2 apr. 2014

Herbeoordeling hulp bij het huishouden.


Raadsinformatiebrief
Beschrijving: Beschrijving: https://www.evernote.com/shard/s241/res/520d805f-219e-4930-8676-bef5215f9850/volg_grave.jpg

Onderwerp:
Uitvoering her beoordeling hulp bij het huishouden 2014Aanleiding

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben in 2012 een nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgesteld, waarin de uitgangspunten van de Kanteling nadrukkelijk zijn opgenomen.

Voorts zijn op basis van deze Verordening het nieuwe Wmo Besluit en nieuwe Beleidsregels /Protocol vastgesteld. Hierin zijn o.a. de criteria voor het bepalen van de omvang van de Hulp bij het huishouden (Hbh) vastgelegd.

Na vaststelling van de Verordening 2012 zijn ook de werkprocessen gewijzigd en wordt er door het Team WIZ (Afdeling Publiekszaken) geheel volgens de uitgangspunten van de Kanteling gewerkt. Dit geldt ook voor het bepalen van de omvang van de individuele zorgvraag. Een aantal klanten met een (oude) indicatie Hbh is echter nog niet her beoordeeld naar het nieuwe gemeentelijke beleid.

In de CGM gemeenten hebben thans zo’n 1100 klanten een voorziening in de vorm van Hulp bij het huishouden (Hbh). Per 1 maart 2014 hebben hiervan nog zo’n 600 klanten een “oude indicatie” (voor Grave 140 klanten). Voor deze groep geldt dat de “oude indicatie” volgens de nieuwe beleidsuitgangspunten beoordeeld wordt.

Inhoud

Het proces van het herbeoordelingen dient in eerste instantie om de “oude” indicaties Hbh in lijn te brengen met het gemeentelijke Wmo beleid, zoals vastgelegd in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012.  In het onderzoek wordt overigens gekeken naar de gehele situatie van de klant, de zogeheten brede / integrale benadering.

Hierbij komen de uitgangspunten van de Kanteling (meer nadruk op eigen mogelijkheden en directe woon en leefomgeving, en de wijze van mogelijke ondersteuning door de gemeente) nadrukkelijk aan de orde. Hiervoor wordt via een huisbezoek in principe met alle (600) klanten een gesprek gevoerd. Deze klanten zullen hiervoor een schriftelijke uitnodiging ontvangen, waarin tevens zal worden uitgelegd wat het doel van het huisbezoek en het te voeren gesprek is. Uitgangspunt voor het gesprek is het Protocol indicatiestelling hulp bij het huishouden 2012.

Het gesprek zal tot een geactualiseerde situatieschets (her beoordeling) leiden, met een formeel besluit waarin de omvang van de individuele zorgvraag opnieuw wordt vastgesteld. Dit besluit wordt in de vorm van een beschikking aan de klant medegedeeld. Mocht dit leiden tot een wijziging die voor de klant ongunstiger is dan de huidige situatie dan zal in de beschikking een overgangstermijn van 3 maanden in acht worden genomen. Uiteraard staat tegen het formele besluit de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.

Een tweede reden om de herbeoordelingen uit te voeren is dat hiermee ook geanticipeerd wordt op nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 ingevoerd gaat worden. Omdat de uitgangspunten van de Kanteling integraal in de nieuwe wet zijn opgenomen, zullen de uitkomsten van de her beoordelingen dan ook in overeenstemming met de nieuwe wet zijn. Overigens is het wetsvoorstel Wmo 2015 thans nog in behandeling bij de 2e Kamer.

Pilot Hbh 2014 CGM en Zorgaanbieders
Naast de uitvoering van de her beoordelingen zal ook met de huidige vier zorgaanbieders (Pantein-Vivent; Tzorg; Buurtdiensten en Brabantzorg) overleg worden gevoerd om na te gaan op welke wijze gezamenlijk een visie ontwikkeld kan worden op de zorgverlening in het kader van de Wmo 2015.

Hiervoor worden in 2014 de volgende acties uitgezet:
  • Gemeenten en zorgaanbieders inventariseren samen hoe de Hbh (in relatie tot de Wmo 2015) toekomstbestendig kan worden ingericht.
  • Kennisoverdracht tussen de Wmo consulenten en de hulpverleners van de zorgaanbieders. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Kantelingsgedachte door beide partijen op dezelfde wijze wordt benaderd en in de praktijk wordt uitgevoerd. Hierbij dient zo optimaal gebruik gemaakt te worden van ieders expertise, met de nadruk op de gezamenlijke verantwoording voor de uit te voeren taken
  • In overleg met de Zorgaanbieders de mogelijkheid onderzoeken om een aantal gesprekken met klanten door de Wmo consulent èn de Hulpverlener van de zorgaanbieder te laten voeren.

Procedurele informatie

De herbeoordelingen zullen worden uitgevoerd door het Team WIZ (Afdeling Publiekszaken). Hiervoor worden twee Wmo consulenten voor de periode 1 april 2014 tot 1 januari 2015 ingezet. Zij zullen in die periode alle klanten met een “oude” Hbh indicatie opnieuw gaan her beoordelen. 

Voorts zijn zij voor die klanten het eerste aanspreekpunt. 

Geen opmerkingen: