21 mrt. 2014

Met grote verbazing lazen we dit bericht na de verkiezingen. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd?


Tekst informatiebrieven naar bewoners inzake snippergroen

Op 21 mei 2013 heeft de gemeente Grave besloten dat zij actief openbaar groen gaat uitgeven. Inmiddels is de gemeente gestart met het project “Snippergroen”. Eigenaren van woningen worden actief benaderd en in de gelegenheid gesteld bepaalde stroken gemeentegrond te kopen. Uiteraard onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring.

Op 25 februari 2014 heeft de Gemeenteraad van Grave een motie aangenomen om het project Snippergroen tijdelijk te schorsen totdat er een interpellatiedebat heeft plaatsgevonden met het College over het project. 

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2014 besloten om het project Snippergroen op te schorten tot nader bericht. Naar verwachting zal dit interpellatiedebat plaatsvinden op 22 april 2014.

Doordat het project Snippergroen op dit moment geschorst is betekent dit voor u dat u voorlopig nog geen actie hoeft te ondernemen totdat er duidelijkheid is over het vervolg van het project Snippergroen. Ook zal de gemeente tot die tijd niet aan de dossiers werken. Pas op het moment dat duidelijk is hoe de gemeente verder gaat met het project Snippergroen kunt u een inhoudelijke reactie in lopende dossiers verwachten.

Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat de schorsing op dit moment tijdelijk is. Na het interpellatiedebat zal bekeken worden of, en op welke wijze het project Snippergroen  zal worden voortgezet. De schorsing heeft dan ook geen invloed op de inhoudelijke aspecten van uw dossier.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,


Jan Dijkstra

Teamleider Ruimtelijk beleid
Geen opmerkingen: