5 feb. 2014

Nog 42 dagen: Hennie Bongers over "Project SNIPPERGROEN"

‘Project Snippergroen:
De gemeente wil het gebruik van snippergroen wat zij noemt, gaan reguleren. Er wordt grond aangeboden tegen een eenmalige’ vriendenprijs’  van € 70,- per meter. De mogelijkheid tot procedure verjaring wordt geboden maar de manier waarop gehandeld wordt isniet te accepteren.
Om het spreekrecht goed te kunnen benutten heb ik met Hans Satter afgesproken dat ik op een paar punten van zijn spreektijd nog wat verdieping aanbreng m.b.t. de generaal pardon en de rechtsongelijkheid welke is ontstaan, en daarnaast de manier waarop hier nu uitvoering aan wordt gegeven.
Op 25 januari 2005 is door de gemeente Grave nieuw beleid vastgesteld m.b.t. de verkoop of verhuur van groenstrookjes. Deze vaststelling was aanleiding om een handhavingtraject te starten m.b.t. tot onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond. N.a.v. van de ingekomen reacties besloot de Gemeenteraad het project "groenstroken" op te schorten tot na behandeling van het groenstructuurplan.
Gelet op enerzijds de grootte van de groenstroken en het feit dat de groenstroken al minimaal vijf jaaronrechtmatig in gebruik zijn zonder dat daar eerder handhavend tegenop is getreden en anderzijds de tijd (en dus geld) die de handhaving van deze stroken groen vergt, wordt het niet zinvol gevonden om het project "groenstroken" voort te zetten voor stroken groen tot drie meter diep of breed. Er is dan ook besloten tot het inbouwen van een generaal pardon voor de onrechtmatig in gebruik genomen groenstroken. De letterlijke tekst van het besluit kunnen wij u aanleveren.
Omdat de behandeling van het groenstructuurplan nog lang op zich liet wachten en een oplossing op korte termijn gewenst was in verband met de rechtszekerheid voor de burger, wordt dit  generaal pardon per direct ten uitvoer gebracht. Burgers maken gebruik van het generaal pardon door een huurovereenkomst voor "huur om niet" te ondertekenen.
Al met al kan worden gesteld dat t.g.v. dit beleid in het Esterveld, duidelijke rechtsongelijkheid ontstaat door het huidige beleid wat nu ten uitvoer wordt gebracht voor de andere inwoners van de gemeente welke nu zijn aangeschreven.
Tekst besluit jan. 2005
Op 25 januari 2005 heeft het college nieuw beleid vastgesteld voor de verkoop of verhuur van groenstrookjes. Dat beleid hield in, dat inwoners die ten onrechte een stukje gemeentegroen bij hun tuin hadden getrokken, die grond moesten terug geven, huren of kopen. In februari 2005 startte het college een handhavingtraject om de onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond terug te vorderen. Dat leidde tot veel reacties van burgers; de gemeenteraad besloot daarop om het project "groenstroken" op te schorten tot na behandeling van het groenstructuurplan.
Omdat de behandeling van het groenstructuurplan nog enige tijd op zich laat wachten en een oplossing op korte termijn gewenst is, vindt het college het niet zinvol om het project "groenstroken" voort te zetten voor stroken groen tot drie meter diep of breed. Gelet op de grootte van deze groenstroken en het feit dat de groenstroken al minimaal vijf jaar onrechtmatig in gebruik zijn zonder dat daar eerder handhavend tegen is opgetreden, heeft het college dan ook besloten tot het instellen van een generaal pardon voor de groenstrokendie onrechtmatig in gebruik genomen zijn. Ook de tijd (en dus de kosten) die de handhaving van deze kleine stroken groen vergt, speelt daarbij een rol.
Generaal pardon
Dit generaal pardon houdt in dat:
1. Groenstroken tot een diepte of breedte van drie meter voor zover die onrechtmatig door derden in gebruik zijn genomen, kunnen worden gelegaliseerd door deze om niet te huur aan te bieden aan de gebruikers;.
2. Groenstroken ook om niet te huur worden aangeboden aan de bewoners van die percelen waar het gewenst is dat de grens van de hele huizenblokken gelijk loopt.
3. Met ingang van 1 januari 2005 de bestaande huur of recognitie van groenstroken tot en met een bedrag van € 22,50 vervalt.
Het generale pardon is van kracht onder de voorwaarde dat er geen kabels en leidingen in de betreffende grond aanwezig zijn. Ook mag de bewuste groenstrook geen deel uitmaken van structureel groen of deel van de entree van een wijk. Deze gronden worden verhuurd als groenstrook.
U kunt gebruik maken van het generaal pardon door een huurovereenkomst voor "huur om niet" te ondertekenen. Indien u dit contract niet ondertekent, kunt u geen gebruik maken van het generaal pardon. Net als voor de circa 40 gevallen die niet onder het generaal pardon vallen, zal dan per afzonderlijk geval worden bekeken of het handhavingtraject moet worden voortgezet of dat de zienswijze nog aanleiding geeft om in dat specifieke geval niet te handhaven
De gebruikers van gemeentelijke groenstroken, die begin vorig jaar werden aangeschreven, ontvangen schriftelijk bericht van de gewijzigde aanpak. Er wordt per blok naar een oplossing gezocht; de behandelende ambtenaar zal zonodig samen met de belanghebbenden de situatie ter plaatse met bekijken.
Tijdens de bijeenkomst in Gassel werd duidelijk dat het hier gaat om snippergroen wat soms al 30 tot 40 jaar(en in sommige gevallen zelfs 50 jaar) wordt onderhouden door bewoners van de gemeente Grave omdat de capaciteit -om dit te onderhouden- niet toereikend is bij de gemeente. Tijdens de bijeenkomsten werd dit door de dienstdoende ambtenaar beaamd dat naar dit snippergroen door de gemeente geheel niet is omgekeken. Stroken dreigdendaardoor te verwilderen en het aanzicht was niet best, door een aantal bewoners werd aangegeven dat zij de nodige guldens dan wel euro’s hier aan hebben besteed. Door de positieve actieve opstelling van de bewoners blijft de gemeente toonbaar en goed onderhouden.
Ook mijn spreektijd is beperkt.
Tot slot drie vragen aan de Raad:
1.Mag het huidige beleid uitgevoerd worden zoals in de informatiebijeenkomsten is geformuleerd gezien de rechtsongelijkheid welke is ontstaan t.g.v. het generaal pardon van januari 2005?
2.Wat zijn de consequenties voor het Estersveldm.b.t. het beleid snippergroen? Wordt dit herzien, kunnen de bewoners hier opnieuw een procedure verwachten? Ik merk hierbij op om eens te gaan kijken wat bewoners hier inmiddels met het snippergroen gedaan hebben in positieve zin.
3.Is de Raad het eens met de manier waarop nu uitvoering wordt gegeven aan het beleid, kan er niet op een andere manier omgegaan worden met de bewijslast als het gaat om hele blokken waarbij duidelijk is dat verjaring van toepassing is en waarbij decennia de verantwoordelijkheid door de bewoners op zich is genomen?
Wij willen dat graag van u horen.
Hennie Bongers.

Geen opmerkingen: