25 apr. 2014

DGWDD 28: Laatste belangrijk document van wethouder Adams?


Onderwerp
: Ondernemingsplan Regionaal Bureau voor     Toerisme LvC
Aard
: Actieve informatie


Portefeuillehouder
: Dhr. G.A.J. Adams
Datum college
: 22 april 2014

Openbaar
: JaAanleiding
In de Strategische Visie voor het  Land van Cuijk is Recreatie en Toerisme een van de vijf  benoemde thema’s. Dit thema kent een uitvoeringsprogramma waarbij het rapport uit 2013 over de toeristische Identiteit van het Land van Cuijk de paraplu vormt. Het rapport  biedt een toeristisch concept op basis van de slogan ‘Heerlijke Ontmoetingen’. 


Gemeenten en RBT LvC hebben hun gezamenlijke afspraken bekrachtigd in de in december 2013 getekende Intentieovereenkomst. Begin 2014 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk een bedrijfsmatig koersdocument opgesteld, het Ondernemingsplan.

Inhoud
In het Ondernemingsplan geeft het RBT LvC visie, missie en doelstellingen van de organisatie weer. Ook komen de exploitatie en het tijdspad van de te ontwikkelen acties aan bod. Wij hebben besloten dit plan te onderschrijven. Het vormt samen met de Intentieovereenkomst de basis voor samenwerking in 2014. De gemeenten gaan bij deze samenwerking steeds meer naar een faciliterende rol en de uitvoering komt bij het RBT LvC te liggen. Dit met een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma. De portefeuillehouders Recreatie en Toerisme van de vijf gemeenten overleggen ieder halfjaar met het voltallige bestuur van het RBT over de gang van zaken en zij fungeren daarmee als Raad van Commissarissen.

Het RBT LvC is volop bezig om uitvoering te geven aan doelen in het Ondernemingsplan:

-        Met Pasen gaan ± 20 Ontmoetingspunten van start. Dit zijn bedrijven waar toeristen en  inwoners met vragen over recreatie in het Land van Cuijk terecht kunnen.
-        Twee groepen Groeters (toeristische ambassadeurs, zowel gidsen als mensen op locatie) zijn opgeleid met de Heerlijke Ontmoeting in het Land van Cuijk als thema.
-        Er is een contract gesloten met VVV NL om het logo te kunnen gebruiken als herkenbaar beeldmerk  en de ‘content’ van de database van VVV NL  te benutten bij de nieuwe website.
-        De nieuwe consumentenwebsite www.heerlijkeontmoetingen.nl is met Pasen operationeel.
-        De fondsenwerving richting bedrijfsleven loopt.
-        Er wordt druk gebouwd aan de eigen organisatie: Kwartiermaker, coördinator, ambassadeur/fondsenwerver zijn aan de slag; Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur komen regelmatig bij elkaar.
-        Er is aandacht voor regelmatige positieve berichtgeving in de (lokale)media met als herkenbare slogan de Heerlijke Ontmoeting en als beeldmerk het groene ruitje.

Gemeenten en RBT LvC dragen beiden 50% bij aan de exploitatie om het uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. De vijf gemeenten betalen voor 2014 € 100.000; de helft hiervan dit voorjaar en de andere helft rond de zomer. Voorafgaand aan deze tweede betaling zal getoetst worden of de realisatie van het uitvoeringsprogramma op koers ligt.

Tot slot willen we u nog laten weten dat gewerkt wordt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het RBT LvC. Deze zal naar verwachting komend najaar met een voorstel aan u worden aangeboden.


Geen opmerkingen: