24 apr. 2014

Bestemmingsplan Hommerzaad: inspreker Jan Litjens

Inspreeknotitie t.b.v. Gemeenteraad Grave op 22 april 2014 door Jan Litjens namens Litjens Beheer B.V. te Escharen betreffend het landgoed Hommerzaad.

Geachte voorzitter, geachte dames en heren.

Inleiding

Op 8 april 2014 heb ik in de raadscommissie Ruimte ingesproken.
Ik heb toen aandacht gevraagd voor het feit dat het betreffende bestemmingsplaneen eenzijdig beeld geeft van de betreffende natuur in het gebiedHet landgoed beslaat ongeveer 8 tot 9 hectare bouwland, een stukje bos en weilanden. Het geheel is een gaaf en een rustig gebied.
In de praktijk fungeert het als stiltegebied. Het huidige beeld is een perfecte vorm van landschap.

Vernietiging van een engenlandschap

In de hele gemeente is geen enkel aaneengesloten akkerbouwgebied te vinden wat zo gaaf is. En dergelijk type landschap wordt eeengenlandschap genoemd.

Het huidige plan is een lompe vernietiging van het laatste stuk akkerbouwgebied op een glooiend gebied voor geldelijk gewin en waar niemand op zit te wachten. Dit landschap wordt opgeofferd voor de bouw van drie kapitale woningen. De natuur zie ik eerder verschralen dan verbeteren, de watergang langs deCuijksesteeg kan door het waterschap ook los van het landgoed als extra berging worden ingericht met een natuurvriendelijke oever.

Er is een raadslid in uw midden die een entree heeft bij het waterschap Maas en AA en die zou daar alle aandacht voor kunnen vragen.

Verder wordt prachtig akkerbouw gebied opgeofferd voor een stukje bos.
Een dergelijke vorm van bos is reeds talrijk aanwezig binnen het buitengebied van de gemeente Grave. Maar het glooiende akkerbouwgebied van een dergelijke omvang is nergens in het buitengebied van Grave meer te vinden.

Bestemmingsplan Buitengebied 2013 meten met twee maten
Conserverend zegt de gemeente en provincie samen. Is Hommerzaad dat?

Gelegenheidsplanologie
Wat aan natuur wordt afgebroken door de bouw van drie grote landhuizen is niet geloofwaardig onderzocht.

Eén persoon heeft één dag besteed aan dit onderzoek.

Toegankelijkheid van wandelpaden. Vergeet het!
De geplande wandelpaden zullen in de praktijk niet functioneren, omdat deze wandelpaden rondom de 3 woningen zijn gesitueerd.
Bij dergelijke woningen, die vrij eenzaam liggen, gaan de eigenaren snel over tot het houden van meerdere waakhonden.
Het beeld van de wandelaar in de vrije natuur is een drogbeeld.

Sanering varkenshouderij is een drogargument
De ontwikkeling van het landgoed Hommerzaad heeft niets te maken met de sanering van een varkenshouderij, omdat de varkenshouderij is gelegen binnen het plan Hof van Esteren.
De eigenaar heeft zijn bedrijf verkocht aan een projectontwikkelaar.

Toen mijn broer in overleg met de gemeente zijn varkenshouderij omzette naar zijn huidig bedrijf, waarbij hem een uitbreiding van zijn bedrijf als compensatie werd toegezegdwerd hem uitbreiding van zijn bedrijfsterrein toegezegd.
Hij wacht nog steeds op deze compensatie. Al 20 jaar!

Hij heeft wel 5 a 6 varkensschuren gesloopt en als dank is de gemeente nietalleen de afspraken niet nagekomen maar hij heeft nimmer enige compensatie gehad.
De gemeente is zelfs zijn bedrijfsterrein gaan inperken.  Over rechtsgelijkheid gesproken.

Situering woningen
Nu ontwikkelt de gemeente kapitale landhuizen in de directe omgeving van zijn bedrijf terwijl het landgoed 15 hectare groot is.
Waarom worden er niet 1 of 2 huizen gebouwd aan de Spechtenweg?
Die passen beter in de omgeving, omdat daar al duurdere woningen staan.

Overleg met het bedrijf Litjens-burger onvriendelijk handelen
Er heeft nooit met Litjens enig inhoudelijk overleg plaatsgevonden.
Uw nieuwe gemeenteraad wil blijkens uw programma’s meer burgervriendelijk handelen.
Ik zou zeggen: Hier is uw kans om dat ook in de praktijk te brengen!

Stop Hommerzaad Nu en ga inhoudelijk overleg plegen met het dorp Escharen en met het bedrijf Litjens, voordat alles wordt dichtgetimmerd
Ik verzoek u op dit moment niet over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan landgoed Hommerzaad, maar eerst nader en uitgebreideronderzoek te doen en overleg te plegen met de inwoners van uw gemeente.
Het bedrijf Litjens zal tegen een dergelijk uitstel geen bezwaar indienen.

Uitnodiging rondleiding
Uitnodiging voor een rondleiding door het huidige gebied.
Ik nodig een ieder uit om komende zaterdag om 14.00 uur door het huidige gebied te wandelen en daarna een kopje koffie te drinken.
Een ieder kan dan ter plaatse de kwaliteit van het huidige landschap in ogenschouw nemen.

Verplichting gemeente
Er bestaat geen enkele verplichting voor de gemeente om aan de ontwikkeling van plan Hommerzaad uitvoering te geven.
Er is geen plicht om mee te werken aan een provinciale subsidieregeling als je als gemeente waarde toekent aan het huidige engenlandschap.
Indien u nu instemt met het plan is er voor uw raad geen weg terug.
Een prachtig gebied wordt ontdaan van zijn charme.

Jan Litjens

Geen opmerkingen: