24 apr. 2014

De nieuwe wethouders 3: "Op de winkel passen tot de gedwongen sluiting een feit is!": De visie van Keerpunt 2010 op het proces en de "poppetjes".

De day after: Het voormalig COX terrein. Hiermee hebben we goud in handen: waterpaalwoningen hadden al gebouwd moeten worden. Ga maar eens in Cuijk kijken! Daar bouwen ze wel aan het water! Misschien kan de nieuwe Cuijkse wethouder dadelijk het verschil gaan maken. Anja moet dan 'havenwater" bij de wijn doen!
De day after: Grave gezien vanuit Catharinahof.
Op de winkel passen tot de gedwongen sluiting een feit is! 

Met dit statement wil Keerpunt 2010 aangeven wat onze fractie van de voorgedragen wethouders vindt.

Met 6 v -tjes kijken we terug naar de hectische afgelopen periode.

Verbazing

De uitslag van de verkiezingen was voor velen totaal onverwacht. VVD en CDA verloren allebei een zetel. Trots Liberaal Land van Cuijk bleef op een zetel steken. LPG en Keerpunt 2010 kregen er allebei een zetel bij. VPGrave behield de drie zetels. 

Verwondering

Het duo Anja Henisch en Rick Joosten trokken de onderhandelingskar. Keerpunt 2010 en VPGrave stonden snel buiten het achterkamertje. In het diepste geheim werd verder geformeerd. 

Verbijstering

Het eerste akkoord tussen CDA, LPG, VVD en TLVC resulteerde in het voorstel dat nu voor ons ligt. In de barre tijden waaronder Grave gebukt gaat met een bezuinigingsoperatie, die afgedwongen is door de provincie, nog voor de boeg breiden we het college zelfs nog uit. Onverantwoord. Geef onze burgemeester meer taken vinden we en breid het college niet uit. Op de uitvoering van de drie transities, pure bezuinigingen, zal de nieuwe wethouder weinig invloed kunnen uitoefenen. Alles wordt in groter verband besloten.

Vertwijfeling

De manier waar op de lijstrekker van de VVD in het openbaar werd weggezet was beschamend. Gelukkig hield Eva Eigenhuijsen haar rug recht en liet ze zich niet imponeren. De VVD is de grote winnaar van deze coalitievorming. De fractie is geminimaliseerd tot een lid. Toch zitten er dadelijk in het college twee VVD-ers.

Verrassing

Via de Gelderlander en Grave Kiest weten we dat er een bestuursakkoord is.
Inhoudelijk weten we dankzij deze bronnen al iets van de plannen. Daardoor konden we het motto voor de nieuwe coalitie, volgens Keerpunt 2010, opschrijven. Ik begon er mee.

Verbinding

Keerpunt 2010 wil deze raadsperiode een verbindende rol gaan spelen. Vanavond al zult U daar een voorbeeld van krijgen. We gaan de collegevoorstellen kritisch beoordelen en zaken die dicht bij ons programma staan zullen we steunen. Samenwerking binnen het Land van Cuijk moet intensiever worden en zichtbaar resultaten opleveren. 

Onze aanpak zou er heel anders uit zien!

Zichtbare Politiek voor Grave  en haar inwoners!

Keerpunt 2010 heeft de ambitie om de politiek zichtbaarder te maken. Buitenstaanders mogen van de politiek verwachten dat zij kunnen uitleggen waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Als burgers dan de afweging begrijpen is de opzet geslaagd. Om de politiek zichtbaar te maken zijn er twee zaken van groot belang:

Rolverderling

Ten eerste dienen de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college helder te zijn. Dat wil zeggen dat de wethouders, de ambtenaren, de gemeenteraad en last but not least de inwoners van Grave  precies weten wie wat mag doen.

Het college is belast met het besturen van de gemeente. De Gemeenteraad bestaat uit door de inwoners van Grave gekozen vertegenwoordigers en is daarom het hoogste orgaan van de gemeente dat beslissingen neemt over politieke vraagstukken. Dat betekent dat de gemeenteraad de politieke kaders stelt, het college controleert en erop toeziet dat de politieke vraagstukken daadwerkelijk aan de orde komen. Het college kan de raad helpen door alternatieve voorstellen aan te bieden die passen binnen de gestelde kaders.

Processen

Politieke processen worden vanzelf zichtbaar als gevolg van de heldere rolverdeling tussen het college en de gemeenteraad. Met deze rolverdeling voor ogen moet  de beoogde coalitie ook aan de formatie beginnen. De resultaten daarvan ziet u dan terug in het coalitieprogramma omdat er bewust ruimte is gecreëerd voor de behandeling van politieke vraagstukken in de gemeenteraad.

De vraag stellen vormt de spil van de zichtbare politiek. De gemeenteraad zorgt ervoor dat het probleem en de verschillende oplossingen helder naar voren worden gebracht. Wanneer het vervolgens tot een breed gedragen beslissing komt is zij in haar opzet geslaagd.

Legitimiteit is niet slechts een zaak van het verkrijgen van een meerderheid in de gemeenteraad en veronderstelt dat aan de beslissing zorgvuldige afweging ten grondslag ligt, waar de oppositie ook haar bijdrage aan heeft kunnen leveren. Beslissingen die op deze manier tot stand komen zijn zo te begrijpen voor buitenstaanders, of zij het er nu mee eens zijn of niet. Keerpunt 2010 stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de processen ten dienste te stellen aan de politieke afweging, dat is voor haar de “Politiek Zichtbaar” maken.

Grave  en haar inwoners

Voor Keerpunt 2010 doet een betrouwbare overheid wat zij belooft en schept daarmee vertrouwen. Twee aspecten spelen bij een goed functionerende gemeente een rol: ten eerste dat er vertrouwen in elkaar bestaat en ten tweede dat aan dit vertrouwen op een doeltreffende wijze inhoud wordt gegeven.

Wanneer inwoners zich richten tot de gemeente met een vraag zal niet zondermeer worden gezocht naar een pasklaar antwoord en zal de vraag bekeken worden vanuit de context waarbinnen deze wordt gesteld. Getracht zal worden samen oplossingen te zoeken die appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van alle partijen.

Dit betekent voor Keerpunt 2010 dat de gemeente Grave er moet zijn voor de mensen die hulp nodig hebben maar zij er ook vanuit gaat dat wanneer mensen zichzelf kunnen redden dat ook zelf doen. Door mensen aan te spreken op hun eigen kracht wil Keerpunt 2010 in Grave de voorhanden zijnde energie op een positieve manier aanspreken.

Keerpunt 2010 streeft er naar dat alle vraagstellers met zo min mogelijk dienstverleners te maken krijgen. Dat is goed voor u en goed voor Grave omdat het een efficiënte inzet van haar organisatie en middelen veronderstelt.

We willen een transparant en openbaar proces.

iedereen mag wat ons betreft meedoen, meedenken en meebeslissen. Ook inwoners mogen inspreken en zienswijzen indienen.Daarmee willen we samen met alle partijen werken aan een bestuursakkoord!

Tenslotte...na de beëdiging kom ik nog met meer!


Kadootjes voor het nieuwe college:

Anja Henisch...cd ..liedjes..shantykoor Almere...stuurman de trossen los.

Cuijkse wethouder.....Canon van Grave...inleven in de Graafs geschiedenis.

Eric Daandels..zakje bouwsteentjes om te bouwen...hoe bouw ik een huis!

Lex Roolvink Het boek met alle antwoorden!

Geen opmerkingen: