15 mei 2014

Het bestuursakkoord is gereed. Op 21 mei praten we er in een openbare bijeenkomst over in het fractieoverleg in het Stadskantoor!


0. Algemeen
Het bestuursakkoord staat voor de periode 2014 – 2018 vooral in het teken van het continueren en waar mogelijk, binnen de financiële kaders, verbeteren van het voorzieningenniveau voor onze burgers. 
De ingezette koers in de periode 2010 – 2014 zal verder worden voortgezet in de periode 2014 – 2018. In deze periode zullen wij meer dan normaal te maken krijgen met overheveling van taken door Rijk naar de Gemeente met daarbij de toegepaste efficiencykorting; te denken valt hierbij aan de over te hevelen taken op het terrein van het sociale domein. De budgetten die hiermee gemoeid zijn, verdubbelen bijna onze begroting. Het is zaak om de taken binnen de beschikbare budgetten zo goed mogelijk uit te voeren.Daarnaast staat onze gemeente in deze periode voor een forse bezuinigingsoperatie van structureel circa € 2,0 mln. voor de periode 2015 – 2017. In 2014 wordt aan de hand van een takendiscussie bezien waar de speerpunten en de bezuinigingen worden neergelegd. Er wordt door gegaan op de ingeslagen weg van samenwerking in het Land van Cuijk volgens het Graafs Manifest. Afgelopen 1 januari 2014 is het eerste resultaat van samenwerking operationeel geworden, de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill/St Hubert (CGM) is per die datum van kracht. Hiermee wordt de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties verminderd en moet de kwaliteit van dienstverlening toenemen.De coalitie is overtuigd van de noodzaak tot samenwerking van de ambtelijke organisaties om het voorzieningenniveau voor de burgers in stand te houden en te verbeteren en voor het zorgvuldig en efficiënt uitvoeren van de nog over te hevelen taken door het Rijk en Provincie op het terrein van het sociale domein.In dit kader achten wij het noodzakelijk dat de Raad meer grip en controle heeft op de samenwerking in CGM verband. De synergievoordelen moeten zichtbaar gemaakt worden.Uitgangspunten van de samenwerking zijn: Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen en Kostenreductie.De speerpunten van het te voeren beleid in de bestuursperiode 2014 – 2018 richten zich op de beleidsterreinen:1. Economie, Toerisme en Recreatie;2. Leefbaarheid in stad, wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden;3. Handhaving naar de geest en niet alleen naar de letter van de wet;4. Maatwerk leveren in het sociale domein;5. De inwoners en Raad aan de voorkant betrekken bij ontwikkeling van het gemeentelijk beleid; 6. Aan het begin van de nieuwe Raadsperiode een afsprakenkader met tijdspad instellen.
1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuur

DienstverleningOmvat de bestuurlijke organisatie, de relatie tussen bestuur en burgers, inclusief de ondersteuning door de griffie aan de raad, het presidium en de raadscommissies, de dienstverlening door de CGM-organisatie (Cuijk-Grave-Mill/St.Hubert) aan de burgers van Grave en overige belanghebbenden.
CGM levert een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen tegen acceptabele kosten en werkt vraaggericht. Hierbij is de rode draad ’wat is mogelijk’, niet star de regels toepassen. De gemeente moet faciliteren en particuliere initiatieven daar waar mogelijk ondersteunen. De organisatie biedt de klant de keuzevrijheid via welk communicatiekanaal (internet, telefonie, post of balie) zij met de gemeente zaken wil doen.
De volgende beleidsdoelstellingen willen wij realiseren:
1. Hogere klanttevredenheid in de dienstverlening;2. Werken volgens het Lean & Mean principe;2. Tegengaan van bureaucratie en het schrappen van onnodige regelgeving;3. Preventie en bewustwording om het ontstaan van identiteitsfraude te voorkomen;4. Optimale loketfunctie in Grave t.b.v. aanvragen op alle beleidsterreinen.
Veiligheid
Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:
1. Uitvoering geven aan de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 (IV) op basis van de methodiek Kernbeleid Veiligheid;2. Borgen van een veilige leefomgeving binnen de gemeente Grave, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen; 3. Doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking CGM op het gebied van openbare orde en veiligheid, rampen en crisis beheersing; orde en veiligheid, rampen en crisisbeheersing;4. Het streven naar het verhalen van schade door vandalisme bij de veroorzakers;5. Aansluiten bij Regionaal Informatie Centrum (RIEC) voor integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit;6. Onderzoek naar buurtbemiddeling.Bestuur
Regionale samenwerking
Samen staan we sterk. Een goede onderlinge samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio is van groot belang voor het effectief uitvoeren van onze taken als eerste overheid. We kijken over onze grenzen heen en gaan allianties aan in de regio. Deze allianties moeten bijdragen aan het bereiken van onze doelen en ambities. Daarbij blijven we openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden in de regio.Land van Cuijk: De samenwerking krijgt steeds meer vorm en inhoud. De strategische visie Land van Cuijk en de uitvoeringsagenda zijn concrete voorbeelden daarvan. De visie kent een vijftal thema’s te weten: - Agrofood; - Verbetering vestigingsfactoren; - Recreatie en Toerisme; |- Leefbaarheid en Zorg; - Sociaal domein. De uitvoeringsagenda van de visie wordt in deze bestuursperiode verder geconcretiseerd.
Regio NO Brabant
Het ligt in de lijn der verwachting dat na ondertekening van het bestuursconvenant voor de Regio NO Brabant en de doorontwikkeling van de governance deze samenwerkingsvorm ook een grotere rol van betekenis zal gaan vervullen.Euregio:De gemeenten uit het Land van Cuijk zijn lid van de Euregio Rijn Waal. Met het nieuwe Interreg V zien wij mogelijkheden voor cofinanciering van regionale projecten.PNMHet Platform Noordelijke Maasvallei is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs, zorg, volkshuisvesting en overheid, ook wel de vier O’s (Overheid, Onderwijs, Ondernemer en Overige partners) genoemd. Er worden initiatieven ontwikkeld die ook raakvlakken hebben met de thema’s uit de strategische visie. Daarom is het wenselijk dat er inhoudelijke afstemming en borging gerealiseerd wordt.
Ambtelijke Samenwerking in CGM-verband
Op 1 januari 2014 is het samengaan van de ambtelijke organisatie van Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert (CGM) een feit geworden. Het samenspel tussen het bestuur en de organisatie zal daardoor langs nieuwe lijnen gaan verlopen. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal op de ontwikkeling hiervan toezien. Hoewel de CGM-fusie formeel geen gevolgen voor de verhouding tussen raad en college zal hebben, zal de nieuwe organisatie en de ontwikkeling van de werkprocessen in die organisatie op onderdelen ook gevolgen hebben voor het functioneren van de raad. Daarop zal tijdig moeten worden geanticipeerd.GriffieIn tegenstelling tot de ambtelijke organisaties zullen de griffies van de CGM-gemeenten onafhankelijk van elkaar blijven functioneren. Er zijn wel afspraken gemaakt over de onderlinge ondersteuning tussen de griffies ter vermindering van de kwetsbaarheid. Daarnaast maken de griffiers afspraken met de leiding van de CGM-organisatie over de Ondersteuning die zij vanuit de CGM-organisatie zullen kunnen krijgen.Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:1. Op het juiste moment en op basis van de juiste informatie worden op maatschappelijk verantwoorde wijze democratische besluiten genomen;2. Burgers zo veel mogelijk aan de voorkant betrekken bij totstandkoming en 3. Denken van buiten naar binnen. Meedenken, meebewegen, faciliteren en niet star toepassen van wet en regelgeving. Bedenken wat kan in plaats van bedenken wat niet kan;4. Effectieve en objectieve handhaving indien noodzakelijk. 5. Zo veel mogelijk juridisering bij handhaving voorkomen door een goede overleg structuur 
2. Openbare Ruimte
De openbare ruimte dusdanig inrichten en onderhouden zodat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar en verkeersveilig is. 
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is in hoge mate bepalend voor het woongenot van onze inwoners. De kwaliteit van de omgeving, wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van plantsoenen, bestratingen, banken en overig straatmeubilair. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals scholen, winkels, of een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd woningaanbod, afgestemd op de behoefte, zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leef- en woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd.Ook in deze periode is Toerisme en Recreatie en Economie speerpunt en willen wij de gemeente Grave, als poort van het Land van Cuijk, toeristisch en recreatief steviger op de kaart krijgen. De aantrekkelijkheid van onze vestingstad met haar cultuurhistorische gebouwen, de Maas, de kerkdorpen Escharen, Gassel, Velp en het buitengebied bieden voldoende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.Nadrukkelijk willen wij ons profileren in het Land van Cuijk als toeristische gemeente en daar waar nodig het initiatief nemen. Daarbij dient de samenwerking in het Land van Cuijk en de drie gemeenten in de kop van Noord-Limburg op het gebied van toerisme, recreatie en economie, de visie onder de titel “Noordelijke Maasvallei”, de Euregio Rijn-Waal en de luchthaven Weeze, verder benadrukt te worden. De basis is een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu, tevens het voorkomen van wateroverlast tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Daarnaast streven wij naar een efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke eigendommen bij het realiseren van ruimtelijke, financiële en maatschappelijke gemeentelijke doeleinden.
Openbare Ruimte
Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:1. Het onderhoudsniveau van de wegen op het huidige peil handhaven of verbeteren;2. Voldoende en veilige openbare verlichting;3. Doelmatige en veilige inrichting van de openbare ruimte voor de gebruikers;4. Stimuleren/aanjaagfunctie van toerisme en recreatie, lokaal en regionaal;5. Stimuleren van recreatie en(water)toerisme;6. Realisatie volwaardig toeristisch informatiepunt in het historisch stadhuis;7. Optimaliseren beheer gemeentelijke onroerende zaken en het daarmee zichtbaar maken van stille reserves;8. Uitwerking visie met betrekking tot het Visio terrein in samenwerking met gemeente en Visio begin 2015. In deze visie meenemen de ontwikkeling tracé N321 mede in relatie tot het Visio terrein ter ontlasting van het verkeer in de St. Elisabethstraat. Het ontwikkelen van de visie over het tracé N321 mag geen belemmering vormen bij de uitvoering van eventuele plannen op het Visio terrein;9. Aanvang maken met plannen voor de brug achter de Hampoort met toegang via de Hampoort voor plaatselijk langzaam verkeer en ontwikkeling parkeren in relatie tot Visio terrein. 10. Plannen mede toetsen aan het versterken en zichtbaar maken van de vestingwerken.11. Restauratie stadspark Bekaf (uitgangspunt vestingwerk).12. Waarborgen verkeersveiligheid rondom de nieuwe te bouwen brede scholen.
3. Bouwen, wonen en milieu
Het thema ‘bouwen, wonen en milieu’ omvat het voorbereiden en uitvoeren van beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, cultuurhistorie en archeologie, afvalverwijdering en verwerking, vergunningverlening en handhaving in het kader van de leefomgeving.
Het thema omvat het voorbereiden en uitvoeren van beleid met betrekking tot:- Omgevingsrecht;|- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;- Economische zaken;- Afvalinzameling;- Grondexploitatie.- Opstellen van basisregels voor omgevingsvergunningen waardoor de termijn van vergunning verlening kan worden bekort;- Voorkomen van bouwen voor leegstand ook als het gaat om gemeentelijke eigendommen en scholen.Wij streven naar het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de wettelijke milieutaken waarbij milieu meer en meer gezien wordt als onderdeel van het totale omgevingsbeleid en duurzaamheid in brede zin het uitgangspunt is.Verder is het zaak om integraal, gecoördineerd en georganiseerd uitvoering te geven op het gebied van (integrale) vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH taken) conform de kwaliteitscriteria Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en VTH provincie Noord-Brabant.Binnen dit thema valt ook de duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente ten behoeve van de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap.Op economisch gebied zal in deze bestuursperiode een sterke verbetering van het ondernemers klimaat worden bewerkstelligd. Goede randvoorwaarden en proactieve benadering van bedrijven moeten het aantrekkelijk maken om zich in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Daarnaast dienen de regeldruk en doorlooptijden van vergunningen tot een minimum te worden beperkt.Door de 20 samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant en door de provincie zijn impulsen gegeven op het gebied van regionale afstemming voor de ruimtelijke inbedding van de verschillende technologieën, zoals Agrofood, Machines en systemen, Logistiek, Zorg en Pharma, Recreatie en toerisme. Grave geeft invulling aan de sectoren zorg (Grave een Bastion van Zorg), Recreatie en Toerisme.
Grondexploitatie
In deze bestuursperiode is het streven gericht op het oplossen, zowel planologisch als financieel, van het project Wisseveld. Openheid naar de inwoners is wat ons betreft van groot belang, zo lang de belangen van de Gemeente Grave niet worden geschaad.Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:1. Toekomstbestendige woningmarkt op basis van de regionale woonvisie;2. Het borgen van een hoge milieukwaliteit/kwaliteit gebouwde omgeving;3. Zorgen voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van erfgoed;4. Vergroten van kennis, belangstelling en waardering bij publieke en eigenaar en voor cultuurhistorische waarden;5. Het creëren van een economisch draagkrachtige en leefbare weekmarkt in Grave;6. Historisch koop- en verblijfsgebied met een (boven)regionale uitstraling stimuleren;7. Ondernemersvriendelijke dienstverlening bieden met rendement door samenwerking met o.a. de ondernemersvereniging en het centrum management;8. De coalitie wil niet dat de gemeente optreedt als projectontwikkelaar maar kiest ervoor om vooral een sturende rol te hebben in beeld – kwaliteit van bestemmingsplannen en nog te realiseren projecten;9. Stimuleren van economische activiteiten die passen in buitengebied; gebruik van agrarische bestemmingen als kweekvijver voor startende ondernemingen zonder daarbij de rechten van de agrariërs aan te tasten;10. Hoogwaardige dataverbindingen, breedband, glasvezelaansluitingen moet overal dus ook in het buitengebied mogelijk zijn;11. Volgen van de woonvisie 2013, bouwen naar behoefte. Ruimhartige splitsingen van woningen en boerderijen mogelijk maken ten behoeve van mantelzorg alsmede om economische redenen. Alternatieve bouwmogelijkheden zoals in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (C.P.O.) mogelijk maken;12. Meewerken aan snelle uitvoering van particuliere initiatieven in de bouwsector;13. Visie en planvorming voor complex Prinsestal op korte termijn in constructief overleg met woningstichting Mooiland of een andere rechtverkrijgende. Slopen opstallen van het complex Prinsenstal in overleg met de eigenaren zo mogelijk op korte termijn;14. Afronden dorpshart Velp in overleg met Bewoners Vereniging Velp (BVV);15. Aanpakken parkeerproblematiek in de wijken in goed overleg met de aanwonenden;16. Geen kwaliteitsvermindering op groenbeheer, inzaaien van daarvoor geschikte terreinen met gemengde bloemzaden. De groene longen tussen wijken en dorpen in stand houden, mogelijk uitbreiden;17. Behoud van economisch bestemming Arsenaal.18. Starters woningen en levensloop bestendige woningen integreren in de toekomstige bouwplannen.4. Kind, cultuur en sport
Het thema ‘Kind, cultuur en sport’ omvat het voorbereiden en uitvoeren van beleid ten aanzien van onderwijs, kinderopvang & peuterspeelzalen, cultuur en sport. 
Kinderen en leerlingen in de gemeente Grave krijgen optimale kansen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Instellen en betrekken van een jongerenraad gefaciliteerd door de gemeente die meedenkt/beslist over zaken die over jongeren gaan.Onze gemeente is een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, met oog voor cultuur (immaterieel erfgoed) en educatie.Alle inwoners kunnen op een verantwoorde manier deelnemen aan enige vorm van sportbeoefening en cultuureducatie.In deze bestuursperiode zal ook een einde komen aan het afgesloten contract met Laco. In deze periode zal duidelijk moeten zijn hoe wij verder willen met Laco waarbij ook de sportzaal aan de Stadhouderskade meegenomen moet worden. Het college zal hiervoor een uitgewerkt voorstel moeten aanreiken.Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:1. Cultuur(historische) waarden (immaterieel erfgoed) in gemeente blijven behouden en worden waar mogelijk versterkt;2. Inwoners hebben vrije en laagdrempelige toegang tot media en bronnen van kennis en cultuur waarbij ze zich kunnen ontplooien, vaardigheden kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning;3. Sportstimulering: Inwoners betrekken bij sport- en beweegactiviteiten, ook mensen met een beperking, in het algemeen stimuleren van een gezonde leefstijl voor al onze inwoners.4. Handhaven van jeugdledensubsidie voor verenigingen;5. Vergroten van de maatschappelijke rol van verenigingen.
5. Maatschappelijke Zaken
Het thema maatschappelijke zaken omvat het scheppen van goede mogelijkheden voor alle inwoners, die, al dan niet tijdelijk, niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig in hun bestaan te voorzien, optimaal te ondersteunen door het aanbieden van voorzieningen. Wij streven naar een leefbare en sociaal betrokken gemeente. Een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, waarbij uitgegaan wordt van de zelfredzaamheid, talenten en eigen kracht van mensen. 
Deze bestuursperiode staat vanaf 1-1-2015 in het teken van de gedecentraliseerde taken door het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie wet en de Jeugd wet). De taken worden met forse kortingen in het budget overgeheveld naar gemeenten. Toch zullen in dit verband alle inwoners gebruik moeten kunnen maken van de voor haar/hem noodzakelijke voorzieningen.Met betrekking tot het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet helderheid komen over wat er gebeurt met de leeggekomen ruimte op het AZC terrein door realisatie van de nieuwbouw.Een van de voorwaarden was eerst invulling van de leegkomende ruimte op het oude kazerne terrein, wij wensen uitdrukkelijk betrokken te worden bij deze invulling zodat geen leegstand en verloedering kan plaats vinden.Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:1. De leefbaarheid in de woonkernen en kerkdorpen in stand houden en waar mogelijk en noodzakelijk verbeteren (toekomstbestendige leefomgeving);2. Inwoners zijn directer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving; Idop’s, concreet uitvoering geven aan zaken die snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd;3. Zoveel mogelijk inwoners naar een zo zelfstandig mogelijk positie in de maatschappij te begeleiden, waarbij duurzame economische zelfredzaamheid het maximaal te bereiken doel is; 4. Opstellen convenanten voor wijk en dorpsraden, waarin structuur, budgetten en mandaat worden afgesproken;5. Het instellen van een klachtencommissie bij invoering van de 3-D systematiek t.b.v. het sociale domein.6. Landelijke solidariteit aanspreken bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Opvang in kerken en bij particulieren is geen oplossing. Dit is niet een Graafs probleem maar een landelijk probleem;7. Aanpak jeugdwerkeloosheid;8. Inzet van budget jongeren naar behoefte en maatschappelijk rendement.
6. Communicatie
Er wordt ook in deze bestuursperiode uitgegaan van de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten. Het streven is erop gericht om door samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeentelijke organisaties te verminderen. Uitgangspunt is dat de gemeente Grave zelf de regie in handen houdt. De service aan onze burgers moet op deze manier gewaarborgd zijn.
De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en -uitvoering. Het betrekken van wijken dorpsraden bij de communicatie van gemeente naar inwoners en van inwoners naar gemeente moet worden gestimuleerd.Bij het opstarten van een ambtelijk communicatietraject zal aan de raad een startnotie moeten worden aangeboden.Binnen dit thema gelden de volgende beleidsdoelstellingen en/of aandachtspunten:- Wijk- en dorpsraden ondersteunen bij de democratische vertegenwoordiging, betrekken bij het communicatietraject en faciliteren op basis van projecten. Verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening met als uitgangspunt: De burger centraal;- Verhoging van de kwaliteit en toegankelijkheid van de website van de gemeente Grave, het toevoegen van een afgeschermd deel op de website zodat verslagen en rapportages ingezien kunnen worden;- Beantwoording van vragen door burgers binnen de termijn van zes weken niet alleen als kennisgeving bevestigen maar ook inhoudelijk verwoorden conform de verordening;- Gemeentelijke publicaties dienen door alle inwoners te kunnen worden ontvangen en worden ingezien. Belangrijke publicaties zullen indien nodig in meerdere dag/weekbladen worden gepubliceerd. 

De tekst van het bovenstaand akkoord is gekopieerd van de site van Keerpunt 2010 en vervolgens voorzien van een leesbare lay-out. BEDANKT GRAVE KIEST!


Geen opmerkingen: