaar op de site van de gemeente Grave. Dit document is een handreiking om een beeld te vormen van welke taken een gemeente uitvoert.
Stuur uw opmerkingen, i.v.m. ziekenhuisopname van Nel Schuts, naar: Jacques Leurs emailadres: graveinhetnieuws@gmail.com

P.S. Keerpunt 2010 had liever de kerntakendiscussie eerder willen voeren om zo de uitkomsten te gebruiken voor het opstellen van het bestuursakkoord. Nu hanteren we de verkeerde volgorde! We zullen ook nog een extra fractieoverleg hiervoor inlassen. Omdat we ook het bestuursakkoord moeten behandelen in de Graafse gemeenteraad a.s. dinsdag wordt het lastig een extra avond in te lassen. We vinden het erg belangrijk dat niet alleen raadsleden en collegeleden en ambtenaren deze discussie voeren.

Drie cruciale vragen 

De kerntakendiscussie en de daarmee samenhangende analyse van bezuinigingsmogelijkheden gaan over drie centrale vragen: 

I. Hoe ver, tot welke niveau, moet de gemeente haar taken uitvoeren? 
II. Waar is bezuinigingspotentieel te vinden? 
III. Als we taken afstoten of bezuinigen, op welke manier moeten we dat dan (globaal) doen? 

Geen opmerkingen: