26 mei 2014

Achtergrondinformatie Takendiscussie op gemeentelijke website

Inleiding

Voor u ligt de ambtelijke voorbereiding voor de door de raad te voeren takendiscussie. De ambtelijke voorbereiding bestaat uit een overzicht van alle taken die Gemeente Grave in haar begroting heeft staan. Bij elke taak is de vraag gesteld: Kan ik deze taak volledig stopzetten en wat is het effect daarvan? In de bijlage wordt per beïnvloedbare taak aangegeven wat de mogelijke keuzes zijn en wat het maatschappelijk effect is.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen:
 •   wettelijke taken die niet beïnvloedbaar zijn,
 •   wettelijke taken waarbij een keuze te maken is, en
 •   autonome taken

  In veel gevallen zijn de taken zoals deze opgenomen zijn in de begroting een combinatie van een van bovenstaande mogelijkheden. Bij de voorbereiding is alleen gekeken naar de direct beïnvloedbare lasten. 

  Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt het effect op de indirect beïnvloedbare lasten in kaart gebracht. Aan het einde van elk programma in deze nota worden de direct en indirect beïnvloedbare budgetten weergegeven. Dit zijn niet de besparen bedragen, die zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

  Het “programma” Financiering en algemene middelen wordt in de takendiscussie niet meegenomen, omdat deze lasten en baten niet direct beïnvloedbaar zijn en de financiële uitgangspunten meegenomen worden in de kadernota 2015. Tevens zijn de taak grondexploitaties en de verschillende kredieten niet meegenomen in de ambtelijke uitwerking omdat keuzes hierin geen direct effect hebben op de exploitatiebegroting van de gemeente.

  Proces
  In de tabel hieronder wordt kort het bestuurlijke vervolgproces aangegeven. Met betrekking tot de inspraakronde is het goed om te melden dat burgers via de gemeentepagina uitgenodigd worden om de raad te voorzien van ideeën over de taken die de gemeente wel en niet moet uitvoeren. De reden hiervoor is dat de raadswerkgroep deze ideeën nog mee kan nemen in haar uiteindelijk voorstel aan de raad.

Bestuurlijk traject

Datum:      Actie:                      Wie:

  3 juni        1deel raadsvergadering Takendiscussie: Inspraakronde burgers
                   Raad/burgers

10 juni        2deel raadsvergadering Takendiscussie: Algemene beschouwingen op
                   takendiscussie 
                   Raad

2e helft juni  Raadswerkgroep bijeenkomst opstellen keuzenota 2015 e.v. voor 
                   besluitvorming door raad
                   Raadswerkgroep

7 juli           3deel raadsvergadering Takendiscussie: Besluitvorming in raad
                   Raad


page3image14084 page3image14304 page3image14388 page3image14472 page3image14556 page3image14776 page3image14860 page3image14944 page3image15028 page3image15248 page3image15332 page3image15416

Geen opmerkingen: